0678“Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng. Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ, Và được an khang thịnh vượng” (Châm 3:1-2 BDM-2002).

Nếu tôi có một viên thuốc hứa hẹn sẽ kéo dài tuổi thọ của bạn, có lẽ bạn sẽ trả rất nhiều tiền để mua viên thuốc đó. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng, là một người tin Chúa, bạn đã có bí quyết giúp bạn sống lâu dài, khỏe mạnh – mà nó không tốn kém thì bạn nghĩ sao?

Chúa đã ban cho bạn tất cả những nguyên tắc quản lý sức khỏe trong Lời Ngài đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh là cẩm nang của bạn cho thân thể mình. Như Đa-vít đã hỏi rằng, “Tay Chúa đã làm và nắn nên tôi, Xin ban cho tôi trí hiểu biết để tôi học hỏi các điều răn Chúa” (Thi 119:73 BDM-2002). Hay Môi-se đã nói trong Phục 32:47 đã nói, “Đây không phải là những lời nói suông, nhưng là sự sống còn của anh chị em. Nhờ lời này anh chị em có thể sống lâu trong xứ…”(BDM-2002).

Đúng ra Chúa đã nói rằng, “Nếu con làm theo những gì Ta đã bảo với sức khỏe của mình, con sẽ tận hưởng được một đời sống lâu dài.”

Sách Châm Ngôn dạy rằng, “Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng. Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ, Và được an khang thịnh vượng” (Châm 3:1-2 BDM).

Một số những mạng lệnh đó là gì? “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy rốn con sẽ được lành mạnh Và xương con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, Và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới” (Châm 3:5-10 TTHĐ).

Những câu này nêu bật lên một số những yếu tố mà có lẽ bạn đã không nghĩ đến nhưng những điều này sẽ giữ cho bạn được khỏe mạnh đó là: sự an tịnh, chính trực, khiêm nhường và rộng rãi. Những điều này sẽ làm cho sức khỏe của bạn tốt hơn – bởi vì sức khỏe về mặt thể chất của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sức khỏe về mặt thuộc linh của bạn.

Chúng ta hãy xem lại phần đầu của đoạn Kinh Thánh đó: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm 3:5 TTHĐ).

Tin cậy Chúa là tốt lành cho sức khỏe của bạn. Khi bạn tin cậy Chúa, sự lo lắng và căng thẳng của bạn sẽ giảm đi.

Kinh Thánh nói trong Châm 14:30 rằng, “Tâm thanh thản đem sinh lực vào thể xác, Lòng ghen tương làm xương mục cốt tàn.” (KTHĐ). Bạn có thể có tất cả các thực phẩm trồng đúng theo cách hữu cơ và dinh dưỡng đặc biệt, nhưng nếu cơ thể của bạn chứa đầy oán giận, lo lắng, sợ hãi, thèm khát, mặc cảm, tức giận, cay đắng hoặc bất kỳ cảm xúc không lành mạnh nào khác, thì cuộc sống của bạn sẽ bị thu ngắn lại.

Khi nói đến sức khỏe tâm linh và thể xác của bạn, bạn có một sự lựa chọn: Đi theo đường lối riêng của mình hoặc tin cậy Chúa.

Trong tuần lễ này, hãy chăm sóc thân thể của bạn theo cách bạn biết là mình nên làm: Ăn uống đúng cách, tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng hãy nhớ rằng sức khỏe thể xác và tâm linh của bạn gắn liền với nhau – vì vậy đừng bỏ bê về mặt thuộc linh của bạn! Hãy tuân theo những nguyên tắc của Lời Chúa để bạn có thể tăng trưởng trong sự tin cậy, yên tịnh, chính trực, khiêm nhường và rộng rãi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Trong thời gian tăng trưởng thuộc linh, bạn  thấy sức khỏe về thể xác của mình tốt hơn như thế nào?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao sự khiêm nhường là quan trọng đối với sức khỏe tâm linh và thể xác?

3.    Bạn đang dựa vào “sự hiểu biết của chính mình” trong hoàn cảnh khó khăn nào? Thay vào đó, tin cậy Chúa sẽ như thế nào?

 

 

 

 

 


GOD’S OWNER’S MANUAL FOR YOUR BODY

By Rick Warren —

“Keep my commands in your heart, for they will prolong your life for many years and bring you peace and prosperity" (Proverbs 3:1-2 NIV).

If I had a pill that promised to add years to your life, you’d probably pay a lot of money for it. But what if I told you that, as a Christian, you already have the key to help you live a long, healthy life—and that it’s free?

God has given you all the principles for health management in his Word, the Bible. The Bible is the owner’s manual for your body. As David says, “You made my body, Lord; now give me sense to heed your laws” (Psalm 119:73 TLB). Deuteronomy 32:47 says, “These instructions are not empty words—they are your life! By obeying them you will enjoy a long life in the land . . .” (NLT).

God, in effect, says, “If you do what I tell you to do with your health, you’ll be more likely to enjoy a long life.”

Proverbs teaches, “Keep my commands in your heart, for they will prolong your life” (Proverbs 3:1-2 NIV).

What are some of those commands? “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops; then your barns will be filled to overflowing” (Proverbs 3:5-10 NIV).

These verses highlight some factors that you probably don’t think about but that will keep you healthy: tranquility, integrity, humility, and generosity. These things will cause your health to be better—because your physical health is influenced by your spiritual health.

Let’s look again at the first part of that passage: “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding” (Proverbs 3:5 NIV).

Trusting in God is good for your health. When you trust him, your worry and stress decrease.

The Bible says in Proverbs 14:30, “A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones” (NIV). You can have all the right macrobiotics and organic food, but if your body is filled with resentment, worry, fear, lust, guilt, anger, bitterness, or any other emotional disease, it’s going to shorten your life.

When it comes to your spiritual and physical health, you have a choice: To go your own way or to trust God.

This week, take care of your body in the ways you know you should: Eat well, exercise, and get enough rest. But remember that your physical and spiritual health are intertwined—so don’t neglect your spirit! Follow the principles of God’s Word so you can grow in trust, tranquility, integrity, humility, and generosity.

Talk It Over

- During times of spiritual growth, how have you also seen your physical health improve? When you’ve been stagnant spiritually, how has your physical health also suffered?

- Why do you think humility is important for spiritual and physical health?

- In what difficult circumstance are you leaning “on your own understanding”? What would it look like to trust God instead?