0291Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời (Hê-bơ-rơ 2:14-15 BHĐ).

Cái chết là một nỗi sợ hãi của mọi người. Không ai được miễn trừ khỏi nỗi sợ đó!

Nhưng bạn có biết rằng Chúa Jêsus đã cứu bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi đó không? Đúng vậy — Chúa Jêsus không chỉ đã cứu bạn khỏi tội lỗi của mình nhưng Ngài cũng đã cứu bạn khỏi quyền lực và sự sợ hãi về cái chết nữa.

Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15 BHĐ).

Giăng 19:30 kể lại rằng, khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, Ngài đã kêu lớn, “Tetelestai!” Đó là một từ Hy Lạp, có nghĩa là, “Công việc đã hoàn thành rồi!” và đó là tiếng kêu khi chiến đấu của Chúa Jêsus. “Telestai” là tiếng kêu của người chinh phục thắng trận nói rằng, “Ta đã chiến thắng sự chết. Ta đã chứng minh cho các con rằng các con không cần phải sợ hãi sự chết — bởi vì Ta sẽ sống lại. Ta là sự sống lại, và các con có thể được sống lại bằng cách tin nơi Ta. Cái chết không phải là chấm dứt. Các con không cần phải sợ hãi nó nữa!”

Vì Chúa Jêsus đã chết trên thập tự thế cho tôi, nên tôi không còn sợ hãi. Cái chết không còn có quyền trên tôi nữa. Tôi biết cái chết chỉ là một sự chuyển dời, và tôi biết mình sẽ đi về đâu khi tôi qua đời. Điều này cũng sẽ đúng với bạn khi bạn tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

Rô-ma 5:17 nói, “Vì tội A-đam mà sự chết cầm quyền trên mọi người; trái lại do công Chúa Cứu Thế Jêsus, những ai nhận ân phúc và sự tha tội dồi dào của Đức Chúa Trời sẽ được quyền lớn lao hơn để sống thánh thiện và đắc thắng” (KTHĐ).

Khi bạn trở thành một Cơ-đốc-nhân, phép báp-têm tượng trưng cho sự tin chắc của bạn rằng bạn đã chết về tội lỗi và đã được sống lại để sống một đời sống mới. Cách bạn sống cuộc đời của mình cũng cho người khác thấy rằng bạn tin chắc vào một ngày nào bạn sẽ được sống lại để ở với Chúa Jêsus mãi mãi.

Bạn đã được cho sống lại để sống một đời sống mới đánh dấu bằng sự bảo đảm vững chắc về cõi đời đời. Đây là điều tốt đẹp nhất mà có thể xảy ra cho bạn! Bây giờ bạn có thể sống để giúp đỡ người khác cũng có được sự bảo đảm như vậy. Khi bạn nói về sự chết và sự sống trong Chúa Jêsus, hãy nói với lòng tin quyết khiến người khác cũng muốn tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn sợ hãi những khía cạnh nào của sự chết? Bài tĩnh nguyện hôm nay giúp bạn đối mặt với nỗi sợ hãi đó như thế nào?

2.      Có khó để bạn nói về sự chết không? Tại sao có hay tại sao không?

3.      Cách bạn nói về sự sống và sự chết sẽ hướng người khác đến Chúa Jêsus như thế nào?

Bạn có biết chắc mình sẽ đi về đâu khi bạn qua đời không?

Nhiều người sợ chết — một phần vì họ không biết mình sẽ đi về đâu khi qua đời. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi nỗi sợ hãi sự chết đó.

Kinh Thánh nói rằng mỗi một người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để đền tội thay cho bạn, để đem bạn vào gia đình Chúa, và để cứu bạn khỏi sự sợ hãi về cái chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình cuộc đời con với Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn mình thay đổi điều này bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn xoay bỏ khỏi tội lỗi và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã từng phạm để con không phải nhận hình phạt. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con, Chúa ơi. Con không xứng đáng để vào một nơi toàn hảo.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi của con. Chúa giúp cho con có thể vào được thiên đàng. Con tin Ngài, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

Jesus Saves You From The Fear Of Death

By Rick Warren — 

“The Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying.”

Hebrews 2:14-15 (NLT)

Death is a universal fear. Nobody is exempt from it!

But did you know Jesus saved you from that fear? That’s right—Jesus didn’t just save you from your sin. He also saved you from the power and fear of death.

“The Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying” (Hebrews 2:14-15 NLT).

John 19:30 says, as Jesus died on the cross, he shouted, “Tetelestai!” It’s a Greek word, meaning, “It is finished,” and it was his battle cry. “Telestai” is the shout of a victorious conqueror who says, “I have defeated death. I have proven to you that you don’t have to be afraid of death—because I’m going to come back to life. I am the Resurrection, and you can be resurrected by believing in me. Death is not the end. You don’t have to fear it anymore!”

Because Jesus died on the cross in my place, I am not afraid. Death does not have power over me. I know death is just a transfer, and I know where I’m going when I die. It can be the same for you, too—it should be the same for you when you trust Jesus as your Savior.

Romans 5:17 says, “For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God’s wonderful grace and his gift of righteousness, for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ” (NLT).

When you become a Christian, baptism symbolizes your confidence that you have died to sin and have been raised to new life. The way you live your life, too, shows people you are confident in being resurrected one day to be with Jesus forever.

You’ve been raised to live a new life, marked by a steady assurance of eternity. This is the best thing to ever happen to you! Now you can live your life helping other people have that same assurance. As you talk about death and life in Jesus, make sure you’re doing it in a way that makes other people want to trust Jesus as Savior too.

Talk It Over

  • What aspects of death do you fear? How does today’s Daily Hope devotional help you with those fears?
  • Is it difficult for you to talk about death? Why or why not?
  • How does the way you talk about life and death point others to Jesus?

Are you certain of where you will go when you die?

Many people fear death—partly because they don’t know where they’ll go when they die. But Jesus came to save you from that fear of death.

The Bible says that every one of us sins and that the penalty of sin is death. But God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to pay the penalty of your sins, to bring you into the family of God, and to save you from the fear of death.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from my sins and from my fear of death. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”