0400“Anh em phải trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:24 KTHĐ).

Khi Chúa giúp bạn tăng trưởng thuộc linh, Ngài không chỉ búng tay để điều đó xảy ra lập tức. Ngài khiến điều đó xảy đến lên từ từ. Khi Chúa muốn làm một cây nấm, Ngài bỏ ra sáu tiếng, nhưng khi Chúa muốn làm một cây sồi, Ngài phải mất đến 60 năm.

Bạn muốn trở thành một cây nấm hay một cây sồi?

Chúa Thánh Linh sẽ giúp đời sống bạn thay đổi vượt xa bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.

Khi Hội Thánh Saddleback chúng tôi thực hiện chương trình “Thập Niên Định Mệnh”, tôi đã cầu nguyện rằng: qua công việc của Chúa Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời, với sự ủng hộ của các nhóm nhỏ của chúng tôi — Hội Thánh chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, giống Chúa Cứu Thế hơn và kể từ thời điểm đó sẽ tiến tới xa hơn trong mục tiêu 10 năm của chúng tôi.

Lời cầu nguyện của tôi cho bạn cũng như thế: rằng trong thập niên tới, bạn sẽ lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh, giống Chúa Cứu Thế hơn, và càng gần đến việc đạt đích hơn.

Tôi muốn bạn được mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc, về mặt thể chất, thuộc linh, tâm lý cũng như về tài chánh, nhưng bạn phải có chủ ý về điều đó. Kinh Thánh dạy rằng: “Anh em phải trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:24 KTHĐ).

Đây là cách chúng ta được trở nên giống Chúa Jesus hơn. Chúng ta vứt bỏ những điều cũ và những lề thói xưa ngăn trở chúng ta biết Chúa Cứu Thế và trở nên giống Ngài. Và chúng ta mặc lấy con người mới của mình với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Chúng ta để Đức Chúa Trời làm việc Ngài trong chúng ta — bất kể phải mất thời gian dài đến đâu đi chẳng nữa.

Kết quả sẽ là gì? “Khi Thánh Linh của Chúa làm việc trong chúng ta, chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Chúa hơn” (IICô-rinh-tô 3:18 TLB).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những “cách ăn nết ở ngày trước” nào mà bạn cần phải vứt bỏ để biết Chúa nhiều hơn?

2.    Một số cách cụ thể bạn có thể “Phải trở nên người mới” của mình là gì?

Bạn muốn Chúa làm việc trong đời sống mình như thế nào? Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn tin cậy Chúa trong khi Ngài làm việc trong thời điểm của Ngài để hoàn thành mục đích Chúa dành cho bạn.

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jesus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại mối quan hệ với Ngài.  Kinh Thánh dạy, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ). Nếu bạn đã sẵn sàng cầu nguyện tin nhận Chúa, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


 

 

 

 

GOD’S CHANGE TAKES TIME

By Rick Warren — 

“Put on your new nature, created to be like God—truly righteous and holy.”

Ephesians 4:24 (NLT)

When God helps you grow spiritually, he doesn’t just snap his fingers so that it happens instantly. He does it incrementally. When God wants to make a mushroom, he takes six hours, but when he wants to make an oak tree, he takes 60 years.

Do you want to be a mushroom or an oak tree?

The Holy Spirit will make changes in your life far beyond anything you thought possible, but it’s not going to happen overnight.

When Saddleback Church did our “Decade of Destiny,” this was my prayer: that—through the work of the Holy Spirit and the Word of God, and with support from our small groups—our church would become more mature, more Christlike, and further along in our purpose 10 years from that point.

My prayer is the same for you: that in the next decade, you will grow in spiritual maturity, Christlikeness, and purpose.

I want you to be stronger emotionally, physically, spiritually, psychologically, and financially, but you’ve got to be intentional about it. The Bible says, “Put on your new nature, created to be like God—truly righteous and holy” (Ephesians 4:24 NLT).

This is how we become more like Jesus. We throw off the old things and the old ways that keep us from getting to know Christ and becoming like him. And we put on our new selves with the help of the Holy Spirit. We let God do his work in us—no matter how long it takes.

The result? “As the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like him” (2 Corinthians 3:18 TLB).

Talk It Over

  • What “old things and old ways” do you need to throw off in order to get to know Christ more?
  • What are some practical ways you can “put on your new nature”?
  • How do you want God to work in your life? Pray, and ask him to help you trust him as he works in his time to fulfill his purpose for you.

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. I’ve looked for the truth about my life in many places, but now I know the truth is only found in you. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”