0184“Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus… là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2 BHĐ).

Nếu bạn ngày càng lớn tuổi hơn, bạn sẽ càng thấy được rằng mình có thể chịu đựng được sự đau đớn nhiều hơn bạn tưởng. Thật ra, có lẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn rồi bạn mới nhận thấy sức chịu đựng của mình cao như thế nào.

Con người có thể chịu đựng được vô số nỗi đau nếu họ có thể nhìn thấy được mục đích của cơn đau và phần thưởng, kết quả của nỗi đau đớn đó. Đó chính là những gì Chúa Jêsus đã làm khi Ngài trên đường đến thập tự giá. Chúa đang chịu đau đớn, nhưng Ngài đã nhìn thấy qua nỗi đau đó và thấy được phần thưởng trên thiên đàng. Chúa có một tầm nhìn vô hạn.

Ngài sẽ cảm thấy một tương lai thật ảm đạm, và Ngài sẽ nản chỉ, mất hy vọng. Nhưng Chúa Jêsus đã nhìn vượt qua những nỗi đau đó để thấy được phần thưởng của thiên đàng. Chúa đã coi trọng phần thưởng đời đời đó hơn so với bất kỳ sự trợ giúp tạm thời nào ở trên đất.

Khi bạn đang đau đớn và chỉ nhìn vào hiện tại, bạn có thể dễ bị nản lòng và lo phiền. Đôi khi bạn có thể cảm thấy mình như muốn bỏ cuộc. Cách duy nhất bạn có thể vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời là nhìn vượt qua nỗi đau để đến phần thưởng trên thiên đàng.

Hê-bơ-rơ 12:2 nói rằng, “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus… là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời” (BHĐ).

Chúa Jêsus đã chịu đựng được nỗi đau đớn nhục nhã trên thập tự giá vì Ngài biết được sự vui mừng sẽ thuộc về Ngài sau này. Sự vui mừng lớn nhất đối với Chúa Jêsus — và đối với chúng ta — là hy vọng về một cõi vĩnh hằng trên thiên đàng, nơi chúng ta sẽ mãi mãi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Khi bạn có được tâm trí của Đấng Christ, bạn bắt đầu suy nghĩ theo cách Chúa Jêsus suy nghĩ — về quá khứ, hiện tại, tương lai của bạn; về Đức Chúa Trời, sự sống, sự chết, tội lỗi, sự cứu rỗi, về bạn bè, sự tin quyết. Bạn sẽ nhận ra được rằng còn có nhiều điều khác nữa trong cuộc sống chứ không phải chỉ là hiện tại, và điều đó sẽ cho bạn sức mạnh để chịu đựng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn hy vọng vào điều gì nhất? Điều gì đem lại sự an ủi lớn nhất cho bạn?

2.      Làm thế nào để bạn có thể nhắc mình về Lời Chúa đã hứa về thiên đàng để bạn có thể chịu đựng được cơn đau trong hiện tại?

3.      Chúa có mục đích gì trong việc để bạn chịu đau đớn?

4.      Trong giai đoạn bấp bênh này, có tâm trí của Đấng Christ và niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu sẽ định hình quan điểm của bạn như thế nào?

 


 

 

 

How To See The Purpose In Your Pain

By Rick Warren — 

“[Jesus] did not give up because of the cross! On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God’s throne” (Hebrews 12:2 GNT).

If you’re very far into adulthood, you’ve probably learned that you can handle more pain than you ever thought. In fact, it probably took going through difficult times for you to realize just how much you could handle.

Human beings can stand an enormous amount of pain if they can see a purpose in the pain and a reward past the pain. That’s exactly what Jesus did when he went to the cross. He was in excruciating pain, but he looked past the pain to the reward in heaven. He had an eternal perspective.

Jesus wasn’t just looking at the here and now. If he was, his future would have looked bleak, and he would have despaired. But Jesus looked past the pain to the reward in heaven. He valued that eternal reward far more than any temporary relief on earth.

When you’re in pain and just looking at the here and now, you can get discouraged and depressed. Sometimes you may feel like giving up. The only way you’re going to make it through the toughest times in life is to look past the pain to the reward in heaven.

Hebrews 12:2 says, “[Jesus] did not give up because of the cross! On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God’s throne” (GNT).

Jesus endured the shameful pain on the cross because he knew of the joy that would be his afterward. The greatest joy for Jesus—and us—is the hope of an eternity in heaven, where we will be in God’s presence forever.

When you get the mind of Christ, you begin to think the way Jesus does—about your past, your present, your future, God, life, death, sin, salvation, your friends, and your confidence. You realize there’s more to life than just here and now, and that gives you the strength to endure.

Talk It Over

  • What do you hope in the most? What gives you the greatest comfort?
  • How can you remind yourself of what God has promised you in heaven so that you can endure through your pain?
  • What kind of purpose could God have in letting you endure pain?
  • In this season of uncertainty, how does having the mind of Christ and the hope of eternity shape your perspective?