0687“Vậy, khi các con đứng trước bàn thờ dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời, chợt nhớ còn có điều bất hoà nào với anh em, các con cứ để lễ vật trên bàn thờ, đi làm hòa với anh em, rồi sẽ trở lại dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời” (Mat 5:23-24 KTHĐ).

Khi nghĩ đến sự tha thứ bạn nghĩ đến điều gì? Bạn có nghĩ rằng tha thứ cũng có nghĩa là cứ tiếp tục với mối quan hệ như chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả không? Không phải vậy – và, thực tế ra nó không nên mang ý nghĩa như thế.

Khi một người nào đó có một xúc phạm nghiêm trọng dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ, tha thứ không có nghĩa là cứ tiếp tục mối quan hệ đó mà không có bất kỳ thay đổi nào. Thật ra, tha thứ và tiếp tục mối quan hệ là hai điều tách biệt nhau.

Tha thứ là điều mà người bị xúc phạm làm. Nhưng người xúc phạm phải làm những điều cần thiết để phục hồi lại và tiếp tục lại mối quan hệ. Chỉ nói một cách đơn giản rằng, “Tôi xin lỗi” là không đủ.

Kinh Thánh dạy ba điều người phạm lỗi với người khác nên làm để bắt đầu tái lập lại mối quan hệ đã bị đổ vỡ:

1. Phục hồi một mối quan hệ đòi hỏi phải có sự ăn năn. Nói rõ hơn, bạn thật sự đau buồn về những gì mình đã làm. Bạn không chỉ nói rằng, “Tôi xin lỗi.” Bạn phải nói, “Tôi đã làm sai. Tôi xin lỗi. Xin tha thứ cho tôi.” Bạn có thể lấy làm đáng tiếc vì bạn đã quên làm một việc vặt vãnh nào đó cho vợ hay chồng của mình hay bạn vô tình đụng vào một người nào đó ở chợ, nhưng những lỗi lầm lớn hơn đòi hỏi phải có ăn năn. Khi bạn ăn năn, bạn thừa nhận rằng mình đã sai trái, bạn bày tỏ sự buồn thật sự và bạn xin được tha thứ.

2. Phục hồi lại một mối quan hệ đòi hỏi phải có sự bồi thường. Đôi khi bạn phải bồi thường bằng vật chất. Ngay cả khi bạn đã được tha thứ, điều này không có nghĩa là bạn không phải gánh lấy hậu quả của những điều mình đã làm. Bạn vẫn có thể phải trả một khoản nợ cho xã hội hay cho một cá nhân về những gì đã bị hư hỏng hay hủy hoại do bạn làm ra.

3. Phục hồi lại một mối quan hệ đòi hỏi phải có việc xây dựng lại lòng tin. Việc xây dựng lại lòng tin có thể mất một thời gian dài. Khi bạn làm tổn thương một người nào đó, điều lý tưởng nhất là người đó sẽ tha thứ cho bạn ngay lập tức. Nhưng họ không cần phải tin tưởng bạn ngay lập tức. Sự tha thứ được xây dựng trên ân điển và vô điều kiện; còn sự tin cậy phải được xây dựng lại theo thời gian.

Hãy nhớ rằng sự tha thứ và việc tiếp tục lại mối quan hệ không hề giống nhau. Ví dụ như bạn biết được rằng một bạn đồng nghiệp hoặc một người thân của mình đã nói xấu bạn nhiều lần sau lưng bạn. Khi bạn biết được việc làm sai trái đó, đã đến lúc để tha thứ. Tuy nhiên, để tiếp tục lại có lại được mối quan hệ, người đã gây nên sự tổn thương đó cần phải ăn năn, đền bù lại, và nỗ lực để xây dựng lại lòng tin.

Bạn có từng làm tổn thương một người nào đó không? Bạn cần phải làm gì để bắt đầu phục hồi lại mối quan hệ đó ngày hôm nay?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một số các thí dụ trong cuộc sống của bạn khi bạn thật sự ăn năn. Bạn đã bày tỏ sự ăn năn đó ra như thế nào?

2.    Vào lúc nào mà một người nào đó đã có sự đền bù cho bạn? Điều đó đã giúp khôi phục lại mối quan hệ của bạn như thế nào?

3.    Có mối quan hệ nào trong cuộc sống của bạn mà đã bị mất đi lòng tin? Nếu bạn là người có lỗi, bạn có thể làm gì để bắt đầu có lại được sự tin cậy?

 

 

 


HOW TO RESTORE A RELATIONSHIP

By Rick Warren —

“So if you are presenting a sacrifice at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God" (Matthew 5:23-24 TNLT).

What do you think about when you think of forgiveness? Do you think forgiving also has to mean just going on with the relationship as if nothing ever happened? It doesn’t—and, in fact, it shouldn’t.

When someone commits a major offense that leads to a break in relationship, forgiveness doesn’t mean resuming the relationship without any changes. In fact, forgiveness and resuming a relationship are two separate things.

Forgiving is what the offended person does. But it’s the offender’s job to do what’s necessary to restore and resume the relationship. Simply saying “I’m sorry” is not enough.

The Bible teaches three things the offender should do to begin restoring a relationship that’s been broken:

Restoring a relationship requires repentance. In other words, you’re truly saddened about what you did. You don’t just say, “I’m sorry.” You say, “I was wrong. I’m sorry. Please forgive me.” You can be sorry that you forgot to run an errand for your spouse or that you accidentally bumped into someone at the grocery store, but bigger offenses require repentance. When you repent, you admit you’re wrong, express true sorrow, and ask for forgiveness.

Restoring a relationship requires restitution. Sometimes you have to make some kind of physical restitution. Even when you’re forgiven, it doesn’t mean you’re off the hook for the consequences of your actions. You may still have to pay a debt to society or to an individual for what was damaged or destroyed by your actions.

Restoring a relationship requires rebuilding trust. Rebuilding trust may take a long, long time. When you’ve hurt someone, ideally that person will forgive you immediately. But they don’t have to trust you immediately. Forgiveness is built on grace and is unconditional; trust has to be rebuilt over time.

Remember, forgiveness and resuming a relationship aren’t the same thing. Let’s say, for example, you learn that a coworker or loved one has repeatedly told lies about you behind your back. When you learn of the offense, it’s time to forgive. But, to resume the relationship, the offender needs to repent, make restitution, and work to rebuild trust.

Have you hurt someone? What do you need to do to begin to restore that relationship today?

Talk It Over

- Think of some examples from your life when you were truly repentant. How did you express that repentance?

- When has someone made restitution to you? How did that help to restore your relationship?

- Is there a relationship in your life where trust has been lost? If you were at fault in some way, what can you do to start rebuilding trust?