0516“Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (IPhi-e-rơ 4:10 TTHĐ).

Khi tất cả chúng ta sử dụng những khả năng mình có để giúp đỡ lẫn nhau, danh Chúa được vinh hiển, “Danh Cha được tôn thánh.” Kinh Thánh dạy rằng, “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (IPhi-e-rơ 4:10 TTHĐ).

Chúa đã đan dệt, tạo dựng nên bạn theo cách để bạn có thể góp phần, đóng góp. Ngài không ban cho bạn những ân tứ và khả năng cho lợi ích của bạn. Những ân tứ, khả năng đó là để cho lợi ích của những người khác. Và ngược lại, những ân tứ của người khác là để đem lợi ích đến cho bạn.

Tôi vô cùng biết ơn những người được ơn trong các lãnh vực mà tôi thiếu thốn. Chẳng hạn như tôi biết ơn những người kế toán — bởi vì tôi rất tệ trong việc tính toán! Và tôi biết ơn những người có khả năng về máy móc. Tôi không thể nào sửa được bộ máy điều chỉnh lượng khí và xăng của chiếc xe khi cần đến.  Tôi thậm chí còn không biết nó nằm ở nơi nào trong xe nữa!

Mỗi người đều có những ân tứ, tài năng khác nhau.

Một ân tứ Chúa ban cho tôi là dùng Lời Chúa để giải thích ra cách rõ ràng cho người khác có thể hiểu được. Khi tôi sử dụng ân tứ đó, bạn nhận được phước.

Nhưng đây là điểm tôi muốn nói đến: Bạn cũng có những ân tứ đó nữa. Bạn đang sử dụng những ân tứ ấy để đem phước hạnh đến cho những người khác như thế nào? Nếu bạn không làm điều đó, khi nào bạn mới bắt đầu?

Khi bạn không sử dụng những tài năng mà Chúa đã ban cho, nó sẽ khiến người khác bị mất cắp. Nhưng khi bạn sử dụng ân tứ và khả năng mình có để phục vụ người khác, họ được phước. Danh Chúa được tôn cao.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa đã ban cho bạn những ân tứ nào?

2.    Bạn đang sử dụng những ân tứ đó để phục vụ người khác như thế nào? Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn sử dụng những ân tứ mình có cho lợi ích của người khác như thế nào?

3.    Bạn có thể nhận sự giúp đỡ từ những ai trong đời sống mình để họ có thể sử dụng những ân tứ họ có để đem vinh hiển đến cho Chúa?

 

 

 

 

 


YOUR GIFTS ARE FOR OTHER PEOPLE

By Rick Warren —

“God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another" (1 Peter 4:10 NLT).

When we all use our abilities to help each other, God is glorified. The Bible says, “God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another” (1 Peter 4:10 NLT).

God wired you to make a contribution. He didn’t give you talents and abilities for your benefit. They are for the benefit of other people. And, in turn, other people’s talents are for your benefit.

I am so grateful for people who are talented in areas where I’m not. For instance, I’m grateful for accountants—because I’m lousy at accounting! And I’m grateful for people who have mechanical abilities. I couldn’t fix a carburetor if I had to. I wouldn’t even know where it is!

Everybody has different talents.

One talent God has given me is taking the Word of God and making it clear for other people to understand. When I use that ability, you get blessed.

But here’s the point: You have talents too. How are you using them to bless others? If you’re not, when are you going to start?

When you don’t use the talent God gave you, other people get cheated. But when you use your talent and abilities to serve others, they’re blessed, and God is glorified.

Talk It Over

  • What gifts has God given to you?
  • How are you using them to serve others? How do you think God wants you to use them for the benefit of others?
  • Who in your life can you accept help from so they can use their gifts to bring glory to God?