0261Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16 BHĐ).

Bạn không cần phải là một mục sư, một chấp sự hay một tín hữu có ơn đặt tay cầu nguyện chữa bệnh mới có thể để Chúa chữa lành cho mình hoặc cho người khác. Bất cứ người tin Chúa nào cũng có thể cầu nguyện để được chữa lành — và Chúa muốn bạn làm một người có thể chữa bệnh!

Trước hết, hãy làm cho lòng bạn được thanh sạch không vướng tội lỗi. Cứ khư khư không xưng ra tội lỗi mình đang có sẽ ngăn trở những lời cầu nguyện của bạn để được chữa lành. Đó là lý do tại sao Gia-cơ nói, “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16 BHĐ). Bạn không thể không phạm tội lỗi nào (sinless), nhưng bạn có ít phạm tội hơn (sin less). Xưng tội mình là bước đầu tiên để xin Chúa ban cho sự chữa lành. Khi bạn xưng tội, điều đó cũng giống như bạn được tẩy sạch từ trong ra ngoài.

Thứ hai, khi cầu nguyện cho sự chữa lành, hãy cầu nguyện cách cụ thể. Có nhiều người chỉ cầu nguyện cách chung chung, “Lạy Chúa, xin ở cùng người bệnh này, xin tỏ cho họ tình yêu của Chúa, và giúp họ biết là Chúa đang ở bên cạnh họ.” Nhưng làm thế nào bạn sẽ nhận ra được sự chu cấp của Chúa khi bạn không cầu nguyện cho cho một điều cụ thể nào cả? Hãy kể ra cách chi tiết điều bạn đang muốn cầu xin Chúa — không phải vì Chúa cần biết chi tiết nhưng vì Ngài muốn bạn thấy cách được Chúa trả lời cho những chi tiết đó.

Cuối cùng, hãy cầu nguyện với đức tin. Gia-cơ 1:6 dạy, “Phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó” (BHĐ).

Hãy cầu nguyện với sự trông đợi, tin cậy Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn trong thời điểm và theo phương cách của Ngài. Có thể người mà bạn đang cầu nguyện cho sẽ không thể được chữa lành trong đời này. Nhưng bạn vẫn có thể cầu nguyện cho sự chữa lành — không nghi ngờ và trong đức tin — bởi vì bạn biết Chúa không bao giờ ngưng thực hiện những mục đích của Ngài. Chúa nghe bạn, và Ngài quan tâm đến người mà bạn đang cầu nguyện cho hoặc về những bệnh tật đang khiến bạn nặng lòng.

Hãy làm cho tấm lòng của bạn trong sạch trước mặt Chúa. Hãy xưng ra tội lỗi mình. Hãy cầu xin Chúa về những điều cụ thể mà bạn muốn Chúa làm cho bạn và cho người khác. Sau đó, hãy chờ đợi Chúa hành động.

Điều Ngài trả lời sẽ vượt xa bất cứ những điều bạn có thể tưởng tượng được!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tội lỗi ảnh hưởng đến lời cầu nguyện của bạn như thế nào? Tại sao bạn cần phải xưng tội để cho lời cầu nguyện của mình có hiệu quả?

2.      Bạn có toại nguyện khi biết rằng Chúa đang thực hiện những mục đích của Ngài dù những mục đích đó không phù hợp với mong mỏi của bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

3.      Khi bạn cầu nguyện trong ngày, hãy cầu nguyện cách thật cụ thể, chi tiết. Điều đó sẽ giúp cho có được sự khác biệt như thế nào?


 

Any Believer Can Pray For Healing

By Rick Warren — 

“Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed” (James 5:16 NIV).

You don’t have to be an elder, a pastor, or a super-Christian to pray for healing for yourself or for other people. Any believer can pray for healing—and God wants you to be a healing agent!

First, make sure your heart is clean from sin. Holding on to unconfessed sin will always hinder your prayers for healing. That’s why James says, “Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed” (James 5:16 NIV). You’re never going to be sinless, but you can sin less. Confessing your sin is the first step in asking God for healing. When you confess, it’s like you’re cleaned inside out.

Second, be specific when you ask for healing. Too many people are afraid to put God in a box, so they just say, “Lord, be with this sick person, show them your love, and help them to know you’re with them.” But how are you going to recognize God’s provision when you don’t ask him for anything specific? Name the thing you are asking God for—not because he needs to know the details but because he wants you to see how he works in those details.

Finally, ask in faith. James 1:6 says, “But when you pray, you must believe and not doubt at all. Whoever doubts is like a wave in the sea that is driven and blown about by the wind” (GNT).

Pray with the expectation, trusting God will answer your prayers in his time and his way. The person you’re praying for may never be healed in this life. But you can still pray for healing—without doubt and in faith—because you know God never stops working out his purposes. He hears you, and he cares about the person you’re praying for or about the sickness that may be burdening you.

Get your heart right with God. Confess your sin. Ask him for the specific thing you want him to do for you and others. Then watch how he works.

It will be beyond anything you can imagine!

Talk It Over

  • How does sin affect your prayers? Why do you need to confess in order for your prayers to be effective?
  • Is it enough for you to know God is working out his purposes, even if they don’t line up with your own will? Why or why not?
  • As you pray throughout the day, be purposeful in making your requests more specific. What difference does it make?