“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, không có ai đỡ mình lên.” (Truyền 4:9-10).

Khi bạn trông cậy Chúa để làm những việc vĩ đại trong đời sống của mình, có hai điều bạn cần hiểu về những mơ ước mà Chúa ban cho bạn.

Thứ nhất, không có giấc mơ nào được xây nên mà không có sự hỗ trợ của người khác. Giống như một tòa nhà cần được chống dựa, giấc mơ của bạn cần được hỗ trợ. Thành công thật sự không bao giờ là màn trình diễn của một người. Bất cứ điều quan trọng nào bạn làm trong đời sống đều sẽ cần đến sự giúp đỡ từ người khác. Chúa chủ định dựng nên chúng ta theo cách khiến chúng ta cần đến nhau để chúng ta sẽ học cách cùng làm việc với nhau.

Kinh Thánh nói rằng, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, không có ai đỡ mình lên” (Truyền 4:9-10).

Tại sao bạn không thể tự theo đuổi ước mơ của mình? Đây là ba lý do:

  • Bạn không biết tất cả mọi điều cần biết.
  • Bạn không đủ thời gian và sức lực để tự mình làm tất cả mọi việc.
  • Bạn không có tất cả các tài năng cần thiết để thực hiện ước mơ của mình.

Điểm cốt yếu ở đây là: Cần đến một đội ngũ để làm thành một ước mơ.

Thứ hai, không có giấc mơ nào được xây nên mà không có sự chống đối. Giờ phút  bạn quyết định theo đuổi giấc mơ Chúa ban cho mình, sẽ có người gắng làm cho bạn nản lòng. Ngay thời khắc bạn nói, “Hãy làm điều này,” họ sẽ nói rằng, “Đừng làm nó!” Những người phá hủy giấc mơ thực ra có mặt tại khắp mọi nơi. Họ thường cưỡng lại sự thay đổi và cảm thấy rằng nhiệm vụ của họ là hạ bạn xuống.

Khi Nê-hê-mi lập kế hoạch để xây lại thành Giê-ru-sa-lem, San-ba-lát và Tô-bi-gia, là hai người chỉ trích kế hoạch của Nê-hê-mi, “trở nên vô cùng tức giận, vì họ không muốn bất kỳ ai giúp đỡ dân Y-sơ-ra-ên” (Nê-hê-mi 2:10). Họ chế giễu và nhạo báng ước muốn xây dựng lại thành của Nê-hê-mi và dân sự.

Nhưng Nê-hê-mi đã không dành nhiều thì giờ ra để đáp trả lại những lời chỉ trích – và bạn cũng không nên làm như thế. Nếu tất cả điều bạn làm là phản ứng lại với những gì người khác nghĩ về mình, bạn sẽ không bao giờ hoàn tất được gì cả. Thay vào đó, hãy như Nê-hê-mi, trả lời thật đơn giản và cứ tiếp tục làm việc. Nê-hê-mi đã nói rằng, “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại” (Nê-hê-mi 2:20).

Hãy nhớ rằng, để thực hiện một ước mơ bạn cần có một đội ngũ, và khi theo đuổi ước mơ, bạn luôn sẽ gặp sự chống đối. Khi hiểu được hai lẽ thật về việc xây dựng ước mơ này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để hoàn thành kế hoạch của Chúa cho đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Người nào trong đời sống đã hỗ trợ bạn trong việc đạt đến một ước mơ hay một mục tiêu? Họ đã giúp đỡ bạn như thế nào?

2.    Một thí dụ về việc Chúa sử dụng việc chung sức làm việc – ở sở làm, trường học, hay tại nhà của bạn – để biến một giấc mơ trở thành hiện thực là gì?

3.    Phản ứng thông thường của bạn đối với những sự chỉ trích là gì? Bài tĩnh nguyện hôm nay đã khích lệ bạn đáp lại khác hơn như thế nào vào lần tới khi bạn phải đối diện với sự chỉ trích vì làm theo chương trình của Chúa?

 

 

 


HOW TO BUILD A DREAM FOR YOUR LIFE

By Rick Warren —

“Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up” (Ecclesiastes 4:9-10 NIV).

As you look to God to do great things in your life, there are two facts you need to understand about the dreams he gives you.

First, no dream is built without the support of others. Just like a building needs support, your dream needs support. True success is never a one-man show. Anything significant you do in life will require help from others. God intentionally wired us to need each other so we will learn how to work together.

The Bible says, “Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up” (Ecclesiastes 4:9-10 NIV).

Why can’t you go after your dream by yourself? Here are three reasons:

- You don’t know everything you need to know.

- You don’t have enough time or energy to do everything by yourself.

- You don’t have every talent you’re going to need to accomplish your dream.

The bottom line is this: It takes a team to fulfill a dream.

Second, no dream is ever built without opposition. The moment you decide to go after the dream God gives you, someone will try to discourage you. The moment you say, “Let’s do this,” they’ll say, “Let’s not!” Dream busters are literally everywhere. They are often resistant to change and feel it’s their job to bring you down.

When Nehemiah made plans to rebuild Jerusalem, Sanballat and Tobiah, two critics of Nehemiah’s plan, “became very angry, because they didn’t want anyone to help the people of Israel” (Nehemiah 2:10 CEV). They mocked and ridiculed Nehemiah and the people’s desire to rebuild.

But Nehemiah didn’t spend much time responding to his critics—and you shouldn’t either. If all you did was respond to what other people think of you, you’d never get anything done. Instead, like Nehemiah, reply simply and move on. Nehemiah said, “The God of heaven will give us success. We his servants will start rebuilding” (Nehemiah 2:20 NIV).

Remember, to fulfill a dream you need a team, and when you pursue a dream, you’ll always find opposition. When you understand these two facts about dream-building, you’ll be better equipped to fulfill God’s plan for your life.

Talk It Over

- Who in your life has supported you in reaching a dream or a goal? How did they help you?

- What is an example of God using teamwork—at your work, school, or home—to make a dream become reality?

- What is your usual response to critics? How has today’s devotional encouraged you to respond differently next time you face criticism for following God’s plan?