“Trước khi sáng thế, Thượng Đế đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời . . . Kế hoạch không đổi của Ngài là nhận chúng ta vào gia đình của Ngài bằng cách sai Chúa Jêsus Christ chết thay cho chúng ta.” Ê-phê-sô 1:4-5

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc được Đức Chúa Trời sử dụng, điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu được mục đích của đời sống mình.

Kinh Thánh đã nói rất rõ ràng về mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn: “Trước khi sáng thế, Thượng Đế đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời . . . Kế hoạch không đổi của Ngài là nhận chúng ta vào gia đình của Ngài bằng cách sai Chúa Jêsus Christ chết thay cho chúng ta” Ê-phê-sô 1:4-5.

Đức Chúa Trời đã khiến bạn trở nên một phần của gia đình Ngài. Ngài dựng nên bạn để Ngài có thể có được mối quan hệ với bạn — để yêu bạn và được bạn yêu lại. Nhưng chỉ có một cách duy nhất để trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời: qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.

Đức Chúa Trời không chỉ muốn bạn thuộc về gia đình Ngài mà Ngài còn muốn bạn sống với Ngài đời đời. Ê-phê-sô 1:10 nói rằng: “Mục đích của Ngài là làm xong chương trình theo đúng thời điểm, để hội hiệp muôn vật lại . . . để ở với Ngài trong Đấng Christ đời đời.” Mục đích của Đức Chúa Trời trước tiên là bạn trở thành một phần của gia đình Ngài và kế đến là bạn được biết Ngài. Sau đó, Chúa muốn bạn sống đời đời với Ngài.

Lịch sử đang tiến đến hồi kết. Một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ hội hiệp tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài, và họ sẽ cùng sống với Ngài trên thiên đàng.

Đời sống trên đất là sự chuẩn bị cho cõi đời đời. Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã “khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền 3:11). Điều đó có nghĩa là bạn đã được dựng nên để tồn tại mãi mãi. Bạn đã được tạo dựng cho sự vĩnh cửu. Người nào cũng sẽ sống mãi mãi ở một trong hai nơi: cùng Chúa trên thiên đàng hoặc cách xa Chúa trong nơi địa ngục.

Chúa không tạo ra bạn chỉ cho 80 năm hay 90 năm hay bất cứ bao nhiêu năm bạn sống trên hành tinh này. Chúa có những kế hoạch lâu dài cho đời sống bạn. Vì vậy, đời sống trên đất là để cho điều gì? Đó là sự chuẩn bị cho cõi đời đời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời quan tâm đến việc chuẩn bị bạn cho cõi đời đời hơn là chỉ làm cho bạn sung sướng nơi đây và bây giờ. Dĩ nhiên, Ngài yêu thương bạn và muốn bạn được hạnh phúc — nhưng không phải với giá của việc mất đi sự chuẩn bị cho cõi đời đời.

Cuộc sống là một buổi diễn tập; đó là việc khởi động cho một sự kiện lớn. Bạn cần phải chuẩn bị cho cõi đời đời bằng cách tìm biết Chúa, trở nên giống Chúa Jêsus hơn và để Chúa sử dụng bạn trong việc hoàn thành mục đích của Ngài trên đất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã bước những bước để trở thành thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời chưa? Nếu không, điều gì đang ngăn trở bạn? Nếu vậy, bạn hiểu gì về mục đích của mình từ khi trở thành người tin Chúa?

2.    Bạn đã kinh nghiệm được việc Chúa dùng thời gian của mình trên đất để chuẩn bị bạn cho cõi đời đời qua những cách nào?

3.    Bạn có coi trọng tính cách của mình hơn sự hạnh phúc không? Phản ứng của bạn như thế nào khi Đức Chúa Trời chọn việc xây dựng tính cách của bạn qua một tình huống khó khăn hơn là việc làm cho bạn được hạnh phúc?

 

Bạn có sẵn sàng trở thành thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời chưa?

Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn để có được mối quan hệ với bạn — và mối quan hệ đó bắt đầu khi bạn đặt đức tin mình nơi Chúa Jêsus.  Kinh Thánh nói rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa, hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ thứ tha tất cả những điều sai trái con đã làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình đời đời của Ngài trên thiên đàng một ngày nào đó.

“Lạy Chúa, con biết rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi con và Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Con tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa con và theo Ngài từ hôm nay.  Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.” 

 

 

 


SPEND YOUR LIFE GETTING READY FOR ETERNITY

BY RICK WARREN —

“Long ago, even before he made the world, God chose us to be his very own through what Christ would do for us . . . His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by sending Jesus Christ to die for us.”  Ephesians 1:4-5 (TLB)

To get ready to be used by God, the first thing you need to do is understand the purpose of your life.

The Bible makes God’s purpose for you very clear: “Long ago, even before he made the world, God chose us to be his very own through what Christ would do for us . . . His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by sending Jesus Christ to die for us” (Ephesians 1:4-5 TLB).

God made you to be part of his family. He made you so he could have a relationship with you—to love you and to be loved in return. But there’s only one way to become part of God’s family: through faith in Jesus Christ.

Not only does God want you to be part of his family but he also wants you to spend eternity with him. Ephesians 1:10 says, “This was his purpose: that when the time is ripe he will gather us all together . . . to be with him in Christ forever” (TLB). God’s purpose is, first, that you become part of his family and, next, that you get to know him. Then he wants you to spend all of eternity with him.

History is moving toward a climax. One day God will gather everyone who’s put their faith in him, and they will live together with him in heaven.   

Life here on Earth is preparation for eternity. The Bible says that God has “set eternity in the human heart” (Ecclesiastes 3:11 NIV). That means you were made to last forever. You were made for eternity. Every human being is going to live forever in one of two places: with God in heaven or apart from God in hell.

God didn’t create you just for the 80 or 90 or however many years you have on this planet. God has long-range plans for your life. So, what is life on Earth about? It is preparation for eternity. In other words, God is more interested in preparing you for eternity than he is in simply making you happy here and now. Of course, he loves you and wants you to be happy—but not at the expense of your preparation for eternity.

Life is a dress rehearsal; it’s the warm-up act for the big event. You need to get prepared for eternity by getting to know God, becoming more like Jesus, and letting God use you to fulfill his purpose on Earth.

Talk It Over

Have you taken the step of becoming a member of the family of God? If not, what’s holding you back? If so, what do you understand about your purpose since becoming a believer?

In what ways have you experienced God using your time on Earth to prepare you for eternity?

Do you value your character over your happiness? How do you respond when God chooses to build your character through a difficult situation rather than make you happy?

Are you ready to become part of God’s family?

God made you to have a relationship with you—and that relationship starts when you put your faith in Jesus. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to him, then pray this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."