0014Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa” (Công 20:32 BHĐ).

Bạn có phải là môn đồ của Chúa Jêsus không? Bạn có đọc Kinh Thánh không? Nếu bạn có cả hai điều đó thì bạn sắp thừa kế một di sản.

Kinh Thánh chép trong Công Vụ 20:32, “Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của Ngài, là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa” (BHĐ).

Tài sản thừa kế là thứ thuộc quyền sở hữu của bạn chỉ vì bạn là thành viên của một gia đình. Nhưng để hưởng được quyền lợi của di sản đó bạn phải đón nhận tài sản đó.

Hãy tưởng tượng cha mẹ bạn là những tỷ phú. Thật là khờ dại nếu bạn không dành thì giờ để đọc di chúc sau khi cha mẹ qua đời. Bạn sẽ không nhận được những gì thuộc về bạn cách chính đáng. Bạn sẽ không hưởng được những quyền lợi của những gì thuộc về bạn vì là con cái.

Khi bạn trở thành một môn đồ của Chúa Jêsus, bạn không chỉ là một tín đồ mà bạn còn là một người thuộc về gia đình của Chúa. Bạn trở thành một thành phần trong gia đình Chúa. Và tất cả những đặc quyền của gia đình đều dành cho thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, bao gồm cả di sản thuộc linh.

Nhưng bạn vẫn có thể sống hết suốt cuộc đời của mình mà vẫn không bao giờ biết được những quyền lợi mình có vì là một con cái Chúa. Lựa chọn cách sống như thế thật là đáng buồn và dại dột.

Chúa muốn bạn biết những gì Ngài dành cho bạn. Chúa muốn bạn đón nhận gia tài thuộc linh của bạn. Và để làm được điều đó, bạn cần phải đọc Kinh Thánh.

Kinh Thánh cho biết trong 2Ti 3:16-17, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (BHĐ).

Kinh Thánh giúp bạn sống theo mục đích Chúa đã định cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh trang bị đầy đủ cho bạn để thực hiện mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên bạn. Đó chính là di sản thuộc linh của bạn. Dưới đây là bốn điều Chúa dùng qua Kinh Thánh để truyền lại di sản thuộc linh đó:

 • Chúa dạy dỗ bạn — Ngài chỉ cho bạn con đường bạn cần theo.
 • Chúa khiển trách bạn — Ngài cho bạn biết khi bạn đi sai lệch khỏi con đường đó.
 • Chúa sửa trị bạn — Ngài chỉ cho bạn cách nào để quay trở lại con đường đúng.
 • Chúa huấn luyện bạn — Ngài chỉ cho bạn cách nào tiếp tục đi đúng đường.

Khi Chúa dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện bạn, bạn sẽ được trang bị cho cuộc sống Chúa đã dự định cho bạn. Bạn sẽ có thể đón nhận và vui hưởng di sản thuộc linh của mình!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Sự khác nhau giữa một tín đồ và với người thuộc về gia đình của Chúa là gì?

2.      Chúa đã dùng Kinh Thánh để dạy dỗ, khiển trách, sửa trị hay huấn luyện bạn như thế nào?

3.      Bạn có đang sống trong lẽ thật rằng bạn có một tài sản thừa kế từ Vua của muôn vua không? Nếu có, điều này đã khiến đời sống của bạn khác biệt như thế nào? Nếu không, bạn có thể thay đổi điều gì hôm nay để bắt đầu sống theo cách đó?


 

 

How To Claim Your Inheritance

By Rick Warren — 

“I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified” (Acts 20:32 NIV).

Are you a follower of Jesus? Do you read the Bible? If both those things are true for you, then you have an inheritance coming.

The Bible says in Acts 20:32, “I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified” (NIV).

An inheritance is something that’s rightfully yours, just for being part of a family. But, to enjoy the benefits of that inheritance, you have to claim it.

Imagine your parents were billionaires. You’d be foolish if you never took the time to read their will after they died. You wouldn’t get what was rightfully due to you. You wouldn’t benefit from what belongs to you as their child.

When you become a follower of Jesus, you’re not just a believer—you’re a belonger. You become part of God’s family. And all the family privileges come along with that—including a spiritual inheritance.

But it’s still possible for you to walk through your entire life and not know what benefits are available to you as a child of God. To choose to live that way is sad—and foolish.

God wants you to know what’s available to you from him. He wants you to receive your spiritual inheritance. And, to do that, you need to read the Bible.

The Bible says in 2 Timothy 3:16-17: “All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work” (NIV).

The Bible helps you live out God’s purpose for your life. It thoroughly equips you for what God has made you to do. That’s your spiritual inheritance. Here are four things God does through Scripture to pass on that spiritual inheritance:

 • He teaches you—God shows you the path on which you should walk.
 • He rebukes you—God shows you when you’re off the path.
 • He corrects you—God shows you how you can get back on the path.
 • He trains you—God shows you how you can stay on the path.

As God teaches, rebukes, corrects, and trains you, you will become equipped for the life God has planned for you. You will be able to claim and enjoy your spiritual inheritance!

Talk It Over

 • What’s the difference between being a believer and being a belonger?
 • How has God used the Bible to teach, rebuke, correct, or train you?
 • Are you living in the truth that you have an inheritance from the King of Kings? If so, what difference has it made in your life? If not, what change can you make today to start living that way?