0283“Con đừng nặng lời quở trách người lớn tuổi nhưng lễ phép khuyên giải họ như cha. Phải khuyên bảo thanh niên như anh em, phụ nữ lớn tuổi như mẹ, thiếu nữ như chị em, với lòng trong sạch hoàn toàn (ITi 5:1-2 BHĐ).

Nếu bạn theo Chúa Jêsus, bạn không thể chỉ chăm sóc gia đình riêng của mình mà thôi. Bạn cũng phải chăm sóc gia đình của Đức Chúa Trời — gia đình thuộc linh của bạn nữa.

Gia đình thuộc linh của bạn là ai? Đó là những anh chị em trong gia đình của Chúa.

Chúa Jêsus nói, Vì tất cả những người làm theo ý muốn Cha Ta trên trời đều là anh em, chị em và mẹ Ta” (Ma-thi-ơ 12:50 BHĐ). Điều đó có nghĩa là, nếu bạn theo Chúa Jêsus, bạn và tôi có liên hệ với nhau! Ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus gắn kết chúng ta lại với nhau thành một gia đình. Bạn đã từng nghe câu cách ngôn, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Câu đó đúng! Nhưng ân điển còn hơn cả huyết thống nữa.

Trong một lá thư gởi cho các tín hữu đầu tiên Phao-lô dạy bảo rằng, “Con đừng nặng lời quở trách người lớn tuổi nhưng lễ phép khuyên giải họ như cha. Phải khuyên bảo thanh niên như anh em, phụ nữ lớn tuổi như mẹ, thiếu nữ như chị em, với lòng trong sạch hoàn toàn” (ITi 5:1-2 BHĐ). Chúa muốn bạn nghĩ đến những người khác trong thân thể của Chúa Cứu Thế như là những người cha, mẹ, anh chị em thuộc linh của mình.

Kinh Thánh cho chúng ta biết khi sống trên đất Chúa Jêsus có một gia đình ruột thịt và Ngài lớn lên cùng với các em trai và em gái của mình. Thật ra, Chúa có bốn em trai và ít nhất là hai em gái cùng mẹ khác cha — họ là những người con khác của Ma-ry và Giô-sép. Họ xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh, xem thấy Chúa Jêsus làm nhiều phép lạ và cũng có lúc khuyên can Chúa đừng làm một số việc nào đó. Một trong những em trai cùng mẹ khác cha của Chúa Jêsus là Gia-cơ, đã viết quyển sách Gia-cơ trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus đang hấp hối, Ngài đã không giao việc chăm sóc mẹ Ngài cho bất kỳ người em cùng mẹ khác cha nào của mình. Chúa đã giao bà lại cho Giăng, môn đồ Chúa yêu. Tại sao Chúa lại làm như thế? Giăng 7:5 cho biết rằng vào lúc đó chưa có một người em nào của Chúa đã là tín hữu cả. Họ là một trong số rất nhiều người đã không nhận biết Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời mãi cho đến sau khi Chúa Phục Sinh. Mãi cho đến tận sau này, Gia-cơ mới trở thành một trong những người lãnh đạo của hội thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Chúa Jêsus đã giao mẹ của Ngài cho Giăng chăm sóc bởi vì lúc đó Giăng đã là một tín hữu trưởng thành. Giăng là người trong gia đình thuộc linh của Chúa mà mối quan hệ của ông với Chúa qua ân điển còn gần gũi hơn cả mối quan hệ huyết thống trong gia đình ruột thịt.

Đức Chúa Trời đã thiết kế gia đình đức tin của Ngài cho bạn cũng giống như vậy. Bạn có thể có những gắn bó mật thiết với các anh chị em Cơ-đốc-nhân hơn là với gia đình ruột thịt của mình. Vì những mối quan hệ gần gũi thân thuộc này bạn cần phải chăm sóc tốt gia đình thuộc linh của mình.

Ga-la-ti 6:10 nói, “Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin” (KTHĐ).

Hãy luôn luôn làm bất cứ điều gì bạn có thể làm để giúp những người đang có nhu cầu. Nhưng hãy đặc biệt chú ý đến những người trong gia đình thuộc linh của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì sẽ thay đổi trong cách bạn cư xử và quan hệ với những tín hữu khác nếu bạn coi họ là một phần của gia đình mình?

2.      Ai là người trong gia đình thuộc linh của bạn đang cần sự giúp đỡ hay chăm sóc ngay lúc này? Hôm nay bạn sẽ làm gì để chăm sóc họ?

3.      Nếu bạn không phải là một thành viên trong gia đình của Chúa, điều gì đã ngăn trở không cho bạn phó thác cuộc đời mình cho Chúa?


 

 

 

Take Care Of Your Spiritual Family

By Rick Warren — 

“Do not rebuke an older man [in the church] harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity” (1 Timothy 5:1-2 NIV).

If you follow Jesus, you can’t just care about your own family. You must also care about God’s family—your spiritual family.

Who is your spiritual family? It’s your brothers and sisters in the family of God.

Jesus said, “Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother” (Matthew 12:50 NIV). That means, if you follow Jesus, you and I are related! God’s grace through Jesus Christ bonds us together as family. You’ve heard the old phrase, “Blood is thicker than water.” That’s true! But grace is thicker than genetics.

A letter to some of the first Christians says, “Do not rebuke an older man [in the church] harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity” (1 Timothy 5:1-2 NIV). God wants you to see other people in the body of Christ as your spiritual fathers, mothers, brothers, and sisters.

The Bible tells us Jesus had a biological family and grew up with brothers and sisters. In fact, he had four half-brothers and at least two half-sisters—they were Mary and Joseph’s other children. They show up many times in Scripture, watching Jesus do miracles and trying to talk him out of doing certain things. One of Jesus’ half brothers, James, actually wrote the book of James in the Bible.

But, as Jesus was dying, he did not entrust the care of his mother to any of his half-brothers or half-sisters. He entrusted her to John, his beloved disciple. Why is that? John 7:5 says that none of Jesus’ siblings had become believers yet. They were among the many people who didn’t recognize Jesus as the Son of God until after the Resurrection. It wasn’t until later in life that James became one of the leaders of the church in Jerusalem.

Jesus entrusted his mom to the care of John because John was already a mature believer. John was his spiritual family, with closer ties through the bonds of grace than even the blood relation to his biological family.

God has designed his family of faith to be the same for you. You can have closer bonds with your fellow Christians than you might even have with your own family. And those close bonds should lead you to take particularly good care of your spiritual family.

Galatians 6:10 says, “Whenever we have the opportunity, we should do good to everyone—especially to those in the family of faith” (NLT).

Always do whatever you can to help people in need. But pay special attention to those within your own spiritual family.

Talk It Over

  • What would change about the way you treat and interact with other believers if you considered them part of your family?
  • Who in your spiritual family needs your help or care right now? What will you do today to take care of them?
  • If you are not part of God’s family, what keeps you from surrendering your life to Jesus?