0520“Ngài phán: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.” Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài” (Mác 10:52 TTHĐ*).

Tôi không biết bước kế tiếp mà bạn cần phải làm, nhưng tôi biết rằng bạn cần phải thực hiện bước đó.

Bước kế tiếp của bạn có thể là tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus vào trong đời sống và nhận phép báp-tem. Có thể bạn cần phải gia nhập vào một Hội Thánh, tham gia một nhóm nhỏ, dâng phần mười, phục vụ trong một mục vụ, tham dự chuyến truyền giáo ngắn hạn, hoặc mời một người bạn nào đó đến nhà thờ.

Tôi không biết được bước tiếp theo của bạn là gì, nhưng tôi biết được rằng bạn đang có một bước kế tiếp. Chúa sẽ không bao giờ ngưng việc dẫn bạn bước sâu hơn vào đức tin. Lúc nào cũng luôn luôn có một bước kế tiếp.

Nếu bạn không bước đi bước kế tiếp, bạn sẽ bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Và sự khác biệt duy nhất giữa một ngôi mộ và một vũng lầy là chiều dài của nó mà thôi. Nếu bạn không tiến về phía trước trong đức tin, bạn sẽ chết. Tấm lòng của bạn sẽ nguội lạnh và bạn sẽ cảm thấy xa cách Chúa hơn. Chúa sẽ không giúp bạn thực hiện bước thứ hai, thứ ba, thứ tư hoặc bước thứ năm cho đến khi bạn thực hiện bước đầu tiên.

Nếu bạn đang cầu Chúa cho bạn một điều gì đó, có thể Ngài sẽ hỏi bạn rằng, “Tại sao con chưa làm điều Ta đã bảo con làm?” Bạn có thể đang lập kế hoạch để làm một điều gì đó. Hãy ngưng lập kế hoạch và bắt đầu làm.

Trong những ngày qua, chúng ta đã học từ Ba-ti-mê, người đã kêu cầu Chúa Jêsus với đức tin, tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành cho ông. Trước khi Ba-ti-mê gặp Chúa Jêsus, ông đã ngồi bên lề đường. Sau khi mắt được Chúa chữa lành, ông “đi theo Ngài” (Mác 10:52b TTHĐ*).

Từ nào trong hai từ đó mô tả cuộc sống của bạn: ngồi bên lề đường hay đi theo Chúa Jêsus trên đường? Bạn cho rằng lối sống nào trong hai lối sống đó thỏa mãn hơn? Theo bạn lối sống nào mang lại nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa và sự thỏa lòng hơn? Bạn muốn có lối sống nào trong đời sống mình?

Chỉ có một cách để theo Chúa Jêsus trên đường: Đó là thực hiện bước kế tiếp.

Đức tin không chỉ là sự tin tưởng. Đức tin không chỉ là suy nghĩ, nói chuyện, hay có lòng tin quyết về Chúa. Đức tin là việc làm. Đó là hành động, là công việc. Đức tin là một điều gì đó bạn thực hiện. Thật ra Gia-cơ 2:14 chép rằng, “Anh em thân yêu, nếu anh em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động thì có ích gì không?” (KTHĐ*).

Bạn có được đức tin ở đâu để bắt đầu một khởi đầu mới? Nó chỉ có thể tìm thấy ở một nơi duy nhất đó là Chúa Cứu Thế Jêsus. “Mọi điều chúng ta có— suy nghĩ những điều chân thật, một nếp sống thánh thiện, một tấm lòng trong sạch và một khởi đầu mới — đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus.” (ICô-rinh-tô 1:30 BDSĐ*)

Ba-ti-mê không hề biết rằng Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ đi ngang qua con đường ngày hôm đó. Đối với ông đó chỉ là một ngày như những ngày bình thường khác. Nhưng Chúa đã đem đến cho ông một cơ hội bất ngờ để ông có được một khởi đầu mới.

