“Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình” (Gia 4:15).

Chúng ta đang xem đến khuôn mẫu lập kế hoạch được Chúa soi dẫn của Nê-hê-mi. Cho đến nay, chúng ta đã học được năm bước:

Bước 1: Cầu xin Chúa ban ân huệ trên đời sống bạn.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn sàng cho một cơ hội, và rồi chờ đợi.

Bước 3: Biết được sợ hãi sẽ đến, nhưng không để nó ngăn bước bạn.

Bước 4: Xác lập mục tiêu rõ ràng.

Bước 5: Đặt thời hạn.

Và đây là hai bước cuối cùng của Nê-hê-mi trong việc lập ra kế hoạch cho đời sống.

Bước 6: Dự đoán trước những ngăn trở.

Một phần trong tiến trình của việc lập kế hoạch là bao gồm việc dự đoán trước những vấn đề có thể xảy ra. Châm 27:12 nói rằng , “Người khôn khéo thấy trước tai họa và chuẩn bị đối phó.”

Nê-hê-mi nghĩ đến tất cả mọi điều khó khăn mà ông có thể gặp phải. Sau đó ông thưa với vua rằng, “Nếu điều nầy được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa.  Tôi cần gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền, và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Xin vua ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ” (Nê-hê-mi 2:7-8).

Đầu tiên, Nê-hê-mi xin vua cho phép để đi đến Giê-ru-sa-lem. Rồi ông cầu xin sự bảo vệ và chu cấp. Nê-hê-mi là một quan tửu chánh dâng rượu, chứ không phải là một nhà xây dựng chuyên nghiệp, nhưng vì ông đã dành ra bốn tháng liền để cầu nguyện và lập kế hoạch, ông đã có thể dự đoán trước được những trở ngại, xác định được những nhu cầu, và tính toán được giá phải trả.

Bước 7: Tin cậy Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Ngay cả khi mọi việc không diễn ra như điều mình muốn, bạn vẫn có thể tin cậy Chúa. Một dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh là khi bạn nhận ra rằng tay Chúa đang ở sau những kế hoạch diễn ra theo ý của bạn và những kế hoạch không xảy ra như ý bạn muốn. Việc đặt mục tiêu tin kính nói rằng, “Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình” (Gia-cơ 4:15).

Cuối cùng, vua đã cho Nê-hê-mi mọi điều ông cầu xin – và Nê-hê-mi đã ghi nhận mọi công lao đến từ Chúa.  “Nhờ bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ, vua liền ban cho tôi các điều đó.” (Nê-hê-mi 2:8). Nê-hê-mi đã không nói rằng, “Hãy xem điều kế hoạch của tôi đã làm được.” Ông đã nói rằng, “Hãy xem điều Chúa đã làm.”

Bạn muốn Chúa làm gì trong sáu tháng tới, trong năm tới, hay năm năm tới trong cuộc đời mình? Một kế hoạch tốt đẹp bắt đầu với bảy bước mà Nê-hê-mi đã làm theo. Hãy thử làm theo những điều này trong đời sống mình và nhìn xem Chúa sẽ làm việc như thế nào trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những ngăn trở thường được thấy trong việc đạt đến những mục tiêu của bạn là gì? Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị tốt hơn để vượt qua những trở ngại đó?

2.    Chúa đã ban cho bạn thành công trong những lãnh vực nào của đời sống? Hãy dành thì giờ ghi nhận công ơn Chúa cho những thành công đó và cho việc có được “bàn tay nhân lành” của Chúa trên bạn, ngay cả khi những kế hoạch của bạn không thành công.

3.    Làm thế nào bạn có thể theo Chúa Jêsus cách trung tín hơn để có thể có được sự khôn ngoan của Chúa trong việc lập kế hoạch? Bạn sẽ thực hiện một bước nào ngày hôm nay để làm điều đó?

 

 

 


 

 

SEVEN STEPS FOR GODLY PLANNING

By Rick Warren —

“If the Lord wants us to, we will live and carry out our plans” (James 4:15 GW).

We’ve been looking at Nehemiah’s model for making God-inspired plans. So far, we’ve learned five steps:

Step 1: Ask God for favor on your life.

Step 2: Prepare for an opportunity, and then wait.

Step 3: Expect fear, but don’t let it stop you.

Step 4: Establish a clear target.

Step 5: Set a deadline.

Here are Nehemiah’s final two steps in developing a life plan.

Step 6: Anticipate barriers.

Part of the planning process involves anticipating problems. Proverbs 27:12 says, “A sensible man watches for problems ahead and prepares to meet them” (TLB).

Nehemiah thought through all the problems he might face. Then he said to the king, “Would you be willing to give me letters to the governors of the provinces west of the Euphrates River, so that I can travel safely to Judah? I will need timber to rebuild the gates of the fortress near the temple and more timber to construct the city wall and to build a place for me to live. And so, I would appreciate a letter to Asaph, who is in charge of the royal forest” (Nehemiah 2:7-8 CEV).

First, Nehemiah asked the king for permission to go to Jerusalem. Then he asked for protection and provision. Nehemiah was a cupbearer, not a professional builder, yet because he had spent four months praying and planning, he was able to anticipate the barriers, determine his needs, and calculate the cost.

Step 7: Trust God to meet all your needs.

Even when things don’t turn out the way you hoped, you can still trust God. A mark of spiritual maturity is when you recognize that God’s hand is behind the plans that go your way and the plans that don’t go your way. Godly goal setting says, “If the Lord wants us to, we will live and carry out our plans” (James 4:15 GW).

The king ended up giving Nehemiah everything he had asked for—and Nehemiah gave God all the credit: “And the king granted these requests, because the gracious hand of God was on me” (Nehemiah 2:8 NLT). Nehemiah didn’t say, “Look at what my planning did.” He said, “Look at what God did.”

What would you like God to do in the next six months, the next year, or the next five years in your life? A great plan starts with these seven steps that Nehemiah followed. Try following them in your own life and see how God works in your life.

Talk It Over

- What are some common barriers to reaching your goals? How can you better prepare to overcome those barriers?

- In what areas of your life has God given you success? Spend some time giving God the credit for that success and for having his “gracious hand” upon you, even when your plans haven’t been successful.

- How can you follow Jesus more faithfully so that you can have his wisdom in your planning? What one step will you take today to do that?