0591“Lạy CHÚA, con đã nghe về Ngài, Về công việc Ngài, và con kính sợ CHÚA” (Ha 3:2 BDM).

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để nghe được tiếng Chúa khi bạn cầu nguyện không? Một trong những cách tốt nhất là thờ phượng Chúa khi bạn cầu nguyện. Một cách khác nữa là xây dựng tình bạn với Ngài.

Trước tiên, chúng ta hãy xem đến sự thờ phượng Chúa qua việc cầu nguyện. Hãy bắt đầu bằng việc cảm ơn Chúa vì Chúa hiện diện trong đời sống bạn và vì Ngài quan tâm đến từng chi tiết của đời sống bạn.

Hãy cầu nguyện giống như Ha-ba-cúc rằng, “Lạy CHÚA, con đã nghe về Ngài, Về công việc Ngài, và con kính sợ CHÚA” (Ha 3:2 BDM). Khi Chúa ban cho bạn một khải tượng hay một ước mơ, hoặc chỉ ra cho bạn điều Chúa muốn bạn làm, hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của bạn. Đó là một phần của sự thờ phượng Chúa.

Điều thứ hai, hãy xây dựng tình bạn với Chúa và học biết thêm về Ngài. Cầu nguyện không phải là một cuộc độc thoại; nó là một cuộc đối thoại. Đó là một cuộc trò chuyện với Chúa. Chúa nghe bạn khi bạn cầu nguyện; Chúa trả lời khi bạn đặt ra câu hỏi. Chúa muốn trò chuyện với bạn mỗi ngày. Và khi bạn trung tín trò chuyện với Chúa suốt ngày, điều đó sẽ thay đổi, cải tiến cuộc sống của bạn.

Có ba mức độ của việc hiểu biết Chúa: nhận biết Chúa, quen biết Chúa, và có được tình bạn với Chúa.

Ở mức độ nhận biết, bạn biết Chúa có đó, nhưng bạn không thật sự biết Ngài một cách cá nhân. Ở mức độ quen biết, bạn biết Chúa chút ít, nhưng bạn không biết rõ lắm về Ngài.

Chúa muốn bạn sống ở mức có được tình bạn với Chúa, lúc bạn với Chúa quen thuộc nhau và trò chuyện thường xuyên. Chúa muốn trò chuyện không thôi với bạn.

Bạn có thể bắt đầu xây dựng tình bạn với Chúa bằng cách cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa, con hết sức kinh ngạc, thật lạ lùng khi Chúa muốn làm bạn với con. Con thật sự muốn học cách làm thế nào để trò chuyện với Chúa. Xin giúp con dành thì giờ với Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã quan tâm đến từng chi tiết của đời sống con. Chúa Jêsus ơi, con muốn biết Chúa mỗi ngày càng thêm, và con muốn nương cậy vào sự hướng dẫn của Chúa trong công việc, trong gia đình, trong tương lai và trong mọi lãnh vực khác trong đời sống con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Khi bạn dành thì giờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa và xây dựng tình bạn với Chúa, bạn sẽ học được cách nghe và nhận ra được tiếng Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn có thể thờ phượng Chúa khi cầu nguyện?

2.    Một điều gì bạn có thể bắt đầu làm ngày hôm nay để xây dựng tình bạn với Chúa?

3.    Chúa đã nói với bạn một số những điều gì qua sự cầu nguyện?

 

 

 


HOW TO HEAR GOD SPEAK

By Rick Warren —

“O Lord, now I have heard your report, and I worship you in awe" (Habakkuk 3:2 TLB).

Do you ever wonder how to hear God speak when you pray? One of the best ways is by worshiping him as you pray. Another is by developing a friendship with him.

First, let’s look at worshiping God through prayer. Start by thanking him for being part of your life and for being interested in the details of your life.

Pray like Habakkuk: “O Lord, now I have heard your report, and I worship you in awe” (Habakkuk 3:2 TLB). When God gives you a vision or a dream, or shows you what he wants you to do, thank him for answering your prayer. That’s part of worshiping God.

Second, develop a friendship with him and get to know him. Prayer isn’t a monologue; it’s a dialogue. It’s a conversation with God. God hears you when you pray; he answers you when you ask questions. He wants to talk with you every day. And when you faithfully talk with God throughout the day, it will revolutionize your life.

There are three levels of knowing God: recognition, acquaintance, and friendship.

At the recognition level, you know God is there, but you don’t really know him personally. At the acquaintance level, you know God a little, but you don’t know him very well.

God wants you to live at the friendship level, where you are familiar with each other and talk regularly. God wants to have a continuous conversation with you.

You can start developing a friendship with God by praying something like this: “Dear God, I’m amazed that you would want me for a friend. I really want to learn how to have conversations with you. Help me spend time with you every day. Thank you for caring about every detail of my life. Jesus, I want to know you more and more every day, and I want to depend on you for guidance in my job, my family, my future, and in every other area of my life. In your name I pray. Amen.”

As you spend time in prayer, worshiping God and developing a friendship with him, you’ll learn how to hear and recognize his voice.

Talk It Over

  • How can you worship God as you pray?
  • What’s one thing you can start doing today to develop a friendship with God?
  • What are some of the things God has told you through prayer?