0735“Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do” (Giăng 8:36 TTHĐ)

Đức Chúa Trời quan tâm đến những người đang bị cầm tù trên khắp thế giới. Đó là lý do tại Saddleback, chúng tôi đổ nhiều công sức vào mục vụ Celebrate Recovery – mục vụ phục hồi đặt Đấng Christ làm trung tâm mà chúng tôi đã thành lập – trong các trại giam trên khắp thế giới. Suốt 15 năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời làm những việc phi thường trong tấm lòng của những tù nhân.

Đức Chúa Trời quan tâm đến các tù nhân, và chúng ta cũng nên như vậy.

Nhưng khi Chúa Jêsus phán trong Lu-ca 4:18 rằng Ngài đến để “công bố những người bị giam cầm được phóng thích,” Ngài không chỉ nói về những tù nhân thực sự. Ngài đang nói về bất cứ điều gì đang ngăn trở chúng ta trở thành con người trọn vẹn như Ngài mong muốn.

Một số những nhà tù ấy là gì?

  • Nghiện ngập và cưỡng bách: Khi bạn nói rằng, “tôi cảm thấy mình bị mắc bẫy,” bạn đang nói về một nhà tù trong đời sống mình. Có thể bạn bị cầm tù bởi một vấn đề nào đó, một con người, một sự kiện hay sách báo khiêu dâm. Bạn muốn thay đổi nhưng không thể.
  • Những bí mật: Dù đó là những bí mật trong gia đình hay của cá nhân bạn, bạn không thể kể cho ai nghe, chúng nhốt bạn trong nhà tù tự đặt cho mình.
  • Sự thiếu hiểu biết: Một nửa thế giới không biết đọc, biết viết. Nếu không được học hành tử tế, họ sẽ kẹt trong sự nghèo đói. Dù cho cả thế giới được kết nối với mạng internet thì người ta vẫn có thể bị mắc kẹt nếu không biết chữ.
  • Sợ hãi: Đây là nan đề lớn nhất. Sợ hãi ngăn chúng ta bộc lộ hết tiềm năng của mình. Khi chúng ta sợ không dám thử những gì mình chưa từng làm, chúng ta đang giới hạn Chúa và tự giới hạn chính mình.

Chúa Jêsus đã đến để giải phóng chúng ta khỏi những nhà tù này – bất kể chúng ta bị giam vì lý do gì và bị giam ở đâu.

Xin hãy tin chắc rằng: Chúa Jêsus quan tâm đến bạn. Ngài muốn bạn được giải phóng. Và Ngài có tin vui tuyệt vời dành cho bạn. Chúa Jêsus phán, “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do” (Giăng 8:36 TTHĐ). Sự tự do ấy đang sẵn dành cho bạn.

Mỗi ngày trong cuộc đời mình, hoặc là bạn ngày càng tự do hơn, hoặc là ngày càng bị siết chặt hơn trong cảnh nô lệ. Không có chuyện bạn chỉ đứng yên. Đời sống bạn hoặc là rộng mở hơn hoặc bị thu hẹp lại.

Ngày hôm nay, hoặc là bạn nghe lời những người theo chủ nghĩa duy luật, những người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc những người tuân theo giáo luật là những người muốn lấy đi sự tự do của bạn. Hoặc bạn nghe theo Chúa Jêsus, Ngài giúp bạn “thật sự được tự do.” Bạn sẽ nghe lời ai?

Câu Hỏi Suy ngẫm và áp dụng

1.    Bạn nhận thấy nhà tù nào trong những nhà tù được đề cập đến trong bài tĩnh nguyện hôm nay khó thoát ra nhất? Vì sao?

2.    Những người bên cạnh bạn tìm cách lấy đi sự tự do Chúa Jêsus đã ban cho bạn?

3.    Theo bạn, “thật sự được tự do” nghĩa là gì? Trong đời sống bạn, có lĩnh vực nào bạn thực sự kinh nghiệm sự tự do ấy chưa?

 

 

 


WHEN THE SON SETS YOU FREE . . .

BY RICK WARREN —

“If the Son sets you free, you are free through and through” (John 8:36 The Message).

God cares about people in physical prisons around the world. That’s why we’ve made such an effort at Saddleback to get Celebrate Recovery—the Christ-centered recovery ministry we started—into prisons around the world. We’ve seen God do incredible work in the hearts of prisoners during the last 15 years.

God cares about prisoners, and so should we.

But when Jesus said in Luke 4:18 that he came “to proclaim liberty to the captives” (NKJV), he wasn’t just talking about physical prisons. He was talking about anything that keeps us from becoming all he wants us to be.

What are some of those prisons?

  • Addictions and Compulsions: When you say, “I feel trapped,” you’re talking about a prison in your life. Maybe you’re imprisoned to a substance, a person, an event, or pornography. You want to change, but you can’t.
  • Secrets: Whether it’s family secrets or personal secrets you can’t tell anyone about, they lock you up in self-imposed prisons. You hold them inside you.
  • Ignorance: Half of the world can’t read or write. Without proper education, they’re stuck in poverty. Even if the entire world was wired for the Internet, people would be stuck without literacy.
  • Fear: This is the big one. Fear keeps us from living up to our potential. When we’re afraid to try what we haven’t done before, we limit God and ourselves.

Jesus came to set us free from these prisons—no matter why or where we’re locked up.

Know this for sure: Jesus cares about you. He wants you to be free. And he has incredible news for you. Jesus says, “If the Son sets you free, you are free through and through” (John 8:36 The Message). That kind of freedom is available to you right now.

Every day of your life you’re either growing in freedom or growing in bondage. You’re never standing still. Your life is either getting more open or narrower.

Today, you’ll listen to the legalists, the perfectionists, or the conformists who want to take away your freedom. Or you’ll listen to Jesus, as he offers to make you “free through and through.”

Whose message will you listen to?

Talk It Over

1.    Which of the prisons mentioned in today’s devotional has been the most difficult for you to escape? Why?

2.    How have people in your life tried to take away the freedom that Jesus has given you?

3.    What do you think it means to be “free through and through”? Are there any areas of your life where you’ve experienced that kind of freedom?