0733“Cầu xin Đức Chúa Trời Hoà bình… trang bị cho anh em mọi điều cần thiết để thi hành ý chỉ của Ngài…thực hiện trong anh em những việc đẹp ý Ngài do quyền năng của Chúa Cứu Thế!” (Hê 13:21 KTHĐ)

Ngày xưa, có một số thú vật muốn bắt đầu mở trường học cho thú vật.  Chúng quyết định các môn học sẽ bao gồm chạy, leo, bơi và bay.  Rồi chúng đã quyết định là tất cả các thú vật nên học tất cả các môn này.

Thế là có nhiều nan đề xảy ra.  Vịt giỏi hơn thầy của mình về bơi, nhưng chỉ thi đậu môn bay với điểm trung bình, còn môn chạy thì quá dở.  Vì vậy, trường cho vịt khỏi học môn bơi để ở lại tập dượt môn chạy sau khi tan học.  Điều này khiến cho chân vịt bị trầy xước tả tơi, nên điểm môn bơi đã tuột xuống trung bình.  Tuy nhiên con thú nào cũng cảm thấy bớt lo và khoái chí hơn, ngoại trừ vịt.

Thỏ hồi đầu khóa học đã dẫn đầu lớp về môn chạy, nhưng vì có quá nhiều bài phải làm lại cho môn bơi lội, nên bị sưng phổi, phải nghỉ học.  Sóc xuất sắc về môn leo trèo, nhưng thật kém trong lớp học bay vì thầy dạy muốn sóc bắt đầu từ dưới đất bay lên, chứ không phải bay từ trên xuống.  Sóc ta bị co rút bắp thịt vì căng giãn nhiều quá, nên chỉ được điểm “C” về môn leo trèo và điểm “D” môn chạy.  Chim ưng là đứa học trò phá rối nhất từng bị phạt vì không chịu theo kỷ luật.  Thí dụ, trong lớp học leo trèo, chim ưng luôn đạt tới đỉnh ngọn cây trước nhất, bằng cách bay chứ nhất định không chịu trèo.  Cuối cùng, vì chim ưng không chịu tham dự lớp học bơi, nên nó đã bị đuổi học.

Câu chuyện vui này nhắc chúng ta rằng Chúa đã thiết lập cho mỗi loài một khả năng cụ thể trong một lãnh vực cụ thể, và Ngài không mong mỏi mọi loài phải làm tất cả những việc khác.  Khi bạn mong mỏi mọi người đều phải rập y một khuôn, thì tất cả những gì bạn nhận được sẽ là sự thất vọng, chán nản, tầm thường, và thất bại.  Vịt được tạo ra để làm vịt chứ không phải làm một con nào khác. Và bạn được tạo ra để là chính bạn.  Chúa đã ban cho bạn những khả năng độc đáo, và Ngài muốn bạn sử dụng nó theo cách Ngài đã định.

Khả năng của bạn là bản đồ bày tỏ ý muốn của Chúa dành cho đời sống của bạn. Nó chỉ hướng. Khi bạn biết bạn giỏi về điều gì, thì bạn có thể biết Chúa muốn bạn làm gì với cuộc sống của bạn. Kinh Thánh chép trong Hê-bơ-rơ 13:21, “Cầu xin Đức Chúa Trời Hoà bình… trang bị cho anh em mọi điều cần thiết để thi hành ý chỉ của Ngài… thực hiện trong anh em những việc đẹp ý Ngài do quyền năng của Chúa Cứu Thế!” (KTHĐ)

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1. Bạn có những ân tứ thuộc linh nào?

2. Dựa vào năng khiếu của bạn — các ân tứ thuộc linh, tấm lòng, những khả năng, nhân cách, và kinh nghiệm - bạn nghĩ Chúa muốn bạn dùng đời sống của bạn như thế nào?

3. Cố gắng để vượt trội trong một lãnh vực mà bạn không có khiếu sẽ cản trở trong sự phục vụ hữu hiệu nhất của bạn như thế nào?

 

 

 


Your Abilities are God’s Map for Your Life

By Rick Warren

“May he equip you with all you need for doing his will. May he produce in you, through the power of Jesus Christ, every good thing that is pleasing to him.” (Hebrews 13:21 NLT)

Once upon a time, there were some animals that wanted to start a school for animals. They decided the courses would include running, climbing, swimming, and flying. Then they decided that all of the animals should take all of the courses.

That’s where the problem started. The duck was better than his teacher at swimming, but he only made passing grades in flying and was very poor in running. So they made him drop swimming and stay after school to practice running. This caused his webbed feet to be badly worn, and his grade dropped to average in swimming. But everybody felt less threatened and more comfortable with that — except the duck.

The rabbit started at the top of his class in running, but because of so much make-up work in swimming, he caught pneumonia and had to drop out of school. The squirrel showed outstanding ability in climbing, but he was extremely frustrated in flying class because the teacher insisted that he start from the ground up rather than the treetop down. He developed Charlie horses from over-extension, so he only got a “C” in climbing and a “D” in running. The eagle was the problem student and was disciplined for being a nonconformist. For instance, in climbing class, he beat all the others to the top of the tree, but he insisted on flying to get there. Finally, because he refused to participate in swimming class, he was expelled.

The point is that God has designed specific animals to excel in specific areas, and he doesn’t expect them to do all the other things. When you expect everybody to fit in the same mold, all you’re going to get is frustration, discouragement, mediocrity, and failure. A duck is made to be a duck and not something else.

And you were made to be you. God has given you unique abilities, and he wants you to use them the way he intended.

Your abilities are the map to God’s will for your life. It points the direction. When you know what you’re good at, then you can know what God wants you to do with your life.

The Bible says in Hebrews 13:21, “May he equip you with all you need for doing his will. May he produce in you, through the power of Jesus Christ, every good thing that is pleasing to him” (NLT).

Talk It Over

1.    What are your spiritual gifts?

2.    Based on your SHAPE — your spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences — what do you think God wants you to do with your life?

3.    How has trying to excel in an area that does not fit your SHAPE kept you from serving at your best?