0736“Ta sẽ ban phước cho ngươi... và ngươi sẽ thành một nguồn phước.”  (Sáng 12:2)

Hầu hết Cơ Đốc nhân đều muốn đem lại phước hạnh cho người khác qua những ân tứ và tiềm năng của mình.  Hơn cả ước muốn, Chúa truyền chúng ta phải là một nguồn phước cho những người khác vì chúng ta đã được ban phước. 

Khi bạn tìm cách để chia sẻ ơn phước cho người khác, hãy ghi nhớ bốn luật phước hạnh của Chúa:

1. Phước hạnh của chúng ta nên tuôn tràn đến những người khác. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta được phước không phải chỉ vì để chúng ta cảm thấy vui, không phải chỉ vì để cho chúng ta hạnh phúc và thoải mái, nhưng cũng chính vì qua đó chúng ta sẽ đem lại phước hạnh cho những người khác.  Chúa phán cùng Áp-ra-ham trong Sáng 12:2, “Ta sẽ ban phước cho ngươi... và ngươi sẽ trở thành một nguồn phước.”  Đây là định luật thứ nhất của phước hạnh:  Nó phải tuôn tràn ra ngoài.

2. Khi chúng ta ban phước cho người khác, Chúa chăm lo nhu cầu của chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta chú tâm đem phước hạnh đến cho người khác, Ngài sẽ chăm lo các nhu cầu của chúng ta.  Gần như không có điều gì Ngài sẽ không làm cho người thật lòng quan tâm cứu giúp kẻ khác.  Trong thực tế, Ngài đảm bảo phước hạnh nầy.  Trong Lu-ca 18:29-30, Chúa Jêsus phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.” 

Khi bạn quan tâm cứu giúp người khác, Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho các nan đề của bạn.  Và đó là một phước lành thật, vì Ngài giải quyết những khó khăn của bạn tốt hơn nhiều so với bạn.

3. Phước hạnh được chia sẻ với người khác sẽ trở lại với chúng ta. Chúng ta càng chia sẻ ơn phước Chúa và cứu giúp người khác bao nhiêu, thì Chúa càng ban những phước hạnh lại cho đời sống chúng ta bấy nhiêu.  Lu-ca 6:38 dạy rằng, “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực nấy.”  Bạn không thể ban cho trội hơn Chúa.  Bạn càng cố gắng chia sẻ ơn phước cho những người trong thế giới quanh bạn bao nhiêu, Chúa càng phán cùng bạn, “Ta sẽ tuôn đổ ơn phước trên ngươi. Chúng ta sẽ thử một trò chơi nhỏ tại đây.  Hãy xem ai sẽ thắng.  Hãy xem ai ban cho nhiều nhất.  Ngươi càng ban phước cho người khác bao nhiêu, ta sẽ ban càng phước lại cho ngươi bấy nhiêu”.

4. Càng nhận ơn phước Chúa nhiều, Ngài càng mong mỏi chúng ta giúp người khác nhiều hơn. Chúa Jêsus phán dạy tinh thần nầy trong Lu-ca 12:48 “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn”.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Trong quá khứ, động lực đằng sau ước muốn của bạn để chia sẻ phước hạnh với người khác là gì?  Bạn có tin rằng động lực nầy đẹp lòng Chúa không?

2.    Dựa trên những ơn phước bạn đã nhận được trong cuộc sống, bạn nghĩ Chúa mong đợi gì từ nơi bạn?

3.    Bạn sẽ làm gì để chia sẻ ơn phước cho một người nào đó hôm nay?

 

 

 


WHEN WE BLESS OTHERS, GOD TAKES CARE OF OUR NEEDS

By Rick Warren

“I will bless you … and you will be a blessing.” (Genesis 12:2 NIV)

Most Christians want to bless others through their gifts and resources. But more than a desire, God commands us to be a blessing to others because we have been blessed.

 As you look for ways to bless others, keep in mind the four laws of God’s blessing:

 1. Our blessings should flow to others.

The Bible teaches us that we are blessed not just so that we can feel good, not just so we can be happy and comfortable, but also so that we will bless others. God told Abraham in Genesis 12:2, “I will bless you ... and you will be a blessing” (NIV). This is the first law of blessing: It must flow outwardly.

 2. When we bless others, God takes care of our needs.

God promises that if we will concentrate on blessing others, he’ll take care of our needs. There’s almost nothing that God won’t do for the person who really wants to help other people. In fact, God guarantees this blessing. In Luke 18:29-30, Jesus says, “I assure you that everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children, for the sake of the Kingdom of God, will be repaid many times over in this life, and will have eternal life in the world to come” (NLT).

 When you care about helping other people, God assumes responsibility for your problems. And that’s a real blessing, for he’s much better at handling your difficulties than you are.

 3. Our blessings to others will come back on us.

The more you bless other people and the more you help others, the more God blesses your life. Luke 6:38 tells us, “Give away your life; you’ll find life given back, but not merely given back — given back with bonus and blessing” (MSG). You cannot out-give God. The more you try to bless other people in the world around you, the more God says, “I’m going to pour blessings out on you. We’ll play a little game here. Let’s see who will win. Let’s see who can give the most. The more you bless others, the more I’m going to bless you in return.”

 4. The more God blesses us, the more he expects us to help others.

Jesus said it this way in Luke 12:48: “Much is required from the person to whom much is given; much more is required from the person to whom much more is given” (GNT).

Talk It Over

1.    What has been the motivation behind your desire to bless others in the past? Do you believe that motivation pleases God?

2.    Based on the blessings of your life, what would you say God expects from you?

3.    What will you do to bless someone today?