0717“Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Mat 6:21 TTHĐ).

Bạn sẽ tận hưởng mãi mãi những gì bạn đầu tư nơi thiên đàng, và bạn đầu tư vào thiên đàng mỗi khi bạn sử dụng tiền bạc cho những điều tốt đẹp.

Hôm qua, chúng ta đã nói về việc đầu tư vào cõi đời đời bằng cách sử dụng tiền bạc của bạn để phát triển tính cách của bạn, để sự thông công trong thân thể của Đấng Christ, và để giúp đỡ những người đang có nhu cầu. Hai quỹ khác mà bạn nên đầu tư vào để bạn có thể thu được tiền lời chia cho cổ phần của mình vĩnh viễn ở thiên đàng.

4. Qũy Toàn Cầu của Chúa: Đây là khi bạn dùng tiền bạc của mình để chia sẻ Tin Lành và đem người khác đến với Chúa Jêsus. Lu-ca 16:9 nói rằng, “Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời” (TTHĐ).

Rất nhiều người không biết được câu Kinh Thánh này có nghĩa như thế nào. Có phải nó nói rằng bạn có thể mua được bạn bè không? Không phải vậy đâu. Câu này có nghĩa là Chúa muốn bạn đầu tư vào những điều giúp đem người khác vào thiên đàng để khi bạn lên thiên đàng, họ sẽ chào đón bạn ở đó.

Đó là đầu tư lớn nhất của cuộc đời bạn. Có ai sẽ được lên thiên đàng nhờ gặp bạn không?

5. Quỹ Ngân Khố của Chúa: Khi bạn dâng tiền cho Chúa như một hành động thờ phượng, đó được gọi là Quỹ Ngân Khố.

Chúa hứa trong Châm 3:9-10 rằng: “Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh CHÚA. Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới” (BDM). “Tài sản và hoa quả đầu mùa của con” là phần mười của bạn — 10 phần trăm của những gì bạn kiếm được mà bạn dâng cho Chúa qua Hội Thánh của bạn.

Bạn không thể thật sự dâng cho Chúa bất cứ điều gì vì Ngài đã sở hữu tất cả mọi điều đó. Nhưng hãy nghĩ đến khoản tiền tiêu vặt mà bạn có thể đã nhận được khi còn nhỏ. Nếu bạn mua một món quà sinh nhật cho mẹ mình, thật ra bạn đang dùng tiền của mẹ. Điều đó có nghĩa là bà sẽ thích món quà đó ít đi một chút không? Không đâu, vì bà quan tâm nhiều hơn đến sự suy nghĩ và tình yêu nằm trong món quà đó. Chúa cũng cảm thấy như thế về sự dâng hiến của bạn.

Kinh Thánh nói rằng của cải của bạn ở đâu, thì lòng của bạn cũng sẽ ở đó. Nếu điều quan trọng nhất đối với bạn là những thứ thuộc trái đất này, thì mỗi ngày bạn càng rời xa kho báu của mình hơn. Bởi vì mỗi ngày bạn ở trên đất là bạn có ít hơn một ngày để đầu tư vào cõi đời đời. Bạn ngày càng đi xa khỏi những điều mà bạn sẽ bỏ lại.

Nhưng nếu bạn đang đầu tư vào những quỹ của Chúa và sử dụng tiền bạn của mình để phục vụ những mục đích của Chúa, thì mỗi ngày bạn sẽ tích trữ kho báu trên thiên đàng. Bạn ngày càng tiến gần hơn đến của cải của mình thay vì càng ngày càng rời xa hơn.

Nhà truyền giáo Jim Elliot đã từng nói rằng, “Một người không phải là người dại dột khi cho đi những gì mình không thể giữ để có được những gì mình không thể mất.”

Bạn có sẵn sàng bắt đầu sử dụng tiền bạc của mình để đầu tư vào cõi đời đời không? Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã tiêu xài tiền bạc của mình vào những điều không được lâu dài. Thay vào đó, con muốn đầu tư vào thiên đàng. Hôm nay, con cam kết sử dụng tiền bạc của mình trong việc tăng trưởng sức mạnh thuộc linh, sự khôn ngoan, hiểu biết, và trở nên tất cả những gì Chúa muốn con trở thành. Xin Chúa giúp con thấy được những cách mà con có thể sử dụng những gì Chúa đã ban cho con để làm vững mạnh các mối quan hệ và để bày tỏ tình yêu thương với các anh chị em trong Chúa của con.

