0522“Ai công khai xưng mình là môn đệ Ta, Ta cũng sẽ công nhận họ trước mặt Cha Ta trên trời. Còn ai công khai chối bỏ Ta, Ta cũng chối bỏ họ trước mặt Cha Ta trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33 KTHĐ*).

Để sống với lòng can đảm phi thường và đấu tranh vì Chúa Cứu Thế, bạn phải biết rõ ràng thế giới quan của mình — là lăng kính mà qua đó bạn nhìn thấy và hiểu biết về thế giới. Hôm qua chúng ta đã xem đến việc xây dựng một thế giới quan Cơ-đốc có nghĩa gì. Nhưng bạn cũng cần phải biết được về những thế giới quan của những người không tin Chúa đang cạnh tranh để có được sự chú tâm của bạn mỗi ngày.

Dưới đây là bốn thế giới quan phổ biến nhất. Khi đọc chúng, hãy xin Chúa chỉ cho bạn thấy được những cách mà các thế giới quan này có thể ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn là thế giới quan của người tin Chúa.

Chủ nghĩa vật chất — Tiền tài là quan trọng hơn hết. Những người theo chủ nghĩa vật chất đo lường sự thành công của họ bằng sự giàu có. Quan điểm này có vấn đề vì bạn đã không mang bất cứ điều gì vào thế gian này và bạn cũng không thể đem theo bất cứ điều gì khi rời khỏi nó. Bạn đã được tạo dựng nên cho những điều cao quý hơn những vật chất đó. Trong Lu-ca 12:15 Chúa dạy rằng, “Cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!” (BDM 2002*). Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống không phải là những tài sản.

Chủ nghĩa khoái lạc — Bất cứ điều gì cảm thấy dễ chịu, thoải mái đều là tốt cả. Đối với những người theo chủ nghĩa khoái lạc, khoái lạc là thần của họ. Mục tiêu của họ trong cuộc sống là thoải mái và vui thú. Nhưng hạnh phúc không phải là mục tiêu trong cuộc sống; hạnh phúc là sản phẩm phụ của việc sống theo đúng mục đích. Sự thánh thiện tạo nên hạnh phúc. Kinh Thánh cho biết rằng, “Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại, diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh cửu do Thánh Linh ban tặng” (Ga-la-ti 6:8 KTHĐ*).

Chủ nghĩa cá nhân — Những gì tôi muốn là trên hết. Nước Mỹ được xây dựng trên chủ nghĩa cá nhân tự lực và ngày nay đã chuyển biến thành một nền văn hóa chỉ biết yêu bản thân mình. Nhưng Chúa đã không tạo dựng nên bạn để sống cho bản thân mình. Nếu bạn muốn theo Chúa Giê-xu, bạn phải gạt bỏ đi những tham vọng ích kỷ của mình. Rô-ma 2:8 cảnh báo rằng, “Còn người nào vị kỷ, chối bỏ chân lý, đi theo đường gian tà, sẽ bị hình phạt; Đức Chúa Trời sẽ trút cơn giận của Ngài trên họ” (KTHĐ*). Chúa không đồng ý với việc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ vì Ngài là tình yêu và trong tình yêu không có sự ích kỷ.

Chính trị như là một tín ngưỡng. Tôi đã nói chuyện tại nhiều hội nghị lớn ngoài đời và tôi đã khám phá được điều này: Chính trị là tín ngưỡng của những người không biết Chúa. Không gì sai về chính trị cả, nhưng nó không nên là cứu chúa của bạn. Phi-líp 3:20 nói rằng, “Chúng ta là công dân Nước Trời, sốt sắng mong đợi Chúa Cứu Thế Jêsus chúng ta từ trời trở lại” (KTHĐ*). Hãy là một công dân có trách nhiệm. Nhưng hãy dành lòng trung thành lớn nhất của bạn cho Chúa, chứ không phải cho chính quyền.

