0337“Mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin Đức Chúa Trời ban cho mình” (Rô-ma 12:3b KTHĐ).

Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim bạn.

Điều này nghe thật giống như những điều mà nền văn hóa thịnh hành đang đề xướng, nhưng Kinh Thánh nói đó là điều Chúa muốn bạn làm. Chúa muốn bạn nhìn vào điều gì bạn được tạo dựng nên để làm, để có thể biết được Ngài muốn bạn làm điều gì. Nhưng phần lớn mọi người ngày hôm nay đang sống cách vô cùng vội vã đến nỗi họ không còn thì giờ để lắng nghe những điều trái tim mình muốn nói nữa.

Ngày nay ở khắp nơi trên thế giới nhiều người đang sống một cuộc sống với tốc độ cao mà không biết mình đang hướng về đâu. Họ sống cách vội vàng căng thẳng vì có quá nhiều việc cần phải làm — và họ sẽ không nhận ra cho đến khi đã muộn màng mới hiểu mình không cần phải làm việc  nhiều đến như thế.

Đây không phải là điều Chúa dự định cho bạn. Chúa muốn bạn sống chậm lại và lắng nghe trái tim mình. Rô-ma 12:3 nói, “Mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin Đức Chúa Trời ban cho mình” (KTHĐ).

Tôi đề nghị bạn có thời giờ riêng tư với Chúa và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Tôi yêu thích làm điều gì?
 • Tôi mơ ước làm điều gì?
 • Điều gì khiến tôi thấy thích thú?
 • Điều gì tôi có thể nói, suy nghĩ và nghiên cứu cả ngày mà không thấy chán?
 • Tôi từng hiệu quả nhất ở đâu trong cuộc sống?

Có lần tôi đã làm báp-têm cho một cụ bà 80 tuổi sau buổi lễ thờ phượng tại Hội Thánh Saddleback. Bà muốn có một nhóm nhỏ tại nhà mình. Điều đó khá tuyệt vời — một cụ 80 tuổi mở cửa nhà mình để tiếp nhóm nhỏ! Bà nói, “Ước gì tôi đã học được nhiều năm trước đây rằng chúng ta hầu việc Chúa xuất phát từ điều chúng ta được dựng nên để làm chứ không phải vì bổn phận.”

Tôi ước ao rằng mọi người có thể học biết được lẽ thật đó. Đó là tất cả mục đích cho ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) của bạn — Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts), Tấm Lòng (Heart), Khả Năng (Abilities), Cá Tính (Personality) và Kinh Nghiệm (Experiences). Bạn hầu việc Chúa xuất phát từ những điều bạn đã định ra để làm và cách Chúa đã tạo dựng nên định dạng của bạn. Bạn hầu việc Chúa không phải vì bổn phận, vì bị ép buộc, hay mặc cảm tội lỗi nhưng vì bạn yêu mến Chúa. Bởi vì khi bạn làm những gì Chúa đã tạo nên con người bạn để làm, điều đó đem lại sự vinh hiển cho Chúa.

Hãy khám phá kỹ càng con người của bạn và công việc mà bạn đã được giao phó — nói một cách khác là về những gì Chúa đã đặt bạn trên đất để làm. Sau đó hãy hầu việc Chúa vì sự vui thích và lòng biết ơn. Đó là cách để sống.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.    Động cơ của bạn trong sự hầu việc Chúa là gì? Động cơ này đã ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với mục vụ đó như thế nào?

2.    Bạn tin Chúa đặt bạn trên đất để làm những việc gì?

3.    Bạn có thể thực hiện những bước nào để hầu việc Chúa bằng cách sử dụng những ân tứ mình có để hướng tới mục đích của bạn?


 

 

HOW TO SERVE GOD OUT OF DELIGHT

By Rick Warren — 

“Be honest in your evaluation of yourselves” (Romans 12:3 NLT).

Listen to your heart.

That sounds like pop culture fodder, but the Bible says that’s what God wants you to do. He wants you to look at what you’re made to do in order to know what he wants you to do. But most people these days are moving so fast that they don’t have time to listen to their heart anymore.

People all over the world are speeding along with no direction. They’re in such a hurry, stressed with too much to do—and they won’t realize until it’s too late that they didn’t have to do so much.

This isn’t the plan God has for you. He wants you to slow down and listen to your heart. Romans 12:3 says, “Be honest in your evaluation of yourselves” (NLT).

I suggest you get alone with God and ask yourself these questions:

 • What do I love to do?
 • What do I dream of doing?
 • What fascinates me?
 • What can I talk about, think about, and study all day without getting bored?
 • Where have I been most effective in my life?

I once baptized an 80-year-old woman after a service at Saddleback Church. She wanted to be a small group host. That’s pretty cool—an 80-year-old small group host! She said, “I just wish I learned years ago that we serve God out of our design, not out of duty.”

I wish everybody could learn that truth. That’s what SHAPE—your Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences—is all about. You serve God out of your design and the way he shaped you. You serve God not out of duty, force, or guilt but because you love him. Because when you do what he wired you to do, it brings glory to him.

Make a careful exploration of who you are and the work you’ve been given—in other words, of what God put you on earth to do. Then serve God out of delight and gratitude. That’s the way to live.

Talk It Over

 • What has been your motivation to serve in ministry? How did this affect your attitude toward ministry?
 • What do you believe God put you on earth to do?
 • What steps can you take today to serve him using your gifts and to work toward your purpose?