Con muốn đầu tư vào cõi đời đời bằng cách sử dụng tiền bạc của mình để phục vụ người khác. Con muốn học để được rộng rãi và là một nguồn phước cho người khác. Và con muốn dùng tiền bạc của mình để đem người khác đến với Chúa; con muốn người khác được lên thiên đàng vì con đã dâng hiến. Và, thưa Cha, con muốn thấy kho báu của con bằng cách đầu tư vào cõi đời đời qua những món quà và của lễ của con dâng lên cho Chúa; con muốn tôn vinh Chúa bằng cách dâng lên Chúa phần đầu tiên của tất cả thu nhập của con.

Con muốn từ bỏ mọi ham muốn tiền bạc để Ngài, Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẽ trở thành của báu của con. Xin giúp con nhớ rằng con không phải là một người dại dột khi từ bỏ những gì con không thể giữ để có được những gì con không thể mất. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có ai sẽ được lên thiên đàng nhờ gặp bạn không? Bạn có thể quyết định điều gì về tài chánh của mình để giúp đem người khác đến với Chúa Jêsus?

2.    Bạn có đang dâng phần mười – dâng Chúa 10 phần trăm đầu tiên của tất cả thu nhập của bạn không? Nếu không, bạn có thể điều chỉnh ngân sách của mình như thế nào để bắt đầu dâng phần mười?

3.    Bạn đã sử dụng tiền bạc của mình để đầu tư vào cõi đời đời khi nào? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh của Chúa qua việc đó như thế nào?

 

 

 


HOW TO STORE UP TREASURE IN HEAVEN

By Rick Warren —

“Where your treasure is, there your heart will be also” (Matthew 6:21 NIV).

You are going to enjoy forever what you invest in heaven, and you invest in heaven every time you use money for good.

Yesterday we talked about investing in eternity by using your money to grow your character, to encourage fellowship in the body of Christ, and to serve others in need. There are two more funds that you should invest in so that you can yield eternal dividends in heaven.

4. God’s Global Fund. This is when you use your money to share the Good News and bring people to Jesus. Luke 16:9 says, “Use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings” (NIV).

A lot of people have no idea what this verse means. Is it saying that you can buy friends? Not at all. It means that God wants you to invest in things that help get people into heaven so that when you get to heaven, they will welcome you there.

It’s the greatest investment of your life. Is anybody going to be in heaven because of you?

5. God’s Treasury Fund. When you give money to God as an act of worship, that’s called the Treasury Fund.

God makes a promise in Proverbs 3:9-10: “Honor the Lord by giving him the first part of all your income, and he will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines” (TLB). “The first part of all your income” is your tithe—the 10 percent of your earnings that you give to God through your church.

You can’t really give God anything because he already owns it all. But think about the allowance you may have received as a child. If you went out and bought a birthday present for your mom, you really were using her money. Does that mean she liked the gift any less? No—because she cared more about the thought and the love behind the gift. God feels the same way about your giving.

The Bible says that wherever your treasure is, your heart will also be there. If what’s most important to you are the things of this Earth, then every day you are moving further away from your treasure. Because every day you are here on Earth, you’ve got one less day to invest in eternity. You’re moving further and further away from the things you’re going to leave behind.

But if you’re investing in God’s funds and using your money to serve God’s purposes, then you’re storing up treasure in heaven every day. You’re getting closer and closer to your treasure instead of further and further away.

Missionary Jim Elliot once said, “He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose.”

Are you ready to start using your money to invest in eternity? You can start by praying this prayer:

“Dear God, forgive me for spending my money on things that aren’t going to last. I want to start investing in heaven instead. Today I commit to using my money to grow in spiritual strength, wisdom, and knowledge, and become all that you want me to be. Help me to see ways that I can use what you have given me to strengthen relationships and to show love to my brothers and sisters in Christ.

“I want to invest in eternity by using my money to serve others. I want to learn to be generous and to be a blessing to others. And I want to use my money to bring people to you; I want people to be in heaven because I gave. And, Father, I want to show where my treasure is by investing in eternity through my gifts and offerings to you; I want to honor you by giving you the first part of all my income.

“I want to give up any lust for money so that you, God Almighty, will become my treasure. Help me to remember that I’m not a fool to give up what I cannot keep to gain what I cannot lose. I pray this in Jesus’ name. Amen.”

Talk It Over

- Is anyone going to be in heaven because of you? What decision can you make in your finances to help bring people to Jesus?

- Are you tithing—giving God the first 10 percent of all your income? If not, how can you adjust your budget to begin tithing?

- When have you used your money to invest in eternity? How have you experienced God’s blessing through that?