Kết quả của những thế giới quan phổ biến này là gì? Đó là sự sụp đổ của nền văn hóa, khủng hoảng trong các trường học, thối nát, đồi bại trong kinh doanh, hỗn độn trong chính quyền, xác thịt trần tục trong các hội thánh, rối loạn trong gia đình và xung đột trong những đời sống cá nhân của chúng ta. Khi bạn không làm theo bản cẩm nang của đời sống, bạn sẽ bị tổn thương. Hay nói một cách khác đi, khi bạn vi phạm luật pháp của Chúa, bạn sẽ bị đau khổ.

Để đối lập lại với những thế giới quan phổ biến này, Chúa đang kêu gọi các Cơ-đốc-nhân hãy chiến đấu cho lẽ thật của Ngài “chống lại quan điểm của thế gian.” Bạn chỉ có thể làm được điều đó khi bạn có một nền tảng vững chắc trên Lời Chúa và sự can đảm phi thường đến từ mối liên hệ với Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa đã kêu gọi bạn chiến đấu chống lại quan điểm của thế gian trong những cách cụ thể nào? Bạn đã đáp lại như thế nào?

2.    Trong bốn thế giới quan phổ biến hiện nay quan điểm nào đang cám dỗ bạn nhất? Làm thế nào để bạn có thể chống lại thế giới quan đó với lẽ thật dưới cái nhìn của một người tin Chúa?

3.    Bạn có thể làm gì để xây dựng một nền tảng vững chắc hơn cho nền tảng thế giới quan Cơ-đốc của bạn?

 

Chú thích:

BDM 2002*: Bản Dịch Mới năm 2002

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


WHAT’S INFLUENCING YOUR WORLDVIEW?

By Rick Warren —

“Stand up for me against world opinion and I’ll stand up for you before my Father in heaven. If you turn tail and run, do you think I’ll cover for you?" (Matthew 10:32-33 The Message).

To live with uncommon courage and stand up for Christ, you have to clarify your worldview—the filter through which you see and understand the world. Yesterday we looked at what it means to develop a Christian worldview. But you also need to understand the non-Christian worldviews that compete for your devotion every day.

Here are four popular worldviews. As you read them, ask God to show you ways that these worldviews may be influencing you more than a Christian worldview is.

Materialism: What matters most is money. Materialists measure their success by wealth. The problem with that view is this: You didn’t bring anything into the world, and you won’t take anything out of it. You were made for more than just things. Luke 12:15 says, “Life does not consist in an abundance of possessions” (NIV). The greatest things in life aren’t things.

Hedonism: Whatever feels good is good. For hedonists, pleasure is their god. Their goal in life is to be comfortable and have fun. But happiness is not the goal in life; happiness is a by-product of living out your purpose. Holiness creates happiness. The Bible says, “Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit” (Galatians 6:8 NLT).

Individualism: What I want comes first. America was built on rugged individualism, and today that has evolved into a culture of narcissism. But God didn’t create you to live for you. If you want to follow Jesus, you have to put aside your selfish ambition. Romans 2:8 says, “For those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger” (NIV). God opposes self-centeredness because God is love, and love is never selfish.

Politics as religion. I’ve spoken at many major, secular conferences, and I’ve discovered this: Politics is the religion of people who don’t know God. There is nothing wrong with politics, but it shouldn’t be your savior. Philippians 3:20 says, “Our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ” (NIV). Be a responsible citizen. But give your greatest loyalty to God, not to government.

What is the result of these popular worldviews? The crumbling of our culture, crisis in our schools, corruption in our businesses, chaos in our government, carnality in our churches, confusion in our families, and conflicts in our personal lives. When you don’t follow life’s owner’s manual, you get hurt. In other words, when you break God’s laws, you too get broken.

To counter these prevalent worldviews, God is calling Christians to stand up for his truth “against world opinion.” You can only do that when you have a solid foundation in God’s Word and the uncommon courage that comes from a relationship with him.

Talk It Over

  • In what specific ways has God asked you to stand against world opinion? How have you responded?
  • Which of today’s four popular worldviews is most tempting to you? How can you counter that worldview with the truth of a Christian worldview?
  • What can you do to build a stronger foundation on which to base your Christian worldview?