0554“Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (IITi-mô-thê 2:21 TTHĐ).

Nếu bạn muốn được Chúa sử dụng, bạn không cần phải là một người hoàn hảo — nhưng bạn cần phải làm tinh sạch tấm lòng của mình.

Kinh Thánh cho biết trong IITi-mô-thê 2:21 rằng, “Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành” (KTHĐ).

Chúa sử dụng tất cả các kiểu người khác nhau. Chúa dùng những người rụt rè nhút nhát và những người cởi mở. Chúa dùng những người thuộc các chủng tộc, hạng tuổi, ở những giai đoạn trong cuộc sống và xuất thân khác nhau. Chúa dùng những người đàn ông cũng như phụ nữ. Chúa sẽ sử dụng những cái bình đơn sơ và Ngài sẽ sử dụng những cái bình được trang trí cách hoa mỹ. Chúa sẽ sử dụng những bình lớn và những cái bình nhỏ.

Nhưng có một loại bình Chúa sẽ không sử dụng: Ngài sẽ không sử dụng một cái bình bẩn thỉu. Bạn phải sạch sẽ ở bên trong. Nhưng đây là một tin tốt lành: Cho dù bạn là ai hay bạn đã từng làm điều gì, bạn đều có thể được làm cho sạch sẽ.

Bạn làm điều đó bằng cách nào? Làm thế nào để bạn được trở nên tinh sạch? Bạn làm điều đó qua một từ đơn giản, đó là xưng tội. Augustine, một nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo sống sau Chúa Jêsus vài trăm năm đã nói rằng, “Sự thú nhận những việc làm xấu là sự khởi đầu của những việc làm tốt.” Kinh Thánh dạy trong IGiăng 1:9 rằng, “Nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài” (KTHĐ).

Từ “xưng tội” trong tiếng Hy Lạp là homologeo. Homo có nghĩa là “giống nhau” và logeo có nghĩa là “nói”. Vì vậy homologio theo nghĩa đen là “nói giống như nhau” như Chúa nói về tội lỗi của tôi. Nó có nghĩa là bạn đồng ý với Chúa: “Chúa ơi, Ngài đã nói đúng. Điều đó không phải là lầm lỗi. Điều đó là tội lỗi. Điều đó là sai trái.” Nó không có nghĩa là bạn mặc cả với Chúa (như nói “Con sẽ không bao giờ làm lại điều đó nữa”). Nó không có nghĩa là bạn hối lộ Chúa (Nếu Chúa tha thứ cho con, “Con xin hứa sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày.”)

Bạn chỉ thú nhận tội lỗi của mình.

Điều đó có vẻ quá đơn giản đối với bạn. Bạn có thể nói rằng, “Tất cả những gì tôi cần phải làm là thú nhận điều đó và rồi Chúa sẽ tha thứ cho tôi sao?” Vâng, đúng như thế! Điều này được gọi là ân điển.

Đây là điều bạn có thể làm nếu bạn thật sự muốn được Chúa sử dụng: Trong tuần này, hãy dành thì giờ ra, ngồi xuống với một cuốn sổ hoặc nhật ký và hỏi Chúa rằng, “Điều gì sai trật trong cuộc sống của con? Xin hãy chỉ ra cho con. Con sẽ ghi chép điều đó xuống và con sẽ thú nhận về điều đó. Con sẽ xưng điều đó ra với Chúa.” Sau đó, khi Chúa cho bạn một ý tưởng, hãy viết điều đó xuống.

Lần đầu tiên khi tôi làm điều này, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải viết cả một cuốn sách! Và tôi đã làm điều này nhiều lần kể từ khi đó. Hãy lập một danh sách và sau đó viết IGiăng 1:9 lên trên danh sách đó và nói rằng, “Lạy Chúa, con xin thú nhận những tội lỗi này ra trước Ngài. Những điều này là sai trật. Con không muốn chúng trong cuộc sống con.” Hãy cầu xin Chúa làm sạch đời của bạn. Chúa sẽ tha thứ cho bạn!

Đây là khởi điểm để được Chúa sử dụng. Bạn phải làm cho sạch tấm lòng mình.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự khác nhau giữa lầm lỗi và tội lỗi là gì?

