0699Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu Thế Jêsus trở lại; đó là điều chắc chắn.” (Phi 1:6 KTHĐ*).

Khi các con tôi còn nhỏ, chúng thường mang những bức hình chúng đã vẽ đến cho tôi và hỏi, “Ba nghĩ sao về bức hình này?” Tôi sẽ bảo chúng, “Nó thật hoàn hảo! Nhìn rất đẹp!” Khi tôi bảo chúng rằng bức tranh đó hoàn hảo, tôi không có ý muốn nói rằng đó là một tác phẩm của danh họa Picasso. Tôi yêu những gì chúng đã tạo ra bởi vì bức tranh đó là hoàn hảo cho độ tuổi của đời sống chúng.

Chúa không đợi cho đến khi bạn trưởng thành mới bắt đầu yêu thương bạn. Chúa không đợi cho bạn chỉnh đốn, làm cho đời sống mình ngay thẳng Ngài mới cho rằng bạn đủ tốt để được Ngài yêu.

Bạn cũng không nên làm như vậy với người khác. Bạn phải yêu thương họ, không che đậy điều gì. Bạn phải kiên nhẫn với sự tiến bộ của họ.

Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương rất tốt về điều này: “Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu Thế Jêsus trở lại; đó là điều chắc chắn.” (Phi 1:6 KTHĐ).

Ông biết rằng Chúa đang làm một việc tốt đẹp và lâu dài trong đời sống của những người ở Hội Thánh Phi-líp, và ông đã kiên nhẫn với sự tiến bộ của họ.

Tại sao điều này rất quan trọng với sự vui vẻ của bạn? Nếu bạn cứ khăng khăng vào sự hoàn hảo của con người, bạn sẽ khổ sở suốt. Nếu bạn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác trước khi bạn có thể vui vẻ với họ, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi vì không có ai hoàn hảo cả – đặc biệt là bạn!

Đây là một chút gợi ý về hạnh phúc: Nếu bạn muốn có những mối quan hệ vui vẻ hơn và lành mạnh hơn, thì hãy cùng vui mừng với người khác khi họ đã được tiến bộ thêm hơn là đoán xét họ vì họ còn chưa cố gắng nhiều. Bạn phải kiên nhẫn với sự tiến bộ của người khác.

Để có thể vui mừng cùng người khác thay vì đoán xét họ vì họ không hoàn hảo, bạn sẽ phải kiên nhẫn. Và chìa khóa cho sự kiên nhẫn là tình yêu. Phao-lô viết trong câu kế tiếp, “Tôi nghĩ đến tất cả anh em như thế là phải, vì anh em ở trong lòng tôi” (Phi-líp 1:7 TTHĐ*). Trong trái tim của tôi: Đây là bí quyết thật sự của hạnh phúc. Khi bạn yêu thương và cùng vui mừng với người khác và tập trung vào những bước tiến bộ của họ, thì bạn đang xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn bè cùng vui vẻ, chúc mừng sự thành công của bạn, điều đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

2.    Việc nhớ đến tình yêu của Chúa dành cho bạn giúp bạn yêu thương người khác tốt hơn như thế nào?

3.    Nếu bạn không cho rằng mình là một người kiên nhẫn, những cách nào bạn có thể nuôi dưỡng trái của Thánh Linh này trong đời sống bạn?

Chú Thích:

KTHĐ*: Kinh Thánh Hiện Đại

 

 

 

 


HOW TO BE PATIENT WITH PEOPLE’S PROGRESS

By Rick Warren —

“I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns” (Philippians 1:6 NLT).

When my kids were little, they would bring pictures to me that they had drawn and say, “What do you think of this, Daddy?” I would tell them, “That’s perfect! It looks great.” When I told them it was perfect, I didn’t mean that it was a Picasso. I loved what they had created because it was perfect for that stage in their lives.

God doesn’t wait until you’re mature for him to start loving you. He doesn’t wait for you to clean up or straighten up to think you’re good enough for his love.

You shouldn’t do that with others, either. You’ve got to love them, warts and all. You’ve got to be patient with their progress.

The Apostle Paul is a great example in this: “I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns” (Philippians 1:6 NLT). He knew God was doing a good, long work in the lives of the people in the Philippian church, and he was patient with their progress.

Why is that so important to your happiness? If you insist on perfection in people, you’re going to be miserable the rest of your life. If you’re always expecting perfection in people before you can enjoy them, then you’re never going to be happy, because nobody’s perfect—especially you.

Here’s a little happiness hint: If you want to have happier and healthier relationships, then celebrate how far people have come rather than judging them for how far they still have to go. You’ve got to be patient with people’s progress.

To be able to celebrate people instead of judging them for their imperfections, you’ll have to be patient. And the key to patience is love.

Paul says in the next verse, “It is right that I should feel as I do about all of you, for you have a special place in my heart” (Philippians 1:7 NLT).

In my heart: This is the real key to happiness. When you love and celebrate people and focus on their steps forward, then you’re going to build healthy, happy relationships.

Talk It Over

- What effect does it have on you when your friends celebrate your success?

- How does remembering God’s love for you help you love others well?

- If you don’t consider yourself a patient person, what are some ways you can cultivate this fruit of the Spirit in your life?