0676“Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau.” (Rô 12:4-5 TTHĐ).

Nếu bạn muốn có được sự thay đổi lâu dài trong đời sống của mình, bạn phải đổ đầy đời sống của mình với tình yêu.

Tình yêu là điều duy nhất có thể thay đổi những gì không thể thay đổi được. Tình yêu chữa lành, thúc đẩy, tăng cường, thêm sinh lực, làm cho tươi mới. Tình yêu là sức lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ vì như IGiăng 4:8 đã nói, “Chúa là tình yêu thương” (TTHĐ).

Là một người tin Chúa, bạn tìm thấy được một tình yêu như thế ở đâu? Trong cộng đồng với những tín hữu khác.

Đức Chúa trời đã tạo nên vũ trụ theo một cách để chúng ta cần lẫn nhau. Tôi cần bạn và bạn cần tôi. Từ ngữ “lẫn nhau” được sử dụng 58 lần trong Tân Ước. Nó nói lên những việc như yêu thương nhau, quan tâm đến nhau, khích lệ lẫn nhau, hỗ trợ nhau, cầu nguyện cho nhau, chào hỏi nhau, chia sẻ với nhau.

Chúa không bao giờ có ý định để cho bạn trải qua cuộc sống chỉ một mình. Kinh Thánh nói trong Rô 12:4-5 rằng, “Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (TTHĐ).

“Thuộc về nhau” có nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là bạn cần đến những người xung quanh mình, và họ cần đến bạn. Bạn trở thành gia đình thuộc linh của nhau. Bạn giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới mục tiêu của mình và khích lệ lẫn nhau trong khi bạn trở nên ngày càng giống Chúa hơn.

Kinh Thánh rất rõ ràng về tình yêu phải như thế nào trong một gia đình thuộc linh: “Tình yêu thương phải chân thành. Phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt; phải kính trọngnhau” (Rô-ma 12:9-10 KTHĐ).

Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt; phải kính trọng nhau” Tôi thích câu đó! Bạn biết câu đó nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là khi những người khác trong cộng đồng của bạn có được sức khỏe, tài chánh, hay bất kỳ mục tiêu nào họ đã đặt ra, bạn vui mừng với họ. Và khi cuộc sống gặp khó khăn, cộng đồng những tín hữu của bạn là những người đầu tiên an ủi và nâng đỡ bạn.

Đây là điều kỳ diệu: Chúa đã tạo nên vũ trụ để khi bạn giúp đỡ người khác, Chúa sẽ cùng lúc giải quyết các vấn đề của bạn. Có sự chữa lành trong việc cho đi.

Bạn có nhớ khi Gióp mất tất cả mọi thứ, kể cả sức khỏe, gia đình và sản nghiệp giàu có của ông không? Trong đoạn cuối của câu chuyện, Chúa đã ban trở lại cho ông tất cả - bởi vì ông đã cầu nguyện, không phải cho mình nhưng cho các bạn hữu. Kinh Thánh ghi lại như sau, “Khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia” (Gióp 42:10 TTHĐ).

Bạn có cần sự thay đổi tích cực, lâu dài khi làm việc hướng tới mục tiêu của mình không? Hãy sống yêu thương, và rồi nhìn xem Chúa làm việc trong đời sống bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn muốn thực hiện những thay đổi nào trong đời sống mình trong năm nay? Sự hỗ trợ của một gia đình thuộc linh sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đó như thế nào?

2.    Chúa đã làm việc như thế nào trong đời sống bạn khi bạn yêu thương những Cơ đốc nhân khác?

3.    Trong cuộc sống của bạn ai là người đang cần có tình yêu và sự nâng đỡ của bạn hay cần bạn để chung vui với họ ngày hôm nay?

 

 

 


TO CHANGE, GIVE YOURSELF AWAY IN LOVE

By Rick Warren —

“Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other" (Romans 12:4-5 NLT).

If you want lasting change in your life, you must fill your life with love.

Love is the only thing that can change the unchangeable. Love heals, uplifts, strengthens, energizes, refreshes, and renews. Love is the most powerful force in the universe because, as 1 John 4:8 says, “God is love” (NIV).

As a Christian, where do you find this kind of love? In community with other Christians.

God wired the universe in such a way that we need each other. I need you, and you need me. The phrase “one another” is used 58 times in the New Testament. It says things like love one another, care for one another, encourage one another, support one another, pray for one another, greet one another, share with one another.

God never meant for you to go through life by yourself. The Bible says in Romans 12:4-5, “Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other” (NLT).

What does it mean to “belong to each other”? It means you need the people around you, and they need you. You become each other’s spiritual family. You help each other toward your goals and encourage each other as you become more like Christ.

The Bible is clear about what love looks like in a spiritual family: “Don’t just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other” (Romans 12:9-10 NLT).

“Take delight in honoring each other”—I love that! You know what that means? It means when people in your community have a win in their health, finances, or any goal they’ve set, you celebrate with them. And when life is difficult, your community of believers is the first to comfort and support you.

Here’s the amazing thing: God has wired the universe so that when you help other people, God simultaneously works on your problems. There is healing in giving back.

Remember when Job lost everything, including his health, his family, and his wealth? At the end of the story, God gave it all back to Job—because Job prayed, not for himself but for his friends. The Bible says, “After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before” (Job 42:10 NIV).

Do you need lasting, positive change as you work toward your goals? Give yourself away in love, and then watch God work in your life.

Talk It Over

- What are the changes you want to make in your life this year? How will the support of a spiritual family help you accomplish those goals?

- How has God worked in your life as you have loved other Christians?

- Who are the people in your life who need your love and support or need you to celebrate with them today?