0590“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến… Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta…Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên” (ISa-mu-ên 17:45-46 TTHĐ).

Chúa muốn bạn là một người có đức tin lớn với một ước mơ lớn lao và một đời sống thật tốt đẹp. Nhưng trước tiên, bạn cần phải đánh bại những người khổng lồ trong cuộc sống đang kéo giữ bạn lại.

Bạn bắt đầu như thế nào? Bạn bắt đầu bằng cách làm bốn điều mà Đa-vít đã làm để đánh bại những người khổng lồ của sự trì hoãn, sự ngã lòng, việc không được chấp thuận, và nghi ngờ trong cuộc đời của ông. Nếu bạn muốn trở thành một người có đức tin lớn với một mơ ước lớn lao và một đời sống phục vụ tốt đẹp bạn cũng hãy làm bốn điều đó.

Hãy nhớ lại rằng Chúa đã giúp đỡ bạn trong quá khứ như thế nào. Đa-vít nói trong ISa-mu-ên 17:37 rằng, “Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi vuốt sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Phi-li-tin kia” (TTHĐ).  Khi bạn nhớ lại cách Chúa đã giúp đỡ bạn trong quá khứ, bạn sẽ có được sự tự tin cho tương lai.

Dùng những trang bị Chúa cho bạn trong hiện tại. Chúa đã trang bị cho Đa-vít những lợi khí tận dụng được những điểm mạnh của ông, “Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít... “Con không thể mang khí giới nầy mà đi được, vì con không quen.” Rồi Đa-vít cởi những thứ ấy ra… Chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe năm viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình…” (ISa-mu-ên 17:38-39,49 TTHĐ).

Đừng chờ đợi những điều bạn không có — như tiền bạc, học thức, hay những mối quan hệ. Hãy dùng những trang bị mà Chúa đã ban cho bạn để đối đầu với những người khổng lồ của bạn bằng sự tự tin.

Không để ý đến những kẻ phá hoại những ước mơ. Về sau trong cuộc đời, khi những kẻ khác nói nghịch cùng ông, Đa-vít đã phải tự khích lệ mình trong Chúa, “Đa-vít lâm vào tình cảnh rất nguy kịch vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình nên bàn chuyện ném đá chàng. Nhưng Đa-vít lấy lại can đảm nhờ CHÚA là Đức Chúa Trời mình” (ISa-mu-ên 30:6 BDM).

Tự khích lệ bản thân mình trong Chúa không có nghĩa là chỉ cần có một thái độ tích cực về mặt tinh thần. Điều đó có nghĩa là vun bón một nền tảng tin cậy dựa trên ân điển, sự chu cấp, sự bảo vệ và quyền năng của Chúa.

Trông đợi Chúa giúp đỡ bạn vì sự vinh hiển của Ngài. Đa-vít xông vào chiến trận, la to lên rằng, “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến… Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta… Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên” (ISa-mu-ên 17:45-46 TTHĐ).

Khi tôi còn là một thanh niên trẻ tuổi, tôi đã quyết định nương dựa vào Chúa khi tôi đeo đuổi một ước mơ mà Chúa đã ban cho tôi. Một đêm kia, ở vùng đồi núi phía Bắc Ca-li, tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện, “Lạy Chúa, con không phải là người khôn ngoan nhất, có học thức nhất, hay nhiều tài năng nhất. Nhưng con sẽ tin cậy Chúa. Và con sẽ làm bất cứ mọi điều — bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào ở đâu — trong đức tin, ngay cả khi con không thể hiểu được điều đó.”

Và đời sống của tôi thật đã là một cuộc phiêu lưu thật kỳ thú! Bây giờ, mỗi tuần khi tôi đứng giảng trước một đám đông nhiều gấp khoảng năm lần số người nơi thị trấn mà tôi đã lớn lên — những điều này chỉ vì tôi mong đợi Chúa sử dụng tôi cho sự vinh hiển của Ngài.

Chúa sẽ sử dụng bất cứ người nào tin cậy nơi Ngài và mong đợi được Ngài sử dụng — không phải vì bạn là ai mà là vì Chúa là ai.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG:

1.    Những “người khổng lồ” nào đang đứng ngăn giữa bạn và giấc mơ của bạn?

2.    Hãy nghĩ đến những trang bị mà Chúa đã ban cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bạn đang sử dụng chúng tốt như thế nào?

3.    Bạn muốn được Chúa sử dụng như thế nào? Bạn có mong đợi Chúa làm điều đó không?

 

 

 


FOUR STEPS TO DEFEAT YOUR GIANTS

By Rick Warren —

“You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the LORD Almighty . . . This day the LORD will deliver you into my hands . . . and the whole world will know that there is a God in Israel" (1 Samuel 17:45-46 NIV).

God wants you to be a person of great faith with a great dream and a great life work. But first, you need to defeat the giants in life that hold you back.

How do you begin? You start by doing the four things David did to defeat the giants of delay, discouragement, disapproval, and doubt in his life. If you want to be a person of great faith—with a great dream and a great life work—do those four things too.

Remember how God helped you in the past. David said in 1 Samuel 17:37, “The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine!” (NLT).

When you remember the ways that God has helped you in the past, you have confidence for the future.

Use the tools God has given you in the present. God provided David with tools that tapped into his strengths: “Then Saul gave David his own armor . . . 'I can’t go in these,’ he protested to Saul. 'I’m not used to them.’ So David took them off again. He picked up five smooth stones from a stream and put them into his shepherd’s bag” (1 Samuel 17:38-40 NLT).

Don’t wait for something you don’t have—money, education, or connections. Use the tools God has already given you to face your giants with confidence.

Ignore the dreambusters. Later in life, when others were speaking against him, David had to encourage himself in the Lord: “David was seriously worried, for in their bitter grief for their children, his men began talking of killing him. But David took strength from the Lord” (1 Samuel 30:6 TLB).

Encouraging yourself in the Lord does not mean just having a positive mental attitude. It means cultivating a bedrock trust in God’s grace, provision, security, and power.

Expect God to help you for his glory. David stormed the battlefield, shouting, “You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty . . . This day the Lord will deliver you into my hands . . . and the whole world will know that there is a God in Israel” (1 Samuel 17:45-46 NIV).

When I was a young man, I made the decision to rely on God as I pursued the dream he’d given me. In the mountains of Northern California one night, I got down on my knees and prayed, “God, I’m not the smartest guy, the best educated, or the most talented. But I’m going to trust you. And I will do anything—anytime and anywhere—in faith, even when it doesn’t make sense to me.”

And what an adventure my life has been! I now stand up and speak to a crowd every week that is about five times bigger than the town I grew up in—all because I expected God to use me for his glory.

God will use anyone who trusts in him and expects to be used by him—not because of who you are but because of who he is.

Talk It Over

  • What “giants” are standing between you and your dream?
  • Think of the tools that God has given you to accomplish your task. How well are you using them?
  • How do you want to be used by God? Do you expect him to do it?