0262“Thưa anh em, trong mọi trường hợp, đừng chỉ trời, đất hay bất cứ vật gì mà thề. Phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị kết án” (Gia-cơ 5:12 BHĐ).

Khi Gia-cơ bảo chúng ta đừng thề thốt ông đang nói đến việc nói lên một lời thề thốt bằng cách dựa trên khả năng của người khác hoặc một điều gì đó, như thể bạn không có đủ khả năng của bản thân để người khác tin vào lời nói của mình vậy.

“Tôi xin thề có Chúa rằng tôi…” là lấy danh Chúa làm chơi. Nhưng bạn cũng đừng bao giờ nói rằng, “Tôi xin thề trên những quyển Kinh Thánh rằng” hay “Tôi xin thề trên mộ phần của mẹ tôi rằng”. Khi thề như vậy bạn đã hạ thấp khả năng và sự đáng tin cậy của mình khi dựa vào một điều gì khác ngoài phẩm chất của bản thân.

Là một môn đệ của Chúa Jêsus, lời nói của bạn tự nó phải có tính thuyết phục. Hãy nói ra sự thật cách đơn giản, rõ ràng! Đừng đánh bóng, đừng giấu diếm. Nếu ý bạn muốn là phải, thì hãy nói “phải.” Nếu ý bạn muốn nói là không, thì hãy nói “không.” Hãy làm điều này ngay cả khi bạn thấy rằng rất ít người trong giới chính trị, trong giới truyền thông, hoặc thậm chí trong vòng những người thân quen của bạn đang làm điều đó.

Gia-cơ không phải là người đầu tiên nói rằng nói ra sự thật một cách rõ ràng là điều cơ bản của mọi sự chính trực. Thực ra, anh cùng mẹ khác cha của Gia-cơ là Chúa Cứu Thế Jêsus và Phao-lô đã nói cùng một điều như thế. (Bất cứ khi nào Chúa nói về một điều gì đó lập lại ba lần trong Kinh Thánh thì điều đó là vô cùng quan trọng).

Phao-lô nói, “Vậy có phải tôi là người mâu thuẫn hoặc xử sự theo lối người thế gian, nghĩ có nói không, nghĩ không nói có?” (IICôr 1:17-19 KTHĐ).

Trong khi có rất nhiều người dường như đang nói dối hoặc nói nửa thật nửa dối, thì việc nói cách rõ ràng thẳng thắn, với sự chính trực, sẽ làm cho bạn đi ngược lại với nền văn hóa đương thời. Tuy nhiên điều đó sẽ làm cho bạn càng giống Chúa Jêsus hơn; Chúa không bao giờ do dự giữa phải và trái, giữa có và không. Trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn nên là động cơ cho sự chính trực của bạn.

Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Jêsus nói, “Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói: 'Phải, phải’ hay 'Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.” (Ma-thi-ơ 5:34-37 BHĐ).

Nếu bạn muốn trở thành một môn đồ trung tín của Chúa Cứu Thế Jêsus, bạn cần phải có sự chính trực. Bạn có thể bắt đầu xây dựng tính chính trực ngày hôm nay bằng cách nói ra sự thật cách đơn giản rõ ràng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Có những dao động nhỏ nào mà bạn đã có giữa phải và không? Theo bạn nghĩ điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt với những người có quan hệ với bạn như thế nào?

2.      Tại sao rất khó cho một người nói “không” với những điều họ biết mình không thể cam kết hay không hoàn toàn tin tưởng vào?

3.      Bạn cần bắt đầu có sự chính trực bằng cách nói sự thật cách rõ ràng trong những lãnh vực nào của cuộc sống?


 

 

How To Speak The Truth Plainly

By Rick Warren — 

“Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple 'Yes’ or 'No.’ Otherwise you will be condemned.”

James 5:12 (NIV)

When James tells us not to swear, he’s not talking about profanity. He’s talking about making an oath by referring to something else, as if you don’t have enough integrity in yourself to keep your own word.

Swearing “to God” is taking his name in vain. But you should also never say, “I swear on a stack of Bibles” or “I swear on my mother’s grave.” You cheapen your own integrity when you have to appeal to something besides your own character.

As a follower of Jesus, your word should stand on its own. Just speak the truth plainly! Don’t embellish it. Don’t shade it. Don’t twist it. If you mean yes, say “yes.” If you mean no, say “no.” Do this even when it feels like very few people in politics, the media, or even in your own circle are doing it.

James was not the first person to say that speaking the truth plainly is the foundation of all integrity. In fact, his half-brother, Jesus Christ, said it, and Paul said it too. (Anytime God says something three times in Scripture, you better believe it’s important to him.)

Paul says, “Do you think I am like the people of the world who say 'Yes’ when they really mean 'No’? As surely as God is faithful, our word to you does not waver between 'Yes’ and 'No.’ For Jesus Christ, the Son of God, does not waver between 'Yes’ and 'No’” (2 Corinthians 1:17-19 NLT).

When so many people seem to be speaking lies or half-truths, then speaking plainly, with integrity, will make you countercultural. It will also make you more like Jesus; he never wavered between yes and no. Being more Christlike should be your motivation for having integrity.

In the Sermon on the Mount, Jesus said, “But I tell you, do not swear an oath at all: either by heaven, for it is God’s throne; or by the earth, for it is his footstool; or by Jerusalem, for it is the city of the Great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply 'Yes’ or 'No’; anything beyond this comes from the evil one” (Matthew 5:34-37 NIV).

If you’re going to be a faithful disciple of Jesus Christ, you need to have integrity. You can start building integrity today by speaking the truth plainly.

Talk It Over

  • What are some of the small ways you waver between yes and no? What difference do you think it makes to the people with whom you interact?
  • Why do you think it is so difficult for people to say “no” to things they know they cannot commit to or do not fully believe in?
  • In what area of your life do you need to start having more integrity by speaking the truth plainly?