0336“Chúa ở gần người có lòng tan vỡ và cứu người biết hối hận ăn năn” (Thi Thiên 34:18 KTHĐ).

Tất cả chúng ta đều từng trải qua nhiều nỗi đau lòng, buồn bã khác nhau. Có thể đó là sự thất vọng, nỗi sợ hãi, sự xấu hổ, bị chê cười. Thật là đáng buồn khi bạn phải trải qua những điều như thế. Tôi thật sự quan tâm về những nỗi đau đớn, khó khăn mà bạn phải trải qua và Chúa cũng quan tâm đến điều đó nữa. Chúa cùng đau đớn với bạn.

Chúa đã làm gì khi bạn khóc? Chúa cũng đang khóc. Thật ra, khi bạn chịu đau đớn nhất thì cũng là lúc Chúa gần gũi bạn nhất, cho dù bạn có nhận biết được điều đó hay không.

Kinh Thánh nói trong Thi 34:18 rằng, “Chúa ở gần người có lòng tan vỡ và cứu người biết hối hận ăn năn”. Chúa làm điều đó như thế nào? Chúa sẽ cứu bạn bằng cách làm phẫu thuật thay tim cho bạn. Thật ra, đó chính là chuyên môn đặc biệt của Chúa.

Điều này cũng giống như Chúa đang nói rằng, “Đối với trái tim mặc cảm tội lỗi, Ta sẽ ban cho con có một trái tim được tha thứ. Đối với trái tim đầy oán hận, Ta sẽ ban cho con một trái tim đầy dẫy bình an. Đối với trái tim đầy lo lắng, Ta sẽ ban cho con một trái tim có lòng tự tin. Đối với trái tim cô đơn, Ta sẽ ban cho con một trái tim đầy tình yêu. Con có một trái tim đầy cay đắng, giận dữ chăng? Ta sẽ thay cho con một trái tim biết tha thứ, yêu thương và rộng lượng. Hãy để Ta làm phẫu thuật thay tim cho con. Ta sẽ giải thoát cho con được tự do.”

Tại sao bạn cần được tự do? Bởi vì, không có Chúa Cứu Thế, bạn đang phải làm nô lệ. Bạn làm nô lệ cho những kỳ vọng của người khác. Bạn làm nô lệ cho những ký ức trong quá khứ. Bạn làm nô lệ cho những sợ hãi trong tương lai. Bạn làm nô lệ cho những áp lực trong hiện tại. Bạn làm nô lệ cho những ý kiến, quan điểm của xã hội và danh sách này cứ kéo dài nhiều hơn thế nữa.

Tuy nhiên tất cả những gì bạn cần làm là chỉ mở tấm lòng của mình ra cho Chúa Cứu Thế Jêsus và trao lên cho Chúa hết thảy những điều đó. Giống như Đa-vít trong Thi 119:32, bạn có thể thưa với Chúa rằng, “Tôi chạy theo đường lối mạng lệnh của Chúa vì Ngài giúp tôi hiểu biết thêm” (BDM-2002).

Tấm lòng  của bạn có thể đã bị tan vỡ, nhưng không nhất thiết bạn phải tiếp tục chịu đựng như thế. Hôm nay hãy quyết định giao mọi việc lên cho Chúa! Ngài muốn làm rất nhiều điều với cuộc sống của bạn — nhiều hơn những gì bạn từng có thể tưởng tượng được. Hãy mở tấm lòng của bạn ra cho Chúa, và để Ngài thay trái tim của bạn bằng trái tim của chính Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Khi nào bạn cảm thấy gần gũi nhất với Chúa? Những lúc đó hoàn cảnh chung quanh của bạn như thế nào?

2.      Có khi nào bạn không cảm thấy được sự hiện diện của Chúa, ngay cả khi biết rằng Ngài đang ở gần không? Theo bạn nghĩ tại sao điều đó đã xảy ra?

3.      Bạn đang giới hạn quyền năng Chúa qua những cách nào? Hậu quả của việc đó là gì?


 

 

 

BROKENHEARTED? THE LORD IS CLOSE

By Rick Warren —

“The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.”

Psalm 34:18 (NIV)

We’ve all had our hearts broken in some way, maybe by disappointment, fear, shame, rejection, or ridicule. I say to you, as your friend, I’m sorry. I really am. I care about the hurt you have gone through, and God cares about it too. He hurts with you.

What was God doing when you were weeping? He was weeping too. In fact, it is in your pain that God is closest to you, whether or not you realize it.

The Bible says in Psalm 34:18, “The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit” (NIV). How does he do that? He saves you by giving you a heart transplant. It’s his specialty, in fact.

It’s as if God says, “For the heart that’s guilty, I’ll give you a heart that’s forgiven. For the heart that’s resentful, I’ll give you a heart that’s full of peace. For the heart that’s anxious, I’ll give you a heart that’s confident. For the heart that’s lonely, I’ll give you a heart full of love. The heart that has been bitter and angry? I’ll give you a heart that is forgiving, loving, and generous instead. Let me do a heart transplant in you. I will set you free.”

Why do you need freedom? Because, without Christ, you’re enslaved. You’re a slave to the expectations of other people. You’re a slave to past memories. You’re a slave to future fears. You’re a slave to current pressure. You’re a slave to the opinions of society, and on and on and on.

But all you have to do is open your heart to Jesus Christ and give him give him all of it. Like David in Psalm 119:32, you can say to God, “I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding” (NIV).

Your heart may have been broken, but it doesn’t have to stay that way. Decide today to stop limiting God! He wants to do so much with your life—more than you can even imagine. Open your heart to God, and let him transplant your heart for his own.

Talk It Over

  • When have you felt closest to God? What were the circumstances surrounding those times?
  • Have there been times when you haven’t felt God’s presence, even when you know he’s there? Why do you think that happened?
  • In what ways have you been limiting God? What has been the effect?