“Tôi chỉ nương cậy nơi Chúa, sự trông cậy tôi nơi Ngài. Chỉ mình Ngài là Đấng che chở và cứu rỗi tôi, Ngài là Đấng bảo vệ tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Ngài là Đấng che chở tôi và là nơi nương náu tôi.” Thi 62:5-7.

Sẽ luôn có những người trong đời sống bạn hiểu lầm bạn và không thích bạn. Những người khác sẽ chỉ trích bạn, đánh giá bạn, tấn công bạn và truyền tin đồn xấu về bạn.

Trong tất cả những hoàn cảnh như thế, khuynh hướng tự nhiên của bạn sẽ là chống trả lại. Khi bị hiểu lầm, bạn sẽ muốn bênh vực mình. Khi bị tấn công, bạn sẽ bị cám dỗ để tấn công lại. Khi người khác chỉ trích bạn, bạn sẽ muốn chỉ trích họ lại. Khi người khác xúc phạm bạn, bạn sẽ muốn ném lại cho họ những lời xúc phạm.

Đừng làm như vậy! Thay vào đó, hãy để Chúa là người bênh vực bạn. Mỗi khi bạn bị tấn công, chỉ trích, chế giễu hoặc hiểu lầm, bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể tự bảo vệ mình hoặc bạn có thể để Chúa bênh vực bạn. Bạn sẽ chọn điều nào? Theo bạn nghĩ ai là người có thể bảo vệ bạn tốt hơn? Bạn hay Chúa? Tất nhiên, là Chúa rồi.

Hãy chú ý đến điều này: Bạn giống Đấng Christ nhất khi bạn không nói gì trước những lời công kích, dối trá và chỉ trích bất công. Bạn giống Chúa Jêsus nhất khi bạn yên lặng và giao mọi việc trong tay Chúa.

Kinh Thánh nói rằng: “Khi bị nguyền rủa, Ngài chẳng nguyền rủa lại; khi chịu đau khổ, Ngài chẳng hăm dọa, nhưng phó thác mình cho Ðấng phán xét công bình.” (IPhi-e-rơ 2:23).

Trước việc bị kết án bất công và ngược đãi, Chúa Jêsus đã không chống trả. Khi cần thiết nhất, Ngài tin cậy Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình và mang lại công lý tối hậu.

Vua Đa-vít bị chỉ trích và tấn công suốt cả đời sống. Thật ra, những người khác đã nhiều lần muốn giết hại ông vì ganh tị.

Nhưng vua Đa-vít đã nói điều này: “Tôi chỉ nương cậy nơi Chúa, sự trông cậy tôi nơi Ngài. Chỉ mình Ngài là Đấng che chở và cứu rỗi tôi, Ngài là Đấng bảo vệ tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Ngài là Đấng che chở tôi và là nơi nương náu tôi.” (Thi 62:5-7).

Người khác sẽ ganh tị với thành công của bạn, thậm chí có người còn muốn tấn công bạn. Nhưng giống như Đa-vít, bạn cần để Đức Chúa Trời làm Đấng bảo vệ, Đấng Cứu Rỗi, Đấng gìn giữ, Đấng chiến thắng và là nơi nương náu của bạn.

Hãy để Chúa giải quyết vấn đề. Hãy để Ngài là người bênh vực bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể làm những việc thiết thực nào trong lúc căng thẳng để tránh có những lời nói hoặc hành động trả đũa?

2.    Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn bạn yên lặng khi bị tấn công? Tại sao Ngài không muốn bạn cố chứng minh rằng mình đúng?

3.    Làm thế nào để một người nào đó tấn công tính cách của bạn nói nhiều về người đó hơn về bạn?

 

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự nhân lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy nơi Chúa để Ngài thực hiện lời hứa mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Ngài tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay cho tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý muốn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


LET GOD BE YOUR DEFENDER

BY RICK WARREN —

“I depend on God alone; I put my hope in him. He alone protects and saves me; he is my defender, and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God; he is my strong protector; he is my shelter.”  Psalm 62:5-7 (GNT)

You’ll always have people in your life who misunderstand you and don’t like you. Others will criticize you, judge you, attack you, and spread rumors about you.

In all of these circumstances, your natural tendency will be to fight back. When you’re misunderstood, you’ll want to defend yourself. When you’re attacked, you’ll be tempted to launch your own attack. When people criticize you, you’ll want to criticize them. When people insult you, you’ll want to hurl back your own insults.

Don’t do it! Instead, let God be your defender. Every time you are attacked, criticized, ridiculed, or misunderstood, you have two choices: You can defend yourself, or you can let God defend you. Which will it be? Who do you think can do a better job defending you? You or God? Of course, God can.

Pay attention to this: You’re most like Christ when you say nothing in the face of attacks, lies, and unfair criticism. You’re most like Jesus when you remain silent and leave it in God’s hands.

The Bible says, “When [Jesus] was insulted, he did not answer back with an insult; when he suffered, he did not threaten, but placed his hopes in God, the righteous Judge” (1 Peter 2:23 GNT).

In the face of his unjust conviction and persecution, Jesus did not fight back. When it mattered most, he trusted God to defend him and bring ultimate justice.

King David was criticized and attacked his entire life. In fact, people repeatedly wanted to kill him because they were jealous of him.

But David said this: “I depend on God alone; I put my hope in him. He alone protects and saves me; he is my defender, and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God; he is my strong protector; he is my shelter” (Psalm 62:5-7 GNT).

People will be jealous of your success, and some will even want to attack you. But like David, you need to let God be your protector, your Savior, your defender, your victor, and your shelter.

Let God handle it. Let him be your defense.

Talk It Over

  • What practical things can you do in a tense moment to keep from speaking or acting in retaliation?
  • Why does God want you to remain silent when you are under attack? Why doesn’t he want you to try to prove that you’re right?
  • How does someone’s attack on your character say more about that person than it does about you?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."