0515“Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:7 BDM 2002).

Bạn có biết mỗi khi bạn bày tỏ tình yêu ra là bạn đang làm cho Chúa được vinh hiển không?

Điều đó diễn ra như thế này. Mỗi khi bạn tỏ ra cho thấy được Chúa là Đấng được vinh hiển như thế nào là bạn làm cho Chúa được vinh hiển. Và Chúa là tình yêu thương. Vì vậy khi bạn yêu thương là bạn bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa.

Chúa nói, “Ta yêu thương. Ta đầy lòng thương xót. Ta muốn con trở nên giống như Ta. Ta muốn con phát triển để có được phẩm cách của Ta.”

Bạn sẽ không bao giờ trở thành Chúa. Nhưng Chúa muốn bạn trở nên người kính sợ Chúa. Chúa muốn bạn phát triển để có được phẩm cách của Ngài, cũng giống như cha nào con nấy. Chúa muốn bạn học biết yêu thương mọi người như cách Chúa yêu thương họ.

Có nhiều cách để yêu như Chúa yêu. Một cách để yêu người khác là chấp nhận họ. Rô-ma 15:7 nói rằng, “Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời” (BDM 2002).

Chúa muốn bạn chấp nhận tất cả mọi người cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa. Có phải điều này có nghĩa là bạn phải chấp thuận mọi điều họ làm không? Dĩ nhiên là không rồi!

Có một điều khác nhau giữa chấp nhận và chấp thuận. Trong khi Chúa yêu thương và chấp nhận bạn cách vô điều kiện, Ngài không chấp thuận tất cả mọi điều bạn làm. Và bạn cũng nên làm như thế. Bạn có thể chấp nhận mọi người mà không chấp thuận mọi điều họ làm.

Yêu không phải là nói rằng, “Tôi đồng ý với mọi việc bạn làm.” Yêu là nói rằng, “Tôi chấp nhận bạn bất kể bạn có làm điều gì chăng nữa.”

Đối với mỗi người bạn gặp gỡ ngày hôm nay, hãy nắm lấy cơ hội để làm cho Chúa được vinh hiển bằng cách yêu như Chúa yêu — với sự chấp nhận vô điều kiện.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn cần chấp nhận ai trong cuộc sống của mình, ngay cả khi bạn không chấp thuận những điều người đó tin hay làm?

2.    Trong những lãnh vực nào của nền văn hóa xã hội, chấp nhận là một vấn đề khó khăn cho Cơ-đốc-nhân?

3.    Một số cách thực tế nào mà bạn có thể bày tỏ sự chấp nhận và yêu thương đối với người khác, nhất là với những người nghĩ bạn sẽ xa lánh họ vì những gì họ tin hay làm?

 

 

 

 


HOW TO LOVE LIKE GOD DOES

By Rick Warren —

“Accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory" (Romans 15:7 NLT).

Did you know that every time you show love, you give glory to God?

Here’s how it works. Every time you show what God is like, you give him glory. And God is love. So when you love, you show God’s glory.

God says, “I am loving. I am compassionate. I want you to be like me. I want you to develop my character.”

You’re never going to be God. But God wants you to become godly. He wants you to develop his character—like father like son, like father like daughter. He wants you to learn to love people the way he loves people.

There are many ways to love like God does. One way to love other people is by accepting them.

Romans 15:7 says, “Accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory” (NLT).

God wants you to accept everyone—no matter what. Does that mean you have to approve of everything they do? Of course not!

There’s a difference between acceptance and approval. While God loves and accepts you unconditionally, he doesn’t approve of everything you do. It should be the same for you. You can accept everyone without approving of everything they do.

Love is not saying, “I approve of everything you do.” Love is saying, “I accept you in spite of what you do.”

With every person you encounter today, take the opportunity to give God glory by loving as he loves—with unconditional acceptance.

Talk It Over

  • Who do you need to accept in your life, even if you don’t approve of what that person believes or does?
  • In what areas of culture is acceptance a difficult issue for Christians?
  • What are some practical ways you can show acceptance and love to people, especially the ones the world expects you to turn away from because of what they believe or do?