0282“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Trong Lu-ca 23:42, một trong hai tên tử tội bị đóng đinh cạnh Chúa Jêsus đã cầu nguyện, “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” (BHĐ).

Vào thời điểm đó, Chúa Jêsus đã nổi tiếng về việc làm phép lạ. Nhưng hãy để ý rằng người này không cầu xin Chúa Jêsus làm giảm hay hết cơn đau của mình, mặc dầu có lẽ ông đang rất đau đớn. Ông cũng không cầu xin Chúa Jêsus cứu mình thoát chết.

Ông cầu xin, “Lạy Jêsus, xin nhớ đến con.” Tại sao vậy? Bởi vì ông biết nhu cầu sâu xa nhất của mình là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và một mái ấm gia đình trên thiên đàng. Và ông ta tin rằng Chúa Jêsus có thể ban cho điều đó.

Kinh Thánh nói trong Công Vụ 16:31, “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” (BHĐ).

Vậy làm thế nào để bạn biết chắc chắn rằng mình đã được cứu khỏi tội lỗi? Làm thế nào để bạn biết mình sẽ lên thiên đàng khi qua đời? Làm thế nào để bạn có thể chắc chắn được điều đó? Làm thế nào để bạn có thể loại bỏ những nỗi nghi ngờ của mình?

Sự bảo đảm về sự cứu rỗi của bạn không đến từ những gì bạn làm, bởi vì bạn không thể làm điều gì để đạt sự cứu rỗi của mình. Điều đó không đến từ những cảm xúc của bạn, vì cảm xúc đến rồi lại đi.

Vậy thì điều gì có thể cho bạn biết chắc chắn về sự cứu rỗi của mình? Đó chính là lời hứa của Chúa. Nếu Chúa đã nói thì điều này là đủ rồi bởi vì Chúa không thể nói dối. Bạn có thể tin cậy vào lời hứa của Chúa. Bạn có thể an lòng trên Lời hứa của Ngài.

Chúa Jêsus trả lời cho tên tử tội bị treo trên thập tự đó rằng, “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu-ca 23:43 KTHĐ). Sự bảo đảm về sự cứu rỗi của bạn cũng như vậy: Chúa hứa một ngày nào đó bạn sẽ ở trên thiên đàng với Ngài nếu bạn đặt đức tin nơi Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Làm thế nào để bạn biết mình có thể tin cậy nơi Kinh Thánh và những lời hứa của Chúa?

2.      Khi bạn có sự bảo đảm về sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế bạn sẽ sống khác đi như thế nào?

3.      Bạn đã tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa?

Nếu bạn đã sẵn sàng cam kết cuộc sống của mình vào Chúa Jêsus, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyện xin Chúa cho bạn cảm nhận được niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn khi biết rằng mọi tội lỗi của mình đã được tha và linh hồn mình đã được cứu rỗi. A-men!


 

 

HOW DO I KNOW I’M SAVED?

By Rick Warren — 

“It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

In Luke 23:42, one of the criminals hanging next to Jesus on the cross prayed, “Jesus, remember me when you come into your kingdom” (NIV).

By that time, Jesus was famous for doing miracles. But notice the man didn’t ask Jesus to stop his pain, although he would have been in excruciating pain. He didn’t ask Jesus to save him from death either.

He said, “Jesus, remember me.” Why? Because he knew his deepest need was salvation from sin and a home in heaven. And he believed Jesus could provide it.

The Bible says in Acts 16:31, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved” (NIV).

So how do you know for sure that you’re saved from sin? How do you know you’re going to heaven when you die? How can you be certain? How can you eliminate your doubt?

Your assurance of salvation doesn’t come from what you do, because you can’t earn your salvation. It’s not from your feelings, because feelings come and go.

So what can make you sure of your salvation? The promise of God’s Word. If God says it, that settles it, because God cannot lie. You can trust the promise of God’s Word. You can rest in it.

Jesus replied to the criminal hanging on the cross, “I assure you, today you will be with me in paradise” (Luke 23:43 NLT). Your assurance of salvation is the same: God promises you will be in heaven with him one day if you believe in faith.

Talk It Over

  • How do you know you can trust the Bible and God’s promises?
  • How do you live differently when you have assurance of salvation through Christ?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. Thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”