0465“Khi tất cả các vương quốc trên đất nghe rằng Đức Giê-hô-va đã chiến đấu chống lại quân thù của Y-sơ-ra-ên thì rất khiếp sợ Đức Chúa Trời. Vậy, vương quốc của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho vua được yên ổn mọi bề” (IISử 20:29-30 TTHĐ*).

Khi bạn cầu nguyện Chúa cho một sự đột phá trong cuộc sống mình, hãy chờ đợi Chúa biến những chiến trận đó thành phước hạnh.

Vua Giô-sa-phát và quân đội ông đã để Chúa đánh trận cho họ. Khi họ đến bãi chiến trường, đây là điều họ đã nhìn thấy: “…xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót. Giô-sa-phát và quân của vua đến thu chiến lợi phẩm gồm rất nhiều của cải và đồ trang sức quý giá trên xác quân địch… Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong ba ngày, vì rất nhiều. Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Bê-ra-ca, và ca ngợi Đức Giê-hô-va tại đó.” (IISử 20:24-26 TTHĐ).

Chúa muốn bạn sống đời sống của mình trong “thung lũng phước hạnh” của riêng bạn, nơi mà của cải, đồ quý giá, ân phước nhiều đến nỗi phải mất ba ngày mà vẫn không đem đi hết được. Bạn chỉ có thể sống trong thung lũng phước hạnh đó khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện đột phá của mình — lời cầu nguyện mà bạn chỉ cầu nguyện khi mọi thứ đều sai trật và bạn không còn làm được bất cứ điều gì về điều nào nữa cả.

Câu chuyện của vua Giô-sa-phát cho chúng ta thấy ba kết quả của một lời cầu nguyện đột phá. Kết quả thứ nhất là bạn được ban cho nhiều phước hạnh hơn là bạn có thể nhận lãnh. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để biết là mình đã có một sự đột phá, thì đừng lo lắng về điều đó. Bạn sẽ nhận thấy ngay! Nó sẽ rất kỳ diệu đến nỗi bạn chỉ có thể nói rằng, “Chúa đã làm điều đó.”

Kết quả thứ hai của một lời cầu nguyện đột phá là tình yêu của bạn dành cho Chúa được lớn lên. Khi Chúa làm việc kỳ diệu này trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ muốn tôn thờ Chúa càng hơn.

Kết quả thứ ba của một lời cầu nguyện đột phá là những người chưa tin Chúa sẽ bắt đầu nhìn thấy được: “Toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, do Giô-sa-phát dẫn đầu, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại. Họ tiến vào Giê-ru-sa-lem và lên đền thờ Đức Giê-hô-va trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn.” (IISử 20:27-28 TTHĐ). Khi Chúa tạo nên một sự đột phá trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ muốn tổ chức một bữa tiệc mà không ai có thể không biết tới được! Đó là lời làm chứng cho những người chưa biết Chúa. Bạn nhận được ơn phước, và Chúa được tôn cao.

Khi tất cả các vương quốc trên đất nghe rằng Đức Giê-hô-va đã chiến đấu chống lại quân thù của Y-sơ-ra-ên thì rất khiếp sợ Đức Chúa Trời. Vậy, vương quốc của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho vua được yên ổn mọi bề” (IISử 20:29-30 TTHĐ).

Bạn chẳng phải muốn có sự bình an và yên ổn cho quãng đời còn lại của mình sao? Nếu vậy hãy bắt đầu lời cầu nguyện đột phá của bạn ngay hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ngoài tiền bạc, Chúa có thể ban phước cho cuộc sống của bạn bằng những cách nào?

2.    Khi Chúa tạo ra một bước đột phá trong cuộc sống của bạn, bạn có thể đáp lại qua những cách nào trong sự thờ phượng?

3.    Bạn thấy được những người chưa tin Chúa đã có phản ứng như thế nào với công việc Chúa đã làm trong bạn?

 

 

 


THREE RESULTS OF A BREAKTHROUGH PRAYER

By Rick Warren — 

“When all the surrounding kingdoms heard that the LORD himself had fought against the enemies of Israel, the fear of God came over them. So Jehoshaphat’s kingdom was at peace, for his God had given him rest on every side" (2 Chronicles 20:29-30 NLT).

When you ask God for a breakthrough in your life, expect him to turn battles into blessings.

King Jehoshaphat and his army let God fight their battle for them. When they went to the battlefield, this is what they found: “Not a single one of the enemy had escaped . . . There was so much plunder that it took them three days just to collect it all! On the fourth day they gathered in the Valley of Blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the LORD there” (2 Chronicles 20:24-26 NLT).

God wants you to live your life in your own “valley of blessing,” where there’s so much abundance it takes you three days to carry off the spoils of war. You can only live in the valley of blessing when you pray your breakthrough prayer—the prayer you only pray when everything is going wrong and you can’t do anything about it.

Jehoshaphat’s story shows us the three results of a breakthrough prayer. The first result is that you get more blessing than you can handle. If you’re wondering how you’re going to know when you’ve had a breakthrough, don’t worry. You’ll know it! It will be so amazing that you can only say, “God did that.”

The second result of a breakthrough prayer is that your love for God grows. When God does this amazing work in your life, you’ll want to worship him more.

The third result of a breakthrough prayer is that unbelievers start noticing: “Then all the men returned to Jerusalem, with Jehoshaphat leading them, overjoyed that the LORD had given them victory over their enemies. They marched into Jerusalem to the music of harps, lyres, and trumpets” (2 Chronicles 20:27-28 NLT). When God creates a breakthrough in your life, you’ll want to throw a party that can’t be ignored! It is a witness to people who don’t know God yet. You get blessed, and God gets honored.

“When all the surrounding kingdoms heard that the LORD himself had fought against the enemies of Israel, the fear of God came over them. So Jehoshaphat’s kingdom was at peace, for his God had given him rest on every side” (2 Chronicles 20:29-30 NLT).

Wouldn’t you like to have peace and security for the rest of your life? Start praying your breakthrough prayer today.

Talk It Over

  • What are the ways, besides money, that God can bless your life?
  • In what ways can you respond in worship as God makes a breakthrough in your life?
  • How have you seen unbelievers respond to the work God has done in you?