0718“Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng; Bất cẩn vội vàng nghèo đói đương nhiên” (Châm 21:5 KTHĐ).

Hầu hết mọi người đều muốn là người có trách nhiệm về tài chánh. Và nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, bạn muốn kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong vấn đề tài chánh của bạn. Một bước để đạt được những mục tiêu đó là định cho chi tiêu của mình bạn — hình thành thói quen thuộc linh của việc lập ngân sách.

Ngân sách chỉ đơn giản là hoạch định trong chi tiêu. Đó là bảo tiền của bạn đi đến nơi bạn muốn thay vì tự hỏi nó đã đi đâu rồi. Cách duy nhất để đạt được các mục tiêu tài chánh của bạn là, trước tiên, xác định bạn muốn sử dụng tiền bạc của mình như thế nào, và rồi lập kế hoạch để nó xảy ra theo cách mình muốn.

Tự do về tài chánh không đến từ việc kiếm được nhiều tiền hơn. Nó đến từ việc tiêu ít tiền đi. Tự do về tài chánh không dựa trên việc bạn làm được bao nhiêu tiền; nó dựa trên việc bạn chi tiêu những gì bạn làm ra như thế nào. Bạn có thể có tự do về tài chánh ở hầu hết mọi mức thu nhập.

Nếu bạn không biết cách quản lý tiền bạc với mức thu nhập hiện tại của mình, bạn sẽ không biết làm thế nào để quản lý nhiều hơn. Bất kể bạn có thu nhập nhiều hay ít, bạn cần phải học làm thế nào để hoạch định cho việc chi tiêu của bạn.

Châm 21:5 nói rằng, “Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng; Bất cẩn vội vàng nghèo đói đương nhiên” (KTHĐ). Trong nhiều nền văn hóa ngày nay, “bất cẩn vội vàng” đồng nghĩa với mua sắm bốc đồng — chi tiêu tự phát, không trù tính trước. Mua sắm bốc đồng có thái độ này: Bạn thấy nó và bạn muốn nó, vì vậy bạn mua nó.

Làm thế nào để bạn phá vỡ thói quen của việc mua sắm bốc đồng? Bạn cắt nó ngay trong ngân sách! Bạn lập ra một kế hoạch và bảo tiền của bạn nơi bạn muốn nó đến. Sau đó, bạn chỉ đơn giản đi mua sắm ít đi.

Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã cho thấy rằng nếu bạn đi mua sắm ít đi, bạn sẽ chi tiêu ít hơn. Ví dụ: nếu bạn đang mắc nợ, nơi bạn không nên đi đến để thư thả là trung tâm mua sắm. Nếu bạn không muốn bị chích, hãy tránh xa khỏi những con ong!

Đây không phải là những hiểu biết mới mẻ sâu sắc. Nhưng chúng chắc chắn rất khó để làm theo. Cần phải có kỷ luật thật sự để thay đổi thói quen tiêu xài của bạn và phải nổ lực để viết ra một ngân sách và theo sát ngân sách đó.

Nhưng trong những ngày khó khăn nhất, hãy nhớ rằng Chúa ở cùng bạn và Ngài muốn điều tốt nhất cho bạn. Chúa muốn thấy bạn trung tín trong việc quản lý tiền bạc. Và Ngài sẽ giúp bạn thực hiện tất cả những bước cần thiết để trở thành một người quản lý có trách nhiệm với những gì Chúa đã giao cho.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao tìm ra một cách lập ngân sách phù hợp với bạn là điều quan trọng? (Nếu bạn không thể tìm ra một loại lập ngân sách phù hợp với mình, hãy hỏi bạn bè làm thế nào để theo dõi được chi tiêu của họ).

2.    Một điều bạn có thể ngưng làm để chi tiêu ít đi hơn là gì?

3.    Tự do về tài chánh trông và cảm thấy như thế nào trong đời sống bạn?

 

 

 


TELL YOUR MONEY WHERE YOU WANT IT TO GO

By Rick Warren —

“Plan carefully and you will have plenty; if you act too quickly, you will never have enough” Proverbs 21:5 (GNT).

Most everyone wants to be financially responsible. And if you’re a follower of Jesus, you want to experience God’s blessing in your finances. One step in reaching those goals is to plan your spending—to develop the spiritual habit of budgeting.

A budget is simply planned spending. It’s telling your money where you want it to go rather than wondering where it went. The only way to meet your financial goals is, first, to determine how you want to use your money and then, to make a plan for it to happen that way.

Financial freedom does not come from making more money. It comes from spending less money. Financial freedom is not based on how much you make; it’s based on how you spend what you make. You can be financially free at almost any level of income.

If you don’t know how to manage money at your current level, you aren’t going to know how to manage more. No matter how much or how little income you have, you need to learn how to plan your spending.

Proverbs 21:5 says, “Plan carefully and you will have plenty; if you act too quickly, you will never have enough” (GNT). In many cultures today, “acting too quickly” equates to impulse buying—spontaneous, unplanned spending. Impulse buying has this attitude: You see it and you want it, so you get it.

How do you break the habit of impulse buying? You nip it in the budget! You set up a plan and tell your money where you want it to go. Then you simply shop less.

Study after study has shown that if you shop less, you spend less. If you’re in debt, for example, the last place you need to go to relax is the mall. If you don’t want to get stung, stay away from the bees!

These are not new, deep insights. But they are certainly hard to follow. It takes real discipline to change your spending habits and hard work to write out a budget and stick to it.

But on the days when it’s most difficult, remember that God is with you and he wants what is best for you. He wants to see your faithfulness in money management. And he will help you to take all the necessary steps to become a responsible steward of what he’s given you.

Talk It Over

- Why is it important to find a way of budgeting that works for you? (If you can’t find a budgeting style that works for you, ask your friends how they track their spending.)

- What is one thing you can stop doing so that you are spending less?

- What would financial freedom look and feel like in your life?