0679“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (ICôr 10:31 TTHĐ).

Bạn có biết rằng bạn có thể tôn kính danh Chúa – và làm ích lợi cho bản thân mình – bằng cách quản lý tốt thân thể mình không? Khi bạn lựa chọn những điều lành mạnh là bạn đang tôn kính Chúa bằng cách chăm sóc thân thể mà Ngài đã tạo dựng nên. Và bạn cũng đang tặng cho mình những món quà, chẳng hạn như cho mình có được nhiều năng lượng, đầu óc sắc bén, nụ cười rạng rỡ và một cơ thể mạnh mẽ.

Kinh Thánh nói rằng, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (ICôr 10:31 TTHĐ).

Nhưng có được những lựa chọn lành mạnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là điều tôi đã đích thân học được. Mọi kỷ niệm vui vẻ trong thời thơ ấu của tôi đều có liên quan đến thức ăn. Nhưng mọi kỷ niệm buồn bã trong cuộc sống của tôi cũng gắn liền với thức ăn. Và mọi kỷ niệm ở giữa điều cực đoan này cũng như vậy! Thức ăn là thứ mà tôi thường dựa vào tới một mức độ thiếu lành mạnh. Đó là lý do họ gọi tôi là “Thực Sư” Rick!

Qua nhiều năm, tôi đã khám phá ra được ba lý do tại sao việc cam kết thực hiện một lối sống lành mạnh lại có thể rất khó đối với bạn.

1. Bạn dựa vào ý chí. Ý chí rất tuyệt vời trong một thời gian ngắn. Nhưng trong toàn bộ thời gian bạn dựa vào sức mạnh ý chí để đạt được một mục tiêu lành mạnh, bạn đang buộc bản thân làm một điều mà bộ não tự nhiên của bạn không muốn làm. Đó là lý do tại sao chỉ có ý chí không thì gây kiệt sức. Bạn cần nhiều hơn là sức lực riêng của mình.

2. Bạn có động cơ sai trật. Đặt một mục tiêu tất cả là về “bạn” không đủ để giữ cho hầu hết mọi người có thể tiếp tục. Tôi không thể cho bạn biết được tôi đã phải bắt đầu bao nhiêu chế độ kiêng ăn đơn giản chỉ vì tôi muốn được dễ nhìn, cảm thấy dễ chịu và sống lâu hơn. Chẳng có gì sai với những điều này cả; chúng là những mục tiêu chính đáng. Nhưng mục tiêu sức khỏe của bạn phải sâu sắc hơn những điều đó. Sống trong thân thể khỏe mạnh có ý nghĩa quan trọng về mặt thuộc linh.

3. Bạn cố gắng tự mình thay đổi. Bạn không được tạo dựng nên để tự mình trải qua cuộc sống. Bạn không thể chỉ nói rằng, “Một trong những ngày này, tôi sẽ thay đổi.” Nếu bạn có thể tự mình thay đổi, bạn sẽ làm điều đó. Nhưng bạn không thể thay đổi – vì vậy bạn sẽ không thay đổi. Bạn cần được giúp đỡ. Bạn được tạo dựng nên cho cộng đồng.

Vậy, nếu ý chí, động cơ sai trật và cố gắng thay đổi bản thân không có kết quả, thì điều gì mới có thể làm được?

Trước hết, hãy dựa vào quyền năng của Chúa. Cho dù điểm yếu của bạn là gì đi nữa, có lẽ bạn phải vật lộn với nó suốt phần đời còn lại của mình. Vì vậy, bạn sẽ cần nhiều hơn là chỉ có sự nỗ lực và động cơ của mình để đạt được những mục tiêu. Bạn phải được cắm vào nguồn năng lượng của Chúa. Kinh Thánh nói rằng, “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (IICôr 12:9 TTHĐ).

