“Danh tiếng tốt và sự tôn trọng quý hơn bạc và vàng” (Châm 22:1).

Một trong những nhu cầu sâu thẳm nhất trong cuộc sống là nhu cầu được người khác kính trọng. Châm 22:1 nói rằng, “Danh tiếng tốt và sự tôn trọng quý hơn bạc và vàng.”

Nhưng việc được kính trọng không phải cứ tự nhiên mà có – bạn phải xứng đáng để có thể nhận được. Một cách để bạn đạt được sự kính trọng là cách xử sự trong xung đột. Tại sao vậy? Bởi vì bất cứ khi nào bạn có sự bất đồng, mọi người sẽ nhìn xem phản ứng của bạn như thế nào.

Nê-hê-mi là một tấm gương rất hay về việc một người có được sự kính trọng của người khác qua cách ông giải quyết xung đột. Đây là cách Nê-hê-mi đã làm và bạn cũng có thể làm như vậy:

Nê-hê-mi đã dừng lại để suy nghĩ trước khi ông nói. Ông lắng nghe những lời phàn nàn và buộc tội của dân Y-sơ-ra-ên về những kẻ đã bóc lột họ trong cơn đói kém. Và trước khi ông trả lời, ông “đã suy nghĩ kỹ càng trong lòng” (Nê-hê-mi 5:7). Điều này có nghĩa là ông đã cẩn thận xem xét tình thế. Ông đã suy nghĩ kỹ trước khi nói, chuẩn bị sẵn trong đầu trước khi mở miệng.

Trong thế giới ngày hôm nay, người ta nhanh chóng nói vọt ra những suy nghĩ của mình về những sự bất công mà không suy nghĩ trước. Thay vào đó, chúng ta cần phải “mau nghe, chậm nói và chậm nóng giận, bởi vì vì cơn giận của người ta không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19-20).

Nê-hê-mi đã giải quyết xung đột một cách riêng tư. Khi thấy sự bất công đang xảy ra, Nê-hê-mi đã không bắt đầu bằng cách công khai phản đối. Trước tiên, ông đã cố gắng cùng làm việc với những người phạm lỗi đã lợi dụng những người nghèo khó để làm giàu cho mình.  Kinh Thánh cho biết rằng ông đã “triệu tập một buổi họp đông đảo để giải quyết việc nầy” (Nê-hê-mi 5:7).

Đây cũng là cách Chúa Jêsus đã dạy bảo những người theo Ngài về việc giải quyết xung đột trong Hội Thánh. Chúa nói trong Ma-thi-ơ 18:15 rằng, “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người.”   Đem ra trước công chúng là phương sách cuối cùng. Nếu bạn muốn được kính trọng, hãy làm theo cách của Chúa.

Nê-hê-mi đã khơi dậy sự tốt đẹp nhất nơi người khác. Ông nói với những người lãnh đạo thiếu nhạy cảm đó rằng, “Điều anh em làm không phải chút nào. Chẳng phải anh em nên ăn ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời sao... hãy xóa bỏ việc cho vay nặng lãi ấy đi. Anh em hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn ô-li-ve, và nhà cửa của họ” (Nê-hê-mi 5:9-11). Và họ đã làm theo lời Nê-hê-mi nói vì họ kính trọng ông.

Nếu bạn muốn được kính trọng, hãy khơi dậy những điều tốt nhất nơi người khác. Đừng khơi dậy những bản năng, sự sợ hãi, hoặc định kiến tệ hại nhất của họ. Châm 11:27 nói rằng, “Người nào tìm điều tốt lành sẽ nhận được sự tôn trọng.”

Kính trọng và ảnh hưởng đi đôi với nhau. Trong những lúc xung đột, hãy theo gương của Nê-hê-mi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về tuần sắp tới đây của bạn. Bạn sẽ có những cơ hội nào để thực hành việc “mau nghe, chậm nói”?

2.    Hãy nghĩ đến một lần mà bạn biết ơn một người vì họ đã tiếp cận bạn cách riêng tư về một vấn đề. Mức độ kính trọng của bạn dành cho người đó có tăng lên không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Khi nào mà một người nào đó đã khơi dậy những điều tốt đẹp nhất nơi bạn? Bây giờ bạn có cơ hội nào để khơi dậy những điều tốt đẹp nhất nơi người khác?

 

 

 

 


HOW TO EARN RESPECT IN TIMES OF CONFLICT

By Rick Warren —

“A good reputation and respect are worth much more than silver and gold” (Proverbs 22:1).

One of the deepest needs in life is the need to feel respected by others. In fact, Proverbs 22:1 says, “A good reputation and respect are worth much more than silver and gold”.

But being respected doesn’t come automatically—you have to earn it. One way you earn it is by how you handle conflict. Why? Because any time you’re involved in a disagreement, people will watch to see how you’re going to react.

Nehemiah is a great example of someone who earned the respect of others by the way he handled conflict. Here’s how Nehemiah did it and how you can do it too:

Nehemiah paused to think before he spoke. He listened to the complaints and charges the Israelites had against those who exploited them during a famine. And before he responded, he “pondered them in [his] mind” (Nehemiah 5:7 NIV). This means he carefully considered the situation. He thought it through before he spoke, putting his mind in gear before opening his mouth.

In today’s world, people quickly spout their ideas about injustices without ever thinking. Instead, we need to be “quick to listen, slow to speak and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires” (James 1:19-20).

Nehemiah resolved conflict privately. When he saw the injustice that was happening, Nehemiah didn’t start with a public protest. He first tried to build a bridge with the offenders who were taking advantage of the poor to increase their own net worth. The Bible says that he “called together a large meeting to deal with them” (Nehemiah 5:7 NIV).

This is also the way Jesus commanded his followers to handle conflict in churches. He says in Matthew 18:15, “If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you” (NIV). Going public is the last resort. If you want to be respected, do it God’s way.

Nehemiah appealed to the best in people. He told the insensitive leaders, “What you are doing is not right! Should you not walk in the fear of our God . . . ? . . . but now let us stop this business of charging interest. You must restore their fields, vineyards, olive groves, and homes” (Nehemiah 5:9-11 NLT). And they did what Nehemiah said, because they respected him.

If you want to be respected, bring out the best in others. Don’t appeal to their worst instincts, fears, or prejudices. Proverbs 11:27 says, “If your goals are good, you will be respected” (GNT).

Respect and influence go hand in hand. In times of conflict, follow Nehemiah’s example.

Talk It Over

- Think about your week ahead. What opportunities will you have to practice being “quick to listen and slow to speak”?

- Think about a time you were thankful someone approached you privately about a matter. Did your level of respect for that person increase? Why or why not?

- When has someone brought out the best in you? What opportunity do you have now to bring out the best in someone else?