0698“Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời” (Phi 1:9-11 TTHĐ).

Phao-lô không chỉ cầu nguyện cho những người trong cuộc sống của ông. Ông đã cầu nguyện cho họ với sự vui mừng!

Có lẽ có những điều trong đời sống của người khác mà bạn muốn thay đổi. Bạn không muốn thay đổi chính mình; bạn muốn họ thay đổi. Bạn luôn muốn thay đổi người khác – nhưng bạn không thể làm được điều đó!

Tuy nhiên, bạn có thể cầu nguyện để Chúa làm công việc của Ngài trong người khác.

Cầu nguyện tích cực có hiệu quả hơn là suy nghĩ tích cực. Tất cả những suy nghĩ tích cực trên thế giới sẽ không thay đổi được vợ chồng, con cái, bạn bè, hay hoàn cảnh của bạn. Suy nghĩ tích cực có thể thay đổi bạn, nhưng nó sẽ không thay đổi người khác. Nhưng cầu nguyện tích cực có thể tạo nên sự khác biệt nơi bạn và nơi người khác.

Cách nhanh nhất để thay đổi một mối quan hệ xấu thành tốt đẹp là gì? Hãy bắt đầu cầu nguyện cho người kia! Nó sẽ thay đổi bạn, và nó cũng có thể thay đổi người kia nữa.

Phao-lô thậm chí còn chỉ cho bạn làm thế nào để cầu nguyện cho người khác: “Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời” (Phi 1:9-11 TTHĐ).

Qua những câu này, bạn có thể học được cách cầu nguyện cho những người trong cuộc đời bạn theo bốn cách sau:

1. Cầu nguyện rằng họ sẽ tăng trưởng trong tình yêu thương: “Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc…”

2. Cầu nguyện rằng họ sẽ có những quyết định khôn ngoan: “...anh em phân biệt điều gì là tốt nhất…”

3. Cầu nguyện rằng họ sẽ sống với sự chính trực: “... để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách…”

4. Cầu nguyện rằng họ sẽ trở nên giống Chúa Jêsus: “...được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời

Hãy cầu nguyện điều này cho bạn và cho bất kỳ người nào khác trong đời sống của bạn, và rồi nhìn xem Chúa thay đổi mối quan hệ tưởng chừng như vô vọng hay cần được hồi phục.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một mối quan hệ căng thẳng trong đời sống của bạn. Bạn sẽ cầu nguyện bốn điều được nói đến trong bài tĩnh nguyện hôm nay cho người đó như thế nào?

2.    Làm thế nào sự cầu nguyện tích cực thay đổi bạn chứ không chỉ người mà bạn đang cầu nguyện cho?

3.    Dành thì giờ ra để đọc Ga-la-ti 5:22-23. Bạn đang nhìn thấy nhiều “trái” hơn trong đời sống khi bạn theo Chúa Jêsus như thế nào?

 

 

 


POSITIVE PRAYER PRODUCES STRONG RELATIONSHIPS

By Rick Warren —

“And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God” (Philippians 1:9-11 NIV).

Paul didn’t just pray for people in his life. He prayed for them with joy!

There are probably things in other people’s lives that you’d like to change. You don’t want to change yourself; you want them to change. You always want to change other people—but you can’t!

You can, however, pray and let God do his work in other people.

Positive praying is more effective than positive thinking. All the positive thinking in the world isn’t going to change your spouse, child, friend, or situation. Positive thinking can change you, but it won’t change somebody else. But positive prayer can make a difference in you and in someone else.

What’s the quickest way to change a bad relationship to a good one? Start praying for the other person! It will change you, and it can change the other person, too.

Paul even told you how to pray for others: “And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God” (Philippians 1:9-11 NIV).

From these verses, you can learn to pray for the people in your life in four ways:

Pray that they will grow in love: “And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight . . .”

Pray that they will make wise choices: “. . . so that you may be able to discern what is best . . .”

Pray that they will live with integrity: “ and may be pure and blameless for the day of Christ. . .”

Pray that they will become like Jesus: “. . . filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ—to the glory and praise of God.”

Pray this for yourself and anyone else in your life, and then watch how God turns around the relationship that seemed hopeless or needed to be revived.

Talk It Over

- Think of a strained relationship in your life. How will you pray the four things for that person discussed in today’s devotional?

- How does positive prayer change you and not just the person for whom you are praying?

- Take a moment and read Galatians 5:22-23. How are you seeing more of this “fruit” in your life as you follow Jesus?