Thứ hai, hãy tìm một người bạn hay một người hướng dẫn để hỗ trợ bạn và để giúp bạn biết chịu trách nhiệm. Ở Hội Thánh Saddleback chúng tôi khích lệ mọi người tham dự vào một nhóm nhỏ – bởi vì bạn không thể tự mình cam kết với những quyết định lành mạnh được. Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga 6:2 TTHĐ).

Bởi vì Chúa đã dựng nên bạn, Ngài muốn bạn quản lý thân thể của mình theo cách sẽ mang lại sự vinh hiển cho Ngài – và điều đó giúp mang lại sức khỏe cho bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nêu ra một ví dụ về sự lựa chọn lành mạnh đem lại sự vinh hiển và tôn kính cho Chúa. Một ví dụ về sự lựa chọn không đem lại vinh hiển và tôn kính cho Chúa là gì?

2.    Mô tả một thời gian mà bạn dựa vào ý chí mình có để đạt được một mục tiêu về sức khỏe. Kết quả là gì?

3.    Một thay đổi lành mạnh cụ thể mà bạn cần thực hiện trong cuộc sống của mình là gì? Bạn có thể nhờ ai để giữ cho bạn biết trách nhiệm của mình với sự chọn lựa lành mạnh đó?

 

 

 


YOUR HEALTHY CHOICES HONOR GOD

By Rick Warren —

“So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." 1 Corinthians 10:31 (NIV)

Did you know that you can honor God—and benefit yourself—by managing your body well? When you make healthy choices, you’re honoring God by taking care of the body he created. And you’re also giving yourself gifts, like making it more likely that you’ll have plenty of energy, a sharp mind, a bright smile, and a strong body.

The Bible says, “So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God” (1 Corinthians 10:31 NIV).

But making healthy choices isn’t always easy. This is something I’ve learned firsthand. Every happy memory from my childhood is connected to food. But every sad memory in my life also is connected to food. And so is every memory between those two extremes! Food is something I’ve often relied on to an unhealthy degree. That’s why they call me “Pasta” Rick!

Over the years, I’ve discovered three reasons why it can be difficult for you to commit to a healthy lifestyle.

You rely on willpower. Willpower is fantastic in the short term. But the entire time you’re relying on willpower to reach a healthy goal, you’re forcing yourself to do something your natural brain does not want to do. That’s why willpower alone is exhausting. You need more than simply your own energy.

You have the wrong motivation. Making a goal all about “you” isn’t enough to keep most people going. I can’t tell you how many diets I started simply because I wanted to look good, feel good, and live longer. There’s nothing wrong with those things; they are legitimate goals. But your health goals should go far deeper than that. Being in good physical shape has spiritual significance.

You try to change on your own. You weren’t made to go through life alone. You can’t just say, “One of these days, I’m going to change.” If you could change on your own, you would. But you can’t—so you won’t. You need help. You were made for community.

So, if willpower, wrong motives, and trying to change by yourself doesn’t work, what does work?

First, rely on God’s power. Whatever your weakness is, you’re probably going to struggle with it for the rest of your life. So you’re going to need more than just your own efforts and motives to reach your goals. You’ve got to plug in to God’s power. The Bible says, “My grace is all you need. My power works best in weakness” (2 Corinthians 12:9 NLT).

Second, find a partner or a coach to support you and hold you accountable. At Saddleback we encourage everyone to join a small group—because you can’t commit to making healthy choices on your own. The Bible says, “Help carry each other’s burdens. In this way you will follow Christ’s teachings” (Galatians 6:2 GW).

Because God created you, he wants you to manage your body in a way that brings glory to him—and that helps bring health to you!

Talk It Over

- Give an example of a healthy choice that brings glory and honor to God. What’s an example of an unhealthy choice that doesn’t bring glory and honor to God?

- Describe a time you relied on willpower to reach a health goal. What was the outcome?

- What’s one specific healthy change you need to make in your life? Who can you ask to hold you accountable to that healthy choice?