“Hãy làm cho bằng phẳng con đường con đi, ở trên đường lối an toàn đó” (Châm 4:26).

Chúa có một chương trình cho đời sống bạn – nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên lập ra những kế hoạch. Chúa không muốn bạn bị trôi dạt, để mặc hoàn cảnh định hướng cho cuộc đời mình. Chúa muốn bạn có chủ đích về con đường mình chọn lấy.

Mặc dầu Kinh Thánh đưa ra nhiều lý do cho việc lập kế hoạch, nhưng đây là ba lý do cơ bản:

Chúa lập kế hoạch.

Giê-rê-mi 29:11 nói rằng, “'Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi’, CHÚA phán, 'chương trình cho các ngươi được thịnh vượng, chứ không phải tai họa, chương trình để cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.’”

Chúa muốn bạn trở nên như Ngài. Vì vậy, nếu Chúa lập kế hoạch thì bạn cũng nên lập kế hoạch. Nhưng có một điều mà Chúa không phải: “Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn” (ICôr 14:33). Bạn có một chương trình nào cho phần còn lại của năm nay không? Cho 10 năm tới? Nếu bạn chưa lập ra một kế hoạch nào cả cho đời sống mình, thì có thể là cuộc sống của bạn đang trong tình trạng thiếu trật tự – và đó không phải là cách mà Chúa đã dựng nên bạn để sống.

Chúa trông đợi bạn lập kế hoạch vì điều đó ích lợi cho đời sống bạn.

Trong suốt Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách Châm Ngôn, Kinh Thánh nói về giá trị của việc lập kế hoạch cho đời sống. Châm 4:26 nói rằng, “Hãy làm cho bằng phẳng con đường con đi.” Đó chỉ là một cách khác đi để nói rằng, “Hãy lập kế hoạch.”

Chúa bảo bạn lập kế hoạch vì Ngài không muốn bạn sống một cuộc sống lẫn lộn, mơ hồ khi bạn lẩn quẩn, lúng túng sống cho qua ngày. Kinh Thánh nói rằng, “Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và có trật tự” (ICôr 14:40).

Chúa không muốn bạn lãng phí đời sống mình.

Lập kế hoạch là một vấn đề của việc quản lý. Đời sống của bạn là món quà mà Chúa ban cho. Bạn làm gì với đời sống mình là món quà bạn dâng lại cho Chúa. Ê-phê-sô 5:15-17 nói rằng, “Vậy, hãy sống cách có trách nhiệm, đừng như những người không biết ý nghĩa và mục đích của đời sống mà hãy như những người biết được nó. Hãy tận dụng thì giờ cho dù đang sống trong những ngày đen tối. Đừng mơ hồ, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.” 

Lời nói sáo này rất đúng: Nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch, là bạn đang lập kế hoạch để thất bại.

Ngày hôm nay hãy bước những bước tiến tới việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách viết xuống một kế hoạch đơn giản. Sau đó, hãy xin Chúa giúp đỡ mỗi ngày để bước tới trong đức tin.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn trở nên giống Chúa hơn trong việc lập kế hoạch trước cho tuần lễ?

2.    Một số ngăn trở thông thường khiến một người không trở thành người có kế hoạch là gì?

3.    Bạn nghĩ rằng có thể có việc lập kế hoạch quá mức không? Khi nào việc lập quá nhiều kế hoạch cũng gây ra nhiều vấn đề như việc lập kế hoạch quá ít?

 

 

 


 

 

PLANNING HELPS YOU LIVE WITH PURPOSE

By Rick Warren —

“Mark out a straight path for your feet; stay on the safe path” (Proverbs 4:26 NLT).

God has a plan for your life—but that doesn’t mean you shouldn’t make plans too. He doesn’t want you to drift along, letting circumstances determine the direction of your life. He wants you to be intentional about the path you choose.

Although the Bible gives many reasons for planning, here are three reasons that are foundational.

God makes plans.

Jeremiah 29:11 says, “'I know the plans I have for you,’ declares the LORD, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’” (NIV).

God wants you to be like him. So, if God makes plans, then you should make plans too.

But there’s one thing God is not: “God is not a God of disorder” (1 Corinthians 14:33 NIV). Do you have any plans for the rest of the year? The next 10 years? If you haven’t made any plans for your life, then it’s likely your life is out of order—and that’s not how God created you to live.

God expects you to plan because it is beneficial to your life.

Throughout Scripture, particularly in the book of Proverbs, the Bible talks about the value of planning your life. Proverbs 4:26 says, “Mark out a straight path for your feet” (NLT). That’s just another way of saying, “Make a plan.”

God tells you to plan because he doesn’t want you to live a life of confusion as you muddle through each day. The Bible says, “Everything should be done in a fitting and orderly way” (1 Corinthians 14:40 NIV).

God doesn’t want you to waste your life.

Planning is a matter of stewardship. Your life is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God. Ephesians 5:15-17 says, “Live life, then, with a due sense of responsibility, not as [those] who do not know the meaning and purpose of life but as those who do. Make the best use of your time, despite all the difficulties of these days. Don’t be vague but firmly grasp what you know to be the will of God” (PHILLIPS).

The old cliché is true: If you’re failing to plan, you’re planning to fail.

Take steps today toward building a better future by writing down a simple plan. Then ask God for help every day to move forward in faith.

Talk It Over

- How can you be more like God today in the way you make plans for the week ahead?

- What are some common barriers that might keep someone from being a planner?

- Do you think it’s possible to over-plan? When would making too many plans cause just as many problems as making too few plans?

--