0621“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15 TTHĐ).

Nếu bạn đã có lần trải qua một thời gian gặp rất nhiều khó khăn, bạn sẽ biết được việc có một người nào đó cùng chờ đợi và cùng khóc với bạn là quan trọng như thế nào. Đó là lý do tại sao Chúa muốn bạn có được sự hỗ trợ của một gia đình Hội Thánh — để bạn sẽ không đơn độc trong những thời điểm khủng hoảng mà không thể tránh khỏi được.

Không nên có một ai phải chờ đợi trong bệnh viện một mình khi người thân đang có một cuộc giải phẫu rất nguy kịch. Không nên có một ai phải chờ đợi kết quả xét nghiệm một mình. Không nên có người nào phải chờ đợi tin tức từ chiến trường nơi con cái hay vợ chồng của họ đang phục vụ. Không nên có một người nào phải đứng một mình trước một ngôi mộ mới. Hãy tưởng tượng sự tuyệt vọng tột cùng khi phải đối diện với những điều như thế một mình!

Những tình trạng bi thảm này rồi sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, hãy sắp đặt sẵn một biện pháp bảo vệ ngay bây giờ, đó là điều khôn ngoan.

Biện pháp bảo vệ của Chúa dành cho bạn là gì? Đó là một nhóm người tin Chúa mà họ có sự cam kết với bạn và bạn cũng cam kết với họ.

Ai là người cam kết với bạn ngay bây giờ? Ai sẽ ở bên cạnh bạn ngay khi bạn cần đến và giúp bạn ra khỏi tuyệt vọng? Hay là ai có thể trông cậy rằng bạn sẽ có mặt với họ ngay khi họ cần đến?

Kinh Thánh dạy rằng, “Tất cả các anh chị em phải… thông cảm nhau, yêu thương nhau như người trong gia đình” (IPhi 3:8b BPT).

Nhóm nhỏ của tôi đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn, và chúng tôi đã cùng nhau đương đầu với đủ mọi thương tổn. Họ cầu nguyện cho tôi, chờ đợi với tôi, và khóc với tôi khi tôi đang vô cùng sợ hãi. Họ đã sống như trong Rô-ma 12:15, “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (TTHĐ).

Bạn có thuộc về một nhóm nhỏ, nhóm của những người cam kết rằng họ sẽ cùng chờ đợi và cùng khóc với bạn không? Đừng sống một cuộc sống mà không có một nhóm nhỏ, bởi vì cộng đồng là lời giải đáp của Chúa cho sự tuyệt vọng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lần cuối mà một người nào đó đã cùng chờ đợi và cùng khóc với bạn là khi nào? Làm thế nào việc hiện diện của họ đã tác động đến đức tin của bạn?

2.   Ai là người tạo nên mạng lưới an toàn của bạn?

3.   Bạn đã thể hiện như thế nào đối với ai đó trong thời điểm họ gặp khủng hoảng?

 

 


NO ONE SHOULD WEEP ALONE

By Rick Warren —

“Be happy with those who are happy, and weep with those who weep" (Romans 12:15 NLT).

If you’ve ever gone through a really tough time, you know how important it is to have someone wait and weep with you. That’s why God wants you to have the support of a church family—so you won’t be alone during inevitable times of crisis.

Nobody should ever have to wait in the hospital alone when a loved one is having a risky surgery. Nobody should have to wait alone for a lab report. Nobody should have to wait alone for news from a battlefield where their son, daughter, or spouse is serving. Nobody should stand alone in front of a new grave. Imagine the deep despair that comes with facing anything like this by yourself!

Tragic situations will happen in your life, and it’s wise to put a safety net into place now.

What is God’s safety net for you? It’s a group of believers who are committed to you and you to them.

Who is committed to you right now? Who would be by your side in an instant if you needed them, keeping you from despair? Or who can count on you to be there for them at a moment’s notice?

The Bible says, “You should be like one big happy family, full of sympathy toward each other” (1 Peter 3:8 TLB).

My small group has helped me through very difficult times, and we’ve faced all kinds of trauma together. They’ve prayed for me, waited with me, and wept with me when I was scared to death. They’ve lived out Romans 12:15: “Be happy with those who are happy, and weep with those who weep” (NLT).

Are you part of a small group, a group of committed people who will wait and weep with you? Don’t go through life without one, because community is God’s answer to despair.

Talk It Over

  • When is the last time someone waited and wept with you? How did their ministry of presence impact your faith?
  • Who are the people that make up your safety net?
  • How have you shown up for someone in their time of crisis?

nằm trong mạng lưới sẽ bảo vệ bạn?