0377“Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là 'ngày nay' ." (Hê-bơ-rơ 3:13 TTHĐ).

Nếu bạn đã có gia đình, Chúa ban cho bạn một vai trò cực kỳ quan trọng, đó là làm người hâm mộ lớn nhất của vợ hay chồng mình. Đó là công việc mà chỉ có bạn mới có thể làm được như cách Chúa muốn — và vợ hoặc chồng của bạn rất cần bạn làm điều này.

Chúng ta sống trong một thế giới đầy dẫy những người hay phê phán, chỉ trích. Bạn không cần phải tìm đâu xa để thấy một người muốn hạ nhục mình.

Đó là lý do tại sao mọi người trên trái đất này đều cần được một người nào đó thường xuyên nâng đỡ, khẳng định giá trị của mình. Đó là cách Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Nếu bạn đã lập gia đình, người như vậy phải là người bạn đời của bạn. Để có một hôn nhân ngày càng bền vững, điều rất cần thiết là bạn và người bạn đời của mình phải thường xuyên khẳng định, xác thực cho nhau.

Thông thường sự khích lệ là một phần trong hôn nhân của bạn lúc ban đầu. Có lẽ bạn đã không kết hôn với người đó nếu không có sự tương quan khích lệ. Nhưng cũng giống như các phần khác của một cuộc hôn nhân đang được tăng trưởng, sự ủng hộ, khích lệ đó đã phai nhạt đi theo năm tháng.

Kinh Thánh dạy trong Hê-bơ-rơ 3:13 rằng: “Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là 'ngày nay’” (TTHĐ). Nhưng bạn khích lệ lẫn nhau như thế nào? Bạn nên khẳng định điều gì nơi người bạn đời của mình? Dưới đây là một vài cách thực tiễn để khích lệ một người nào đó. Đây là những lời khuyên quan trọng cho hôn nhân cũng như cho bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào.

1. Khẳng định giá trị của họ:

Một trong những ý nghĩa của từ “cảm kích” là “làm tăng giá trị của một điều gì đó.” Bạn làm tăng cao giá trị người khác khi bạn cảm kích, biết ơn họ. Khi bạn cảm kích, biết ơn vợ hoặc chồng của mình, bạn làm tăng giá trị họ và giá trị của cuộc hôn nhân mình. Châm 12:25b dạy: “Một lời lành khiến lòng vui vẻ” (TTHĐ). Một lời khích lệ sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho hôn nhân của bạn — hay bất kỳ mối quan hệ nào khác.

2. Khẳng định, xác nhận những ưu điểm của họ:

Bạn sẽ giúp người bạn đời của mình có khả năng làm được những điều tốt nhất khi bạn chỉ ra những điều tốt của họ chứ không phải điều xấu. Hãy chọn làm người xây dựng những ước mơ, chứ đừng là người làm nó tan vỡ. Đến cuối cùng chúng ta sẽ trở thành những gì người khác nhìn thấy nơi mình. Không ai trong cuộc đời của vợ hoặc chồng bạn có ảnh hưởng nhiều cách họ tự đánh giá về mình cũng như tương lai của họ như bạn cả.

3. Khẳng định những mục vụ của họ:

Bạn và vợ hoặc chồng của bạn, mỗi người đều có thể có những đóng góp khác nhau cho thế giới này. Hãy cho vợ hoặc chồng của bạn biết bạn cảm kích về mục vụ của họ như thế nào. Hãy cổ vũ họ và giúp họ thấy được những ảnh hưởng tác động mà họ đem đến vì Danh Chúa Jêsus.

Bạn có khả năng hiểu biết rất phi thường về vợ hay chồng bạn. Bạn có thể sử dụng sức ảnh hưởng này để nâng họ lên hay hạ họ xuống. Đó là sự lựa chọn của bạn. Và đó là một trong những sự lựa chọn quan trọng nhất bạn sẽ phải làm cho tình trạng hôn nhân của mình.

Hãy chọn một cách chủ tâm trong việc nâng đỡ, giúp cho vợ/chồng của bạn được vững vàng hôm nay.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự khẳng định, khích lệ đã giúp một mối quan hệ được củng cố như thế nào?

2.    Hôn nhân (hay những mối quan hệ khác) được củng cố khi vợ hoặc chồng (hay bạn bè, người nhà) của bạn khích lệ bạn lúc nào?

3.    Bạn có phải là người hâm mộ lớn nhất của vợ hoặc chồng mình không? Nếu không, bạn có thể thay đổi điều gì lúc này để bắt đầu khẳng định giá trị và khích lệ vợ hoặc chồng của mình? Nếu bạn chưa lập gia đình, ai là người trong cuộc đời bạn cần sự khích lệ của bạn?

 


 

 

 

 

 

BE YOUR SPOUSE’S BIGGEST FAN

By Rick Warren — 

“Encourage each other every day while it is 'today’” (Hebrews 3:13 NCV).

If you’re married, God has given you an incredibly important role: to be your spouse’s biggest fan. It’s a job only you can do in the way God desires—and your spouse desperately needs you to do it.

We live in a world full of critics. You don’t have to look far to find someone who will put you down.

That’s why every person on the planet desperately needs to be affirmed by someone on a regular basis. It’s how God wired us. If you’re married, one such person should be your spouse. To have a growing marriage, it’s essential for you and your spouse to continually affirm each other.

More than likely, affirmation was part of your marriage in the beginning. You probably wouldn’t have married each other if it wasn’t. But like so many other parts of a growing marriage, affirmation often fades over the course of time.

The Bible says in Hebrews 3:13, “Encourage each other every day while it is 'today’” (NCV). But how do you encourage each other? What should you affirm in your spouse? Here are some practical ways to affirm someone. They’re great tips for marriage and for any close relationship.

1. Affirm their value. One meaning of the word “appreciate” is “to raise the value of something.” You raise the value of other people when you appreciate them. As you appreciate your spouse, you raise their value and the value of your marriage. Proverbs 12:25 says, “A word of encouragement does wonders!” (TLB). A word of encouragement will do wonders for your marriage—or any other relationship.

2. Affirm their strengths. You will bring out the best in your spouse when you point out their best, not by pointing out their worst. Choose to be a dream builder, not a dream buster. We ultimately become what other people see in us. No person in your spouse’s life can impact their self-identity—and ultimately their future—like you can.

3. Affirm their ministry. You and your spouse each can make your own unique contributions to the world. Let your spouse know how much you appreciate their ministry. Cheer them on and help them see the impact they’re making for Jesus’ sake.

You have incredible power over your spouse’s self-understanding. You can use that power to build them up or tear them down. It’s your choice. And it’s one of the most important choices you’ll make for the health of your marriage.

Choose to intentionally build up your spouse today.

Talk It Over

  • How does affirmation strengthen a relationship?
  • When was your marriage (or other relationship) strengthened when your spouse (or friend or family member) affirmed you?
  • Are you your spouse’s biggest fan? If not, what’s one change you can make now to start affirming your spouse? If you’re not married, what person in your life needs encouragement from you?