2.    Sự khác nhau giữa hoàn hảo và tinh sạch là gì?

3.    Bạn có thể thay đổi điều gì trong thời khóa biểu của mình để dành ra thì giờ đều đặn ghi chép xuống lời xưng tội của mình? Điều này sẽ giúp bạn lập ra được những thói quen lành mạnh nào?

Không có sự đoán phạt cho những người thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus.

Kinh Thánh cho biết trong Giăng 3:18, “Ai tin Con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội” (KTHĐ). Trong Rô-ma 8:1, “Người thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (KTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng tiếp nhận lời hứa đó thì đừng sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời, hãy phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus và cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi của con, con sẽ biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày trong tương lai Ngài sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên Thiên đàng.

“Con xin xưng tội và tin nhận Ngài là Cứu Chúa của con. Con tin vào lời Chúa hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin nhận ngài, con sẽ được cứu. Con tin vào lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin và không bởi công đức riêng. Con xin mời Chúa làm chủ cuộc đời con. Hôm nay, con xin trao hết đời sống con cho Ngài.

“Thưa Chúa, con muốn sống theo lời dạy của Chúa và dùng phần đời còn lại của con để hầu việc Chúa. Con xin giao phó cuộc sống con cho Ngài và cầu xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Nhờ lòng rộng rãi của Chúa bạn đã được tha thứ, được làm con của Chúa và làm anh em, chị em với tất cả các con cái Chúa khác trên thế giới! Xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


YOU DON’T HAVE TO BE PERFECT TO BE USED BY GOD

By Rick Warren —

“Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work" (2 Timothy 2:21 ESV).

If you want to be used by God, you don’t have to be a perfect person—but you do need to purify your heart.

The Bible says in 2 Timothy 2:21, “Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work” (ESV).

God uses all kinds of people. He uses shy people and outgoing people. He uses people of different races, ages, stages of life, and backgrounds. He uses men and women. God will use plain vessels, and he’ll use ornate vessels. He’ll use big vessels and small vessels.

But there is one thing that God will not use: He will not use a dirty vessel. You have to be clean on the inside. But here’s the good news: No matter who you are or what you’ve done, you can be made clean.

How do you do that? How do you become pure? You do it through a simple word: confession. Augustine, a Christian leader who lived a few hundred years after Jesus, said, “The confession of bad works is the beginning of good works.” The Bible says in 1 John 1:9, “If we confess our sins to God, he will keep his promise and do what is right: he will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing” (GNT).

The word “confess” in Greek is the word homologeo. Homo means “same,” and logeo means “to speak.” So homologeo literally means “to speak the same” as God does about my sin. It means you agree with him: “God, you’re right. It wasn’t a mistake. It was a sin. It was wrong.” It doesn’t mean you bargain with God (“I’ll never do it again”). It doesn’t mean you bribe God (“I promise to read my Bible every day if you’ll forgive me”).

You just admit your sin.

That may seem too simple to you. You may say, “All I’ve got to do is admit it, and God will forgive me?” Yes! It’s called grace.

Here’s what you can do if you really want to be used by God: Take time this week to sit down with a notebook or journal and ask God, “What’s wrong in my life? Show me. I’m going to write it down, and I’m going to admit it. I’m going to confess it to you.” Then, when God gives you an idea, write it down.

The first time I did this, I thought I was going to write a book! And I’ve done this many times since. Make a list, and then write 1 John 1:9 over the list and say, “God, I admit these sins to you. These are wrong. I don’t want them in my life.” Ask God to cleanse your life. God will forgive you!

This is the starting point to being used by God. You must purify your heart.

Talk It Over

  • What is the difference between a mistake and a sin?
  • What’s the difference between perfection and purity?
  • What can you change in your schedule to make a regular time to write down your confession? What healthy habits will this help you establish?

There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus

The Bible says in John 3:18, “Those who believe in the Son are not judged” (GNT). Romans 8:1 says it like this: “There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus” (NLT).

If you’re ready to accept that promise, stop fearing God’s judgment, and commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, and I will learn the purpose of my life. Instead of judging me, you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Thank you that I don’t have to earn salvation, deserve it, or work for it. It is your gift of grace.

Today I’m turning over every part of my life to you. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”