0521“Ai công khai xưng mình là môn đệ Ta, Ta cũng sẽ công nhận họ trước mặt Cha Ta trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32 KTHĐ*).

Trong một thế giới khi mà những ý tưởng và niềm tin đi ngược lại với Lời Chúa, Chúa muốn bạn có được một sự can đảm phi thường và vững vàng vì danh Chúa Cứu Thế. Để làm điều này một cách hiệu quả, bạn cần phải gây dựng được một thế giới quan của Cơ-đốc-nhân.

Thế giới quan là gì? Đó là một lăng kính, một kính lọc mà qua đó bạn nhìn thấy và hiểu về thế giới. Lăng kính của mỗi người đều khác nhau. Ngay cả khi tất cả chúng ta đang nhìn vào cùng một sự kiện, bạn có thể thấy sự kiện đó khác với những người quanh bạn do sự khác nhau trong các thế giới quan.

Thế giới quan của bạn ảnh hưởng đến cách bạn nhìn mọi việc — bao gồm việc nhìn thấy về Đức Chúa Trời, bản thân mình, những người khác, về quá khứ, hiện tại, tương lai, về tiền bạc, thì giờ, hay thiện và ác. Cách bạn nhìn về thế giới sẽ ảnh hưởng đến những lựa chọn của bạn. Mỗi khi bạn làm một quyết định nào, bạn nhìn các sự việc qua lăng kính về thế giới quan của mình và dựa sự lựa chọn trên những điều mà thế giới quan của bạn tin vào.

Vì thế điều quan trọng là bạn, một môn đồ của Chúa Jêsus, phải dựa thế giới quan của mình trên lẽ thật của Lời Chúa.

Một cuộc nghiên cứu toàn quốc cho thấy 62% người Mỹ tuyên bố là họ có “mức độ thuộc linh sâu sắc.” Khi được hỏi rằng sự thuộc linh đó ảnh hưởng đến những quyết định của họ như thế nào, 31% cho biết họ đưa ra những lựa chọn về mặt đạo đức dựa trên “những điều cảm thấy đúng và dễ chịu”, 18% dựa trên “bất cứ điều gì tốt nhất cho tôi”, 14% dựa trên “bất cứ điều gì ít gây ra xung đột với người khác nhất” và chỉ 16% là dựa trên “Lời Chúa dạy.”

Điều đó nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là hầu hết các Cơ-đốc-nhân đang mang một thế giới quan của những người không phải là Cơ-đốc-nhân. Bạn có thể là một Cơ-đốc-nhân và đang trên đường về thiên đàng, nhưng bạn cũng có thể đang mang một thế giới quan của những người không tin vì quan điểm này dựa trên những gì bạn học lấy từ đời này chứ không từ Lời Đức Chúa Trời.

Có được một thế giới quan Cơ-đốc mạnh mẽ khiến bạn trở thành một tín đồ can đảm, một người đấu tranh, bảo vệ và nói lên lẽ thật. Tại sao điều đó lại quan trọng đến như thế? Ma-thi-ơ 10:32-33 chép rằng, “Ai công khai xưng mình là môn đệ Ta, Ta cũng sẽ công nhận họ trước mặt Cha Ta trên trời” (KTHĐ*).

Chúa muốn bạn, là một trong những môn đồ của Chúa, đấu tranh cho lẽ thật của Chúa. Để giữ vững lập trường đó cần phải có được một sự can đảm phi thường chỉ có thể có được qua một thế giới quan Cơ-đốc dựa trên kiến thức và sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn nghĩ người khác sẽ nghĩ rằng thế giới quan của bạn là gì?

2.    Thế giới quan của bạn sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của bạn ngày hôm nay qua những cách nào?

3.    Kiến thức Kinh Thánh của bạn giúp bạn có một lập trường dựa theo lẽ thật của Chúa như thế nào?

Chú thích:

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

 

 

 


HOW TO HAVE UNCOMMON COURAGE

By Rick Warren —

“Stand up for me against world opinion and I’ll stand up for you before my Father in heaven." Matthew 10:32 (The Message)

In a world full of ideas and beliefs that go against God’s Word, God wants you to have an uncommon courage and stand up for Christ. To do this effectively, you need to develop a Christian worldview.

What is a worldview? It’s the filter through which you see and understand the world. Everyone’s filter is a little bit different. Even when we all are looking at the same event, you may see it differently from those around you because of varying worldviews.

Your worldview influences how you see everything—including God, yourself, others, the past, the present, the future, money, time, good, and evil. Your worldview influences every choice you make. Every time you make a decision, you look at it through your worldview filter and make your choice based on the beliefs that make up your worldview.

It’s crucial, then, that you, as a follower of Jesus, base your worldview on the truth of God’s Word.

One national survey found that 62 percent of Americans claim they are “deeply spiritual.” When asked how that spirituality affects their decision making, 31 percent said they make moral choices based on “what feels right and comfortable,” 18 percent on “whatever is best for me,” 14 percent on “whatever causes the least conflict with others,” and only 16 percent on “what God’s Word says.”

What does that mean? It means most Christians have a non-Christian worldview. You may be a Christian and headed for heaven, but you can also have a non-Christian worldview because you’ve based it on what you’ve learned from the world and not from God’s Word.

Having a strong Christian worldview allows you to stand courageously as a believer—to be someone who stands up and speaks truth. Why does that matter so much? Matthew 10:32-33 says, “Stand up for me against world opinion and I’ll stand up for you before my Father in heaven. If you turn tail and run, do you think I’ll cover for you?” (The Message)

God expects you, as one of his followers, to stand for his truth. Taking that kind of stand requires an uncommon courage that is only available through a Christian worldview based in the knowledge and understanding of God’s Word.

Talk It Over

  • What worldview do you think people would say you have?
  • In what ways has your worldview affected the decisions you’ve made today?
  • How is your biblical knowledge helping you take a stand for God’s truth?