0598“Trong Ngài, anh em đầy đủ mọi sự, vì Ngài tể trị mọi nền thống trị và uy quyền” (Cô 2:10 KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, bạn cần phải làm một kê khai của cá nhân. Điều đó có nghĩa là bạn xét lại và đánh giá những gì mình đang có được để sử dụng. Khi bạn làm một kê khai của cá nhân, hãy tự hỏi mình ba câu hỏi sau:

Bạn đang sở hữu những gì? Hãy nhìn vào những gì bạn đang sở hữu về vật chất, về học vấn và về mặt tài chánh của bạn. Và hãy nhớ đến tài sản thuộc linh của bạn đang có vì là con cái Chúa. Cô-lô-se 2:10 nói rằng, “Trong Ngài, anh em đầy đủ mọi sự, vì Ngài tể trị mọi nền thống trị và uy quyền” (KTHĐ).

Bạn đang học được những điều gì? Hãy để thì giờ viết xuống những bài học bạn đã học được về cuộc sống, về bản thân, về gia đình, về Chúa — về bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến. Ga-la-ti 3:4 nói rằng, “Anh em đã chịu biết bao khó nhọc để chẳng được gì sao?” (TTHĐ). Bạn sẽ không lãng phí những kinh nghiệm của mình nếu bạn học hỏi từ những kinh nghiệm đó.

Hãy chú ý đặc biệt đến những kinh nghiệm đau khổ của bạn — bởi vì Chúa không bao giờ lãng phí một sự tổn thương. Thay vì tự thương thân mình, hãy học từ những đau đớn đó. Hãy viết xuống các bài học. Hãy ngừng hối tiếc; nhớ đi, nhớ lại những sai lầm của mình và hãy bắt đầu học hỏi từ những sai lầm đó. Vì sao vậy? Bởi vì sự đổi mới luôn được xây dựng trên những thất bại. Đó là cách bạn nhận ra làm như thế sẽ không đem lại kết quả.

Bạn cũng có thể ôn lại những gì Kinh Thánh đã dạy bạn. Kinh Thánh chép trong IITi 3:14 rằng, “Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai.” (BDM).

Ai có thể giúp đỡ bạn trong bước khởi đầu mới? Kiêu hãnh thường ngăn trở con người đạt đến được những mơ ước cũng như mục tiêu của mình. Thay vì tìm kiếm những lời khuyên, họ tự mình tìm cách giải quyết. Châm 15:22 dạy rằng, “Kế hoạch không thành vì thiếu sự hướng dẫn; Nhưng nhờ nhiều người cố vấn nó sẽ thành công” (BDM).

Kinh Thánh dạy rằng sự kiêu căng dẫn đến sự hủy diệt. Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Vì sao vậy? Bởi vì những người khiêm nhường là người có thể dạy dỗ được. Bạn sẽ không bao giờ có một khởi đầu mới nếu bạn hành động như thể bạn đã đạt đến đích rồi. Bạn cần người khác nói ra sự thật, chỉ ra những điểm yếu mình không nhìn thấy được, khích lệ bạn, và giúp bạn nhớ lại những lời hứa của Chúa.

Khi bạn làm một bản kê khai kỹ lưỡng, và trung thực của đời sống mình, bạn sẽ thấy được Chúa đang chuẩn bị cho bạn để có được một khởi đầu mới như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.     Theo bạn tại sao bạn thường học được nhiều từ những thất bại hơn là từ thành công?

2.     Bạn có coi mình là một người có thể dễ dạy bảo không? Tại sao có hay tại sao không?

3.     Những tài sản thuộc linh của bạn là gì? Điều gì khiến chúng là những tài sản?

 

 

 


GOD HAS PREPARED YOU FOR A FRESH START

By Rick Warren —

“You have everything when you have Christ, and you are filled with God through your union with Christ. He is the highest Ruler, with authority over every other power” (Colossians 2:10 TLB).

If you’re ready to make a fresh start, you need to take a personal inventory. That means you take stock of and evaluate what you’ve got to work with. When you do a personal inventory, ask yourself these three questions:

What are your assets?

Look at your physical assets, your educational assets, and your financial assets. And remember your spiritual assets as a child of God. Colossians 2:10 says, “You have everything when you have Christ, and you are filled with God through your union with Christ. He is the highest Ruler, with authority over every other power” (TLB).

What have you learned?

Take time to write down lessons you’ve learned about life, yourself, family, God—whatever you can think of. Galatians 3:4 says, “Did all your experience mean nothing at all?” (GNT) You won’t waste your experiences if you learn from them.

Especially pay attention to your painful experiences—because God never wastes a hurt. Instead of having a pity party, learn from your pain. Write down the lessons. Stop regretting and rehearsing your mistakes and start learning from them. Why? Because innovation is always built on failure. It’s how you recognize what doesn’t work.

You can also review what Bible teaching has taught you. The Bible says in 2 Timothy 3:14, “You must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you” (NLT).

Who can help you in your fresh start?

Proverbs 15:22 says, “Get all the advice you can, and you will succeed; without it you will fail” (GNT).

Pride often keeps people from reaching their dreams and goals. Instead of asking for advice, people insist on figuring things out themselves.

The Bible says pride leads to destruction. It also says that God gives grace to the humble. Why? Because the humble are teachable. You’re never going to have a fresh start if you act like you’ve already arrived. You need other people to speak truth, point out your blind spots, encourage you, and help you remember God’s promises.

When you take a thorough, honest inventory of your life, you’ll see how God has prepared you to make a fresh start.

Talk It Over

  • Why do you think you often learn more from your failures than from your victories?
  • Would you call yourself a teachable person? Why or why not?
  • What are some of your spiritual assets? What makes them assets?