“Trong mọi sự, hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình” (Ma-thi-ơ 7:12).

Có nhiều cách để đạt được sự kính trọng của người khác trong những lúc xung đột. Hôm qua, chúng ta đã xem xét ba trong số những cách đó: Ngừng lại trước khi nói, giải quyết xung đột một cách riêng tư, và khơi dậy những điều tốt đẹp nhất nơi người khác.

Nhưng điều đầu tiên bạn nên làm là điều này: Đồng cảm với những cảm xúc của người khác. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình, bạn phải tôn trọng cảm xúc của họ. Bạn gieo gì, thì sẽ gặt nấy. Kinh Thánh dạy rằng, “Trong mọi sự, hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình” (Ma-thi-ơ 7:12).

Điều này đặc biệt đúng đối với những người đang bị tổn thương, buồn rầu, sợ hãi, hoặc cảm thấy như mình đang bị đối đãi cách bất công. Người khác muốn biết rằng bạn có hiểu được những gì họ đang phải trải qua không.  Họ không quan tâm đến những gì bạn biết cho đến khi họ biết rằng bạn quan tâm đến họ.

Nhân tiện đây, bạn không cần phải đồng ý với một người nào đó để đồng cảm với những cảm xúc của họ. Chẳng hạn như khi bạn thấy người khác biểu tình phản đối, có lẽ bạn không đồng ý với kết luận của họ, nhưng bạn vẫn có thể cố hiểu được tại sao họ lại làm như vậy.

Khi Nê-hê-mi đối diện với xung đột, điều đầu tiên ông đã làm là điều này: Ông đồng cảm với những cảm xúc của những người đang phàn nàn và chỉ trích. Ông nói rằng, “Khi tôi nghe các lời nầy và tiếng kêu ca của họ, bèn lấy làm giận lắm” (Nê-hê-mi 5:6). Ông không chỉ nói rằng mình tức giận. Ông đã nói rằng mình vô cùng tức giận.

Nê-hê-mi đang làm gì ở đây? Ông đang phản ánh tâm trạng của những người đang tức giận. Ông đang xác thực những cảm xúc của họ bằng cách cùng có những cảm xúc như họ. Thay vì coi nhẹ cảm xúc của họ qua việc nói rằng, “Xin đừng tức giận,” ông đã tỏ sự thông cảm ra bằng cách nói rằng: “Tôi cũng rất khó chịu về điều đó.”

Có lẽ bạn đang nghĩ rằng, “Chẳng phải giận dữ cũng là một tội sao?” Không, không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi giận dữ là một sự biểu hiện của tình yêu. Nếu bạn làm tổn thương một người nào đó trong gia đình của tôi mà tôi lại thờ ơ thay vì tức giận, thì điều đó cho thấy rằng tôi không yêu quý gia đình của mình. Trong Kinh Thánh, Chúa phân biệt cái khác nhau giữa cơn giận công bình và cơn giận không chính đáng, giữa cái giận tốt và giận xấu. Ê-phê-sô 4:26 nói rằng, “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội”.

Ngay cả Chúa Jêsus cũng giận dữ  khi những người lãnh đạo ở quanh Chúa không giúp đỡ những người đang có cần. Mác 3:5 nói rằng Chúa Jêsus đã giận dữ đưa mắt nhìn họ và “buồn phiền vì họ dửng dưng trước nhu cầu của người khác.”

Bạn có “buồn phiền” khi thấy người khác bị ngược đãi không? Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy như Nê-hê-mi và như Chúa Jêsus. Hãy đồng cảm với những cảm xúc của người khác. Bạn không cần phải đồng ý với họ, nhưng nếu bạn lắng nghe cảm xúc của họ một cách đồng cảm, bạn sẽ có được sự tôn trọng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ về một người nào đó đã có lần đồng cảm với bạn. Họ đã làm thế nào để bạn biết chắc rằng họ thật sự quan tâm?

2.    Phản ứng trước tiên của bạn với xung đột là gì? Bạn có tìm hiểu tất cả những người liên quan không? Nếu không, bạn có thể làm điều gì khác đi?

3.    Những hình thức bất công nào cho bạn có được sự đồng cảm nhất? Bạn có thể làm gì để giúp giải quyết những bất công đó?

 

 

 


DO YOU SHOW EMPATHY?

By Rick Warren — 

“In everything, do to others what you would have them do to you” (Matthew 7:12 NIV).

There are many ways to earn the respect of others during times of conflict. Yesterday we looked at three of those ways: Pause before you speak, resolve conflict privately, and appeal to the best in people.

But the very first thing you should do is this: Empathize with the feelings of others. If you want people to respect you, you must respect their feelings. What you sow, you will reap. The Bible says, “In everything, do to others what you would have them do to you” (Matthew 7:12 NIV).

This is especially true when people are hurting, grieving, fearful, or feel there’s been an injustice against them. People want to know that you understand what they’re going through. They don’t care what you know until they first know that you care.

By the way, you don’t have to agree with someone to empathize with their emotions. When you see people protesting, for example, you may not agree with their conclusions, but you can still try to understand why they’re doing what they’re doing.

When Nehemiah was faced with conflict, the first thing he did was this: He empathized with the feelings of the people who were complaining and criticizing. He said, “When I heard their outcry and these charges, I was very angry” (Nehemiah 5:6 NIV). He didn’t say he was just angry. He said he was very angry.

What was he doing? He was mirroring the mood of the people who were upset. He was validating their feelings by feeling their feelings too. Instead of minimizing their emotions by saying, “Well, don’t be angry,” he showed understanding by saying, “I’m upset too.”

You might be thinking, “Isn’t anger a sin?” No, not always. Sometimes anger is an expression of love. If you hurt someone in my family and I’m apathetic instead of angry, then it suggests I don’t love my family. In Scripture, God distinguishes between righteous anger and unrighteous anger, good anger and bad anger. Ephesians 4:26 says, “Be angry, yet do not sin” (BSB).

Even Jesus got angry when the leaders around him weren’t helping someone in need. Mark 3:5 says that Jesus looked at them angrily and “was deeply disturbed by their indifference to human need” (TLB).

Do you get “deeply disturbed” when you see people being mistreated? If you want to be respected, be like Nehemiah and like Jesus. Empathize with people’s feelings. You don’t have to agree with them, but if you listen empathetically to their feelings, you’ll earn their respect.

Talk It Over

- Think of a time someone empathized with you. How did they assure you that they really cared?

- What’s your first reaction to conflict? Do you seek to understand all who are involved? If not, what can you do differently?

- What types of injustice build empathy within you the most? What can you do to help address those injustices?