Chúa cũng đang ban cho bạn một cơ hội tương tự như thế. Xin đừng trì hoãn. Hãy thực hiện bước kế tiếp của đức tin trước khi cơ hội qua mất.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang ngồi bên lề đường hay đi theo Chúa Jêsus trên đường hôm nay?

2.    Bạn đang chờ đợi điều gì trước khi bắt đầu bước kế tiếp của đức tin trong cuộc sống mình? Bạn đã viện lý do gì để trì hoãn?

3.    “Bước kế tiếp” nào bạn cần thực hiện hôm nay để có thể bước tới trong đức tin và theo Chúa?

 

Hãy thực hiện bước kế tiếp của sự cứu rỗi.

Có phải bước tiếp theo của bạn là tiếp nhận Chúa Jêsus trong đời sống mình không? Bất kể bạn đã làm gì hay bạn đang ở nơi nào đó, bạn đều có một chỗ đang sẵn sàng và chờ đợi bạn trong gia đình Chúa. Lời mời gọi đang rộng mở. Bạn chỉ cần tin và đón nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

Chú thích:

BDSĐ*: Bản Dịch Sứ Điệp

KTHĐ*: Bản Kinh Thánh Hiện Đại

TTHĐ*: Bản Truyền Thống Hiện Đại

 

 

 


TAKE THE NEXT STEP OF FAITH

By Rick Warren —

“And Jesus said to him, 'Go; your faith has made you well.’ And immediately he regained his sight and began following Him on the road" (Mark 10:52 NASB).

I don’t know what step you need to take next, but I do know that you need to take it.

Your next step may be to accept Jesus Christ into your life or to be baptized. Maybe you need to join a church, get into a small group, tithe, find a ministry, go on a mission trip, or invite a friend to church.

I don’t know what your next step is, but I do know this: You have one. God will never be finished taking you deeper in faith. There is always a next step.

If you don’t take the next step, you’re going to get stuck in a rut. And the only difference between a grave and a rut is the length. If you don’t move forward in faith, you will die. Your heart will grow cold, and you will feel more distant from God. He isn’t going to help you with steps two, three, four, or five until you take step one.

If you’re asking God to help you with something, he may be asking you, “Why haven’t you done what I’ve already told you to do?” You may have been planning to do something. Stop planning and just do it.

For the last few days we’ve learned from Bartimaeus, a man who called out to Jesus in faith, believing that Jesus could heal him. Before Bartimaeus met Jesus, he was sitting beside the road. After he received his sight from the Lord, he “began following Him on the road” (Mark 10:52 NASB).

Which of those two phrases describes your life: sitting beside the road or following Jesus on the road? Which of those two lifestyles do you think is more fulfilling? Which do you think offers more joy, more meaning, and more satisfaction? Which one do you want to represent your life?

There’s only one way to follow Jesus on the road: Take the next step.

Faith is more than believing. Faith is more than thinking, talking, or having convictions about Jesus. Faith is action. It is movement; it is activity. Faith is something you do. In fact, the Bible says in James 2:14, “If people say they have faith, but do nothing, their faith is worth nothing” (NCV).

Where do you get the faith to make a fresh start? There’s only one source: Jesus Christ.

“Everything that we have—right thinking and right living, a clean slate and a fresh start—comes from God by way of Jesus Christ” (1 Corinthians 1:30 The Message).

Bartimaeus had no idea that Jesus Christ was going to pass his way that day. To him, it was just another day. But God gave him an unexpected opportunity that offered him a fresh start.

God is giving you the same opportunity. Don’t delay. Take your next step of faith before the opportunity passes you by.

Talk It Over

  • Are you sitting beside the road or following Jesus on the road today?
  • What are you waiting on in order to take the next step of faith in your life? What excuse have you been using to procrastinate?
  • What “next step” will you take today to move forward in faith and follow Jesus?

Take the next step of salvation

Is the next step for you to accept Jesus into your life? No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to take the step of turning away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”