0603“Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau” (Rô-ma 14:19 TTHĐ).

Bạn có muốn trở thành một tác nhân cho sự hòa thuận và hiệp một trong Hội Thánh không? Nếu vậy, bước đầu tiên là: Tập trung vào những điểm tương đồng của bạn với những tín hữu khác, hơn là những điều dị biệt.

Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau” (Rô-ma 14:19 TTHĐ).

Khi bạn tập trung, bạn dành toàn bộ sự chú ý của mình vào một điều gì đó. Bạn không tập trung cách ngẫu nhiên; đó là việc có chủ ý. Là một Cơ đốc nhân, bạn có thể lựa chọn tập trung vào những điểm tương đồng — những điều tạo nên sự hài hòa và hiệp một trong thân thể của Chúa Cứu Thế.

Những điểm tương đồng mà bạn có với các anh chị em trong gia đình Chúa là gì? Ê-phê-sô 4:4-6 dạy rằng Cơ đốc nhân chia sẻ bảy điểm chung lớn, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hi vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người” (TTHĐ).

Chúng ta là một thân thể: Chúa Jêsus không có nhiều thân thể. Chúa chỉ có Hội Thánh!

Chúng ta có một Thánh Linh: Tất cả chúng ta đều được ban cho cùng một Chúa Thánh Linh khi chúng ta được cứu.

Chúng ta có cùng một niềm hy vọng: Chúng ta có cùng một niềm hy vọng về sự tái lâm của Chúa Jêsus. Chúa đã không còn là kẻ chết. Ngài đã sống lại, về thiên đàng, và Ngài hứa sẽ trở lại.

Chúng ta có một Chúa: Chúng ta không thờ phượng nhiều thần.

Chúng ta có một đức tin: Đức tin của chúng ta nằm trong một quyển sách, đó là Kinh Thánh.

Chúng ta có một phép báp-têm: Chúng ta không cần phải làm báp-têm lại mỗi lần chúng ta phạm tội.

Chúng ta có một Đức Chúa Trời: Ngài biết mọi sự, thấy mọi sự, và ở cùng chúng ta mọi lúc.

Là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, chúng ta đều có cùng sự cứu rỗi, cùng một sự tha thứ, cùng một ân điển, cùng một sự thương xót, và cùng một tương lai. Những yếu tố này quan trọng hơn nhiều so với giới tính hay chủng tộc, hình dạng hay vóc dáng, tình trạng kinh tế hay xuất thân, những tội lỗi hay bất cứ điều gì khác của bạn.

Ngay cả khi bạn tập trung vào bảy điều quan trọng đó trong sách Ê-phê-sô, đừng quên rằng Chúa không chỉ cho bạn có được những điểm tương đồng với những người khác trong Hội Thánh. Chúa cũng cho bạn có sự khác biệt.

Chúa chọn ban cho con người những cá tính khác nhau và trang bị cho mỗi người những ân tứ khác nhau. Bạn có thể hiệp một quanh nền tảng của Tin Lành, đồng thời bạn cũng coi trọng và học hỏi từ tất cả những cách Chúa đã tạo dựng nên bạn thành người duy nhất, độc đáo.

Đừng chỉ hòa vào với mọi người trong Hội Thánh của bạn. Hãy cố gắng hướng tới sự hài hòa và hiệp nhất thật khi bạn nhớ đến niềm hy vọng mà mình cùng có.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nền văn hóa ngày nay đi ngược lại với sự hiệp một trong Hội Thánh như thế nào?

2.    Bạn có thể khen ngợi, coi trọng những dị biệt trong Hội Thánh của bạn trong khi vẫn tập trung vào những điểm nòng cốt tương đồng trong những cách nào?

3.    Tại sao việc mỗi Cơ đốc nhân đều có Chúa Thánh Linh trong họ là điều khích lệ?

 

 

 


HOW TO WORK FOR UNITY IN YOUR CHURCH

By Rick Warren —

“Let us concentrate on the things which make for harmony, and on the growth of one another’s character” (Romans 14:19 PHILLIPS).

Do you want to become an agent of harmony and unity in your church? If so, the first step is this: Focus on what you have in common with other Christians, rather than your differences.

The Bible says, “Let us concentrate on the things which make for harmony, and on the growth of one another’s character” (Romans 14:19 PHILLIPS).

When you concentrate, you focus and give something your full attention. You don’t casually concentrate; it’s intentional. As a Christian, you can choose to concentrate on commonalities—the things that create harmony and unity in the body of Christ.

What are the commonalities that you share with your brothers and sisters in God’s family? Ephesians 4:4-6 says that Christians share seven big things in common: “There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all” (NIV).

We’re one body. Jesus doesn’t have multiple bodies. He just has the church!

We have one Spirit. We all have been given the same Holy Spirit at salvation.

We share one hope. We share the hope of the second coming of Jesus. He didn’t stay dead. He was resurrected, went back to heaven, and promised to return.

We have one Lord. We don’t worship multiple gods.

We have one faith. Our faith is contained in one book, the Bible.

We have one baptism. We don’t have to be re-baptized every time we sin.

We have one God. He knows all things, sees all things, and is with us at all times.

As members of God’s family, we also share the same salvation, the same forgiveness, the same grace, the same mercy, and the same future. These factors are far more important than your gender or race, your shape or size, your economic status, your background, your sins, or anything else.

Even while you focus on those seven big things in Ephesians, don’t forget that God didn’t just give you things in common with the other people in your church. He also made your differences.

God chose to give people different personalities and equipped each person with different gifts. You can unite around the foundation of the Gospel, while you also value and learn from all the ways God made you unique.

Don’t just get along with the people in your church. Work toward true harmony and unity as you remember the hope you share.

Talk It Over

  • How does today’s culture work against unity in the church?
  • In what ways can you celebrate differences in your church while still focusing on the core things you have in common?
  • Why is it encouraging that every Christian has the Holy Spirit inside them