0734“Đức Chúa Jesus ngước mắt lên gọi tên người, 'Hỡi Xa-chê!’.” (Lu-ca 19:5)

Cả cuộc đời Xa-chê đã từng bị người ta chế giễu và ghét bỏ, trước hết là vì ngoại hình của ông, rồi kế là cuộc sống tội lỗi của ông.  Nhưng Chúa Jesus đã không chỉ nhìn ông ta; Chúa còn tỏ ra rằng Ngài đã biết ông ấy bằng cách gọi chính tên Xa-chê.  Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của Xa-chê!  Làm sao Chúa Jesus biết tên mình?

Chúa không những biết bạn ở đâu; Ngài còn biết bạn là ai.  Ngài biết bạn đang trải qua những kinh nghiệm gì, tại sao bạn phải chịu những điều đó, và bạn đang cảm thấy thế nào.  Ngài biết bạn rõ hơn chính bạn biết mình.  Ngài quan tâm đến cá nhân bạn.

Tên Xa-chê có nghĩa là “người trong sạch”.  Một viên chức tham nhũng trong chính quyền mà có tên như vậy thì thật mỉa mai, không ai tin.  Bao nhiêu tội lỗi mà trong sạch sao được.  Nhưng khi Chúa Jesus gọi chính tên “Xa-chê”, Ngài ngụ ý, “Này, con người trong sạch kia, hôm nay Ta sẽ đến nhà ngươi.”  Chúa Jesus khẳng định điều Ngài đã thấy trong Xa-chê, không phải như người ta thấy ông.

Có thể bạn sợ đến gần Chúa Jesus vì nghĩ rằng Ngài sẽ quở trách bạn về những sai lầm bạn đã vi phạm.  Nhưng Chúa Jesus muốn đoan chắc với bạn rằng Chúa yêu bạn lắm.

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con ruột mình sao?  Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi.  Nầy Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta.” (Ê-sai 49:15-16a)

Khi Chúa Jesus chết trên cây thập tự, giang tay Ngài ra, rồi quân lính đóng đinh vào tay Ngài, thì tên bạn cũng được khắc vào đó.  Khi bạn lên đến Thiên đàng, sẽ không thấy ai có dấu đinh, ngoại trừ Chúa Jesus.  Ngài mang những vết sẹo đó mãi mãi để nhắc chúng ta biết Ngài yêu chúng ta biết bao, để nói, “Con tưởng Ta quên con sao?  Không bao giờ. Con có ý nghĩa với Ta biết bao.”

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn cảm thấy thoải mái hay không thoải mái khi biết rằng Chúa hiểu bạn rõ hơn bạn hiểu chính bạn?

2.    Những đặc điểm hay những ân tứ nào người khác nhìn thấy trong bạn mà chính bạn không biết mình có?

3.    Bạn trải qua những chiến trận nào trong quá khứ hay hiện tại khiến bạn nghi ngờ tình yêu và sự chấp nhận của Ngài đối với bạn?

 

 

 


HOW COULD GOD FORGET YOU?

By Rick Warren

“[Jesus] looked up at Zacchaeus and called him by name! 'Zacchaeus!’ he said.” (Luke 19:5a LB)

All of Zacchaeus’ life he’d been ridiculed and rejected, first for his appearance and then for his sinful life. But Jesus not only looked at him; Jesus also showed that he knew him by calling Zacchaeus by name. Imagine the shock Zacchaeus must have felt! How did Jesus know his name?

God not only knows where you are; he knows who you are. He knows what you’re going through, why you’re going through it, and how you feel about it. He knows you better than you know yourself. He cares about you personally.

The name Zacchaeus means “pure one.” That’s the last thing you would think of when you think of a corrupt government official. He was anything but pure. And yet Jesus, by calling Zacchaeus by name, was saying, “Hey, pure one, I’m coming to your house today.” Jesus was affirming what he saw in Zacchaeus, not what he was.

You may be afraid to get close to Jesus because you think he’s going to scold you for all the things you’ve done wrong. But Jesus wants to affirm you. He wants to let you know how much he loves you.

“Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has borne? But even if that were possible, I would not forget you! See, I have written your name on the palms of my hands” (Isaiah 49:15-16a NLT).

When Jesus died on the cross, stretched out his arms, and the soldiers put nails through his hands, your name was engraved there. When you get to Heaven, there will be no scars on anyone except Jesus. He’s going to have those scars for eternity to remind us how much he loves us, to say, “Do you think I could forget you? Not a chance! This is how much you matter to me.”

Talk It Over

1.    Does the idea that God knows you better than you know yourself give you comfort or make you uncomfortable? Why?

2.    What are some traits or gifts that others see in you that you don’t notice about yourself?

3.    What about your past or present struggles makes you question God’s love and acceptance of you?