0514“Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng” (ICô-rinh-tô 4:20 TTHĐ).

Để sống một cuộc đời trọn vẹn, bạn cần phải sống bởi quyền năng của Chúa.

Kinh Thánh nói trong sách ICô-rinh-tô 4:20 rằng, “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng” (TTHĐ).

Bạn có biết là Chúa không ban phước cho những người tự dựa vào chính mình không? Ngài ban phước cho những người nương cậy và đầu phục Ngài.

Chúa muốn sử dụng bạn — nhưng Chúa muốn nhấn mạnh rằng bạn cần phải sống với quyền năng của Ngài. Ê-phê-sô 3:20 nói, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (TTHĐ).

Qua quyền năng của Ngài, Chúa có thể làm được nhiều việc ở trong bạn và thông qua bạn hơn là bạn có thể tưởng tượng được. Vậy làm thế nào để bạn có được quyền năng của Chúa trong đời sống mình? Có ba cách để nhận được điều này:

Bạn nhận được quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện. Nếu bạn không có được quyền năng nào của trong đời sống mình thì điều này có thể là bạn không cầu nguyện. Cầu nguyện và quyền năng đi đôi với nhau.

Bạn có được quyền năng của Chúa bằng cách mạo hiểm vâng lời Chúa. Khi bạn sẵn sàng mạo hiểm để làm những gì Chúa sai bảo — ngay cả khi điều đó là khó khăn hay không được ưa thích, ngay cả khi bạn phải trả giá, ngay cả khi bạn không hiểu được lý do và ngay cả khi không một ai khác làm điều đó cả — Chúa sẽ tuôn đổ năng quyền của Ngài trong đời sống bạn.

Bạn có được quyền năng của Chúa bằng cách không bỏ cuộc. Để Chúa cho bạn được tăng trưởng trong đức tin, Ngài sẽ thử thách nó. Khi bạn đang trải qua những khó khăn, trì hoãn, tuyệt vọng nản lòng, hay chán nản, đó là lúc Chúa đang dạy bạn tin cậy Ngài. Hãy cứ tiếp tục và Chúa sẽ ban phước cho bạn. Đừng bỏ cuộc!

Hãy bắt đầu sống trong quyền năng của Chúa bằng cách đầu phục đời sống của bạn cho Ngài hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Làm thế nào để bạn biết được lúc bạn có quyền năng của Chúa trong đời sống mình?

2.    Chúa đang thử thách đức tin của bạn như thế nào ngay lúc này? Bạn muốn Chúa ban phước cho bạn qua điều đó như thế nào?

3.    Bạn đang mạo hiểm điều gì cho Chúa?

 

 

 

 


SURRENDER TO LIVE IN GOD’S POWER

By Rick Warren —

“For the Kingdom of God is not just a lot of talk; it is living by God’s power" (1 Corinthians 4:20 NLT).

To live a fulfilled life, you must live by God’s power.

The Bible says in 1 Corinthians 4:20, “For the Kingdom of God is not just a lot of talk; it is living by God’s power” (NLT).

Did you know that God doesn’t bless self-reliant people? He blesses people who depend on him and surrender to him.

God wants to use you—but he insists that you live by his power. Ephesians 3:20 says, “Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think” (NLT).

Through his power, God is able to do more in and through you than you can ever imagine. So how do you get God’s power in your life? There are three ways:

You get God’s power by praying.

If you don’t have any power in your life, that could mean you’re not praying. Prayer and power go together.

You get God’s power by taking risks to obey God.

When you take a risk to do what God tells you to do—even when it’s hard or unpopular, even when it may cost you, even when it doesn’t make sense, even when nobody else is doing it—God will pour out his power in your life.

You get God’s power by not giving up.

For God to grow your faith, he will test it. When you’re going through difficulties, delays, despair, or discouragement, God is teaching you to trust him. Hang on, and God will bless you. Don’t give up!

Start living in God’s power by surrendering your life to him today.

Talk It Over

  • How can you tell when you have God’s power in your life?
  • How is God testing your faith right now? How do you want him to bless you through it?
  • What risks are you taking for God?