0475“Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả” (Lu-ca 8:15 TTHĐ).

Chúa nói với những người đã quyết định sẽ làm theo lời Chúa phán ngay cả trước khi Ngài phán bảo họ.

Những người này sẽ nói những câu như, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con dọn đi, con sẽ dọn đi. Nếu Chúa muốn con kết hôn, con sẽ kết hôn. Nếu Chúa muốn con rời bỏ công việc làm này, con sẽ nghỉ việc. Trước khi Chúa phán bảo con, câu trả lời của con là 'Dạ vâng con sẽ làm.’ Bất cứ điều gì Chúa muốn con làm, con sẽ làm điều đó.”

Lu-ca 8:15 Chúa phán rằng, “Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả” (TTHĐ).

Tôi đã từng học câu chuyện ngụ ngôn này của Chúa Jêsus và nghĩ rằng nó đang nói về bốn loại người: những người kháng cự, những người nông cạn, những người bận rộn và những người tốt.

Nhưng ngụ ngôn này thật ra nói về bốn thái độ. Bạn có thể có tất cả bốn thái độ này trong cùng một ngày! Có lúc bạn nghĩ rằng, “Chúa ơi, con không muốn nghe Chúa phán vì con biết rằng Ngài sẽ nói điều gì.” Rồi có lúc bạn lại nói rằng, “Chúa ơi, hãy nói nhanh lên.” Rồi bạn nghe được điều đó và nghĩ rằng đó là tốt, nhưng bạn lại không làm gì cả. Có thể những bông trái đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn quá bận rộn với công việc làm, học hành hoặc với con cái... và rồi cỏ dại mọc lên. Những lúc khác bạn lại nói rằng, “Lạy Chúa, hãy làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Con hoàn toàn lắng nghe Ngài.”

Chúa muốn bạn có một thái độ vâng phục để bạn có thể sanh bông trái, có kết quả. Chúa muốn bạn được thành công, đạt được kết quả trong công việc, trong gia đình, trong tình bạn, trong mối quan hệ với Chúa, trong các mối quan hệ với người khác và trong vấn đề sức khỏe của bạn.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để đạt được kết quả là gì? Đó là bằng cách nhận lấy những gì Chúa đã nói cho bạn và chia sẻ những điều đó ra cho người khác.

Một bản dịch khác của Lu-ca 8:15 nói, “Hạt giống gieo vào đất tốt là những người thành tâm vâng phục, nghe Đạo liền tin nhận và kiên tâm phổ biến cho nhiều người cùng tin.” (Bản dịch Hiện Đại).

Khi Chúa phán với bạn một điều gì, hãy nhận lấy với một tấm lòng vâng phục và rồi chia sẻ điều đó lại cho người khác!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Làm thế nào để bạn có được thái độ “Dạ vâng” — khi bạn sẵn sàng vâng lời, bất kể Chúa bảo bạn phải làm gì đi nữa?

2.    Bạn đang sanh bông trái, kết quả trong những lãnh vực nào của đời sống bạn?

3.    Bạn có thể chia sẻ với ai những gì Chúa đang dạy bảo bạn?

 

 

 

 

 


BEFORE GOD SPEAKS, DECIDE TO SAY “YES”

By Rick Warren — 

“The seeds that fell in good soil stand for those who hear the message and retain it in a good and obedient heart, and they persist until they bear fruit" (Luke 8:15 GNT).

God speaks to people who decide they’re going to do what he tells them to do, even before he tells them.

This kind of person says things like, “God, if you want me to move, I’ll move. If you want me to get married, I’ll get married. If you want me to leave this job, I’ll leave this job. Before you even tell me, my answer is 'yes.’ Whatever you want me to do, I will do it.”

Luke 8:15 says, “The seeds that fell in good soil stand for those who hear the message and retain it in a good and obedient heart, and they persist until they bear fruit” (GNT).

I used to study this parable of Jesus and think it was talking about four kinds of people: those who are resistant, those who are shallow, those who are busy, and those who are good.

But this parable actually represents four attitudes. You can have all four attitudes in the same day! One moment you think, “God, I don’t want to hear you, because I know what you’re going to say.” And the next moment you say, “Lord, tell me quickly.” Then you hear it and think it’s good, but you don’t do anything about it. Maybe the fruit starts to appear in your life, but then you get busy with your job or school or your kids, and the weeds grow up. Then other times you say, “God, do whatever you want. I’m totally open to you.”

God wants you to have an attitude of obedience so that you can bear fruit—the biblical term for being successful. God wants you to be fruitful in your business, your family, your friendships, your relationship with him, your relationships with others, and your health.

What’s the best and quickest way to bear fruit? By taking what God has told you and sharing it to someone else.

Another version of Luke 8:15 says, “They listen to God’s words and cling to them and steadily spread them to others who also soon believe” (TLB).

When God tells you something, accept it with an obedient heart and then share it with someone else!

Talk It Over

  • How do you develop a “yes, God” attitude—where you’re prepared to be obedient, no matter what God tells you to do?
  • In what area(s) of your life are you bearing fruit?
  • With whom in your life can you share what God is teaching you?