0677“Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu guyện” (Rô 12:11-12 TTHĐ).

Để đạt được những mục tiêu của mình, bạn phải tìm ra cách duy trì sự nhiệt thành của mình trong một thời gian dài.

Ralph Waldo Emerson đã nói rằng, “Không có điều gì vĩ đại đạt được mà không có sự nhiệt tình.” Tôi hết lòng tin vào điều đó và đã thấy đó là sự thật trong cuộc sống của tôi. Bạn phải có niềm đam mê và nhiệt thành, nếu không bạn sẽ không bao giờ đến đích được.

Hầu hết mọi người đều cho tôi là một người nhiệt thành – và tôi thật sự như vậy. Tôi không phải là một người hào hứng chỉ trong một tuần hay một tháng. Lòng nhiệt thành của tôi đã không suy giảm sau một năm hoặc năm năm hay 10 năm. Tôi luôn nóng cháy với những mục tiêu tôi đã đặt ra trong hơn 30 năm qua.

Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Làm thế nào để giữ được lòng nhiệt thành của mình hết ngày này qua ngày khác bất chấp những sự trì hoãn, khó khăn, bế tắc, nan đề, áp lực và chỉ trích? Làm thế nào để bạn giữ lòng nhiệt thành của mình trong hơn 30 năm?

Suy nghĩ tích cực là không đủ.Tự vực dậy bản thân bằng những bước khởi động tâm lý vẫn chưa đủ. Tự khích lệ mình để có được lạc quan là không đủ.

Cách duy trì lòng nhiệt thành suốt đời được tìm thấy trong chữ gốc “en theos” của tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp, “en” có nghĩa là “ở trong” và “Theos” là “Chúa.” Như vậy “en theos” có nghĩa là “ở trong Chúa.”

Khi bạn được ở trong Chúa, bạn sẽ được nóng cháy. Đó là sự nóng cháy không bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế, thời tiết hay hoàn cảnh của bạn. Nó là mãi mãi, bởi vì bạn được gắn liền với một Đức Chúa Trời đời đời. Bạn ở trong Chúa Cứu Thế.

Sứ đồ Phao-lô cho bạn biết cách “ở trong Chúa” hay là nhiệt thành trong Rô-ma 12:11-12: “Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu guyện” (Rô-ma 12:11-12 TTHĐ).

Nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu của mình, bạn cần phải có được lòng nhiệt thành do Chúa ban bằng cách vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn và trung tín trong sự cầu nguyện.

Hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này hôm nay: “Lạy Chúa, con không muốn sống thêm một ngày mà không có Chúa trong cuộc đời của con, kiểm soát mọi phần của tấm lòng con. Con xin dâng mình cho Chúa. Con xin dâng mình lên cho Ngài như một của lễ sống như một hành động thuộc linh của sự thờ phượng.

“Con xin hạ mình nhận rằng con cần được giúp đỡ. Con muốn Chúa làm mới lại tâm trí con, để con có thể nghĩ theo cách mà Chúa muốn, có được ý của Đấng Christ. Xin Chúa tha thứ tội kiêu ngạo của con. Con không muốn suy nghĩ quá cao về mình. Đức tin của con cần được tăng trưởng và con cần sự giúp đỡ của Chúa để đặt ra những mục tiêu có thể đo đếm được để con có thể quản lý chúng. Xin tha thứ cho con vì con đã cố tự mình thay đổi.

“Con muốn đổ đầy cuộc sống mình với tình yêu thương. Con muốn Chúa được đầy dẫy trong đời sống con. Xin giúp con có được sự vui thích trong việc tôn quý người khác và tập trung vào việc cho đi bản thân mình để Chúa có thể chăm sóc những nhu cầu của con. Con muốn nuôi dưỡng sự nhiệt thành của con bằng cách ở trong Ngài. Xin giúp con vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn và trung tín trong sự cầu nguyện. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cố gắng bằng sức riêng của mình để có được nhiệt thành trong một thời gian dài hầu đạt đến mục tiêu của mình như thế nào? Bạn có thành công không?

2.    Bạn đã kinh nghiệm sự nóng cháy do Chúa cho vào khi nào? Điều đó đã thay đổi cách bạn làm việc để đạt đến mục tiêu như thế nào?

3.    Bạn cần vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, hay trung tín trong sự cầu nguyện cho những phần nào của đời sống bạn hôm nay?

 

 

 


HOW TO STAY ENTHUSIASTIC FOR A LIFETIME

By Rick Warren —

“Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer" (Romans 12:11-12 NIV).

In order to reach your goals, you have to figure out how to maintain your enthusiasm over the long haul.

Ralph Waldo Emerson said, “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” I believe that with all of my heart and have found it to be true in my life. You’ve got to have passion and enthusiasm, or you’re never going to make it to the finish line.

Most people would consider me an enthusiastic person—and I am. I haven’t been an enthusiastic person for just a week or a month. My enthusiasm has not waned after a year or five years or 10 years. I have been consistently enthusiastic about the goals that I’ve set for more than 30 years.

How do you do that? How do you stay enthusiastic day after day in spite of delays, difficulties, dead ends, problems, pressures, and criticisms? How do you stay enthusiastic for more than 30 years?

Positive thinking is not enough. Pulling yourself up by your psychological bootstraps is not enough. Talking yourself into optimism is not enough.

The way you stay enthusiastic for a lifetime is found in the word “enthusiasm,” which comes from the Greek word en theos. En is the Greek word for “in.” Theos is the Greek word for “God.” So en theos means to be “in God.”

When you get in God, you will be enthusiastic. It’s the kind of enthusiasm that isn’t affected by the economy or the weather or your circumstances. It’s eternal, because you are tied to the eternal God. You are in Christ.

Paul tells you how to be “in God”—enthusiastic—in Romans 12:11-12: “Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer” (NIV).

If you want to reach your goals, you need to get God-given enthusiasm by being joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer.

Start by praying this prayer today: “Dear God, I don’t want to go another day without you in my life, controlling every part of my heart. I dedicate myself to you. I offer myself as a living sacrifice to you as a spiritual act of worship.

“I humbly admit that I need help. I want you to renew my mind, so I can think the way you want me to think—with the mind of Christ. Please forgive me for my pride. I don’t want to think more highly of myself than I should. My faith needs to grow, and I need your help to set goals that can be measured so I can manage them. Forgive me for trying to change on my own.

“I want to fill my life with love. I want to fill my life with you. Help me to take delight in honoring other people and to focus on giving my life away so that you can take care of my needs. I want to nurture my enthusiasm by being in you. Help me to be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. In Jesus’ name. Amen.”

Talk It Over

- How have you tried in your own strength to be enthusiastic about reaching a goal over a long period of time? Were you successful?

- When have you experienced God-given enthusiasm? How did it change how you worked toward a goal?

- In what part of your life do you need to be joyful in hope, patient in affliction, or faithful in prayer today?