0719“Hãy trả hết số nợ con đã mượn” (Châm 3:27 TLB).

Chúa đã cho biết rất rõ trong Kinh Thánh Ngài nghĩ thế nào về nợ nần. Châm Ngôn nói rằng, “Hãy trả hết số nợ con đã mượn” (Châm 3:27 TLB). Và trong Rô-ma bạn có thể đọc thấy rằng, “Đừng mắc nợ ai gì hết” (Rô 13:8 KTHĐ).

Có thể bạn đã biết điều này qua trực giác, nhưng Chúa nói rõ ràng trong Kinh Thánh: Nợ nần không phải là điều tốt.

Dầu vậy nhiều người lại ngập đầu với nợ nần. Sau này, họ sẽ sẵn lòng mua thứ mà họ có thể trả tiền ngay nếu họ có thể trả hết những gì họ đã thiếu.

Đó cũng là điều Chúa muốn cho bạn. Chúa muốn bạn trả hết những gì bạn đang nợ để Ngài có thể ban phước tài chánh cho bạn. Nhưng làm việc để thoát khỏi nợi nần không phải là điều dễ dàng. Đầu tiên bạn phải có sự cam kết để làm điều đó, và rồi bạn cần phải lập một kế hoạch. Hãy cùng xem hai bước sau:

1. Cam kết để thoát khỏi nợ nần: Có lẽ bạn đã để ý thấy rằng trượt vào nợ thì rất dễ dàng. Bạn thậm chí không cần phải suy nghĩ về nó. Nhưng bạn không thể trượt ra khỏi nợ nần. Bạn phải đi vòng lại trở lại và bắt đầu leo ngược lên đồi thật là lâu. Điều đó đòi hỏi một quyết định cứng rắn và một cam kết về thời gian và kỷ luật cần thiết để thoát khỏi nợ nần.

Rất dễ để cảm thấy đơn độc và khó khăn trong khi leo. Nhưng Chúa biết bạn đang ở nơi nào! Từ lâu rồi Chúa đã biết điều này sẽ xảy ra. Và ở giữa những khó khăn của bạn, Chúa muốn giúp bạn, làm cho bạn mạnh mẽ lên, và làm cho bạn được tăng trưởng. Chúa ở cùng bạn trong thử thách này. Bạn không chỉ một mình.

2. Kế hoạch để thoát khỏi nợ nần: Thoát khỏi nợ nần là một công việc từng ngày, từng bước. Và nó bao gồm một từ mà hầu hết mọi người đều không thích: kỷ luật. Điều nầy có nghĩa là không mua thứ đó, quyết tâm làm điều này, quyết định không làm điều kia.

Kinh Thánh nói trong Châm 21:5 rằng, “Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận, ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo” (KTHĐ).

Nếu bạn đang mắc nợ, đừng bỏ qua lời cảnh báo này trong Kinh Thánh: Hãy coi chừng những con đường tắt vội vàng. Nếu bạn mắc nợ, bạn đang đau đớn — và bạn muốn thoát khỏi sự đau đớn đó càng nhanh càng tốt. Và điều đó cám dỗ bạn đi con đường tắt.

Nhưng thay vì chạy theo những con đường tắt vội vàng, hãy tìm kiếm kế hoạch của Chúa. Sau đó cam kết để làm theo kế hoạch đó, quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể ở đâu trong một năm nếu bạn thực hiện các bước cách chuyên tâm để thoát khỏi nợ. Sau đó, hãy quyết tâm thực hiện những bước đó mỗi ngày, nương cậy nơi sự khôn ngoan và ân điển của Chúa để làm điều khó khăn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao nhiều người vật lộn để có được kỷ luật với tài chánh của họ?

2.    Nếu lúc này bạn không mắc nợ, điều nào cuộc sống của bạn sẽ khác đi?

3.    Hãy tưởng tượng bạn muốn ở đâu về tài chánh trong một năm. Bạn sẽ phải làm gì mỗi ngày để đạt được mục tiêu đó?

 

 

 


HOW TO START THE CLIMB OUT OF DEBT

By Rick Warren —

“Don’t withhold repayment of your debts” (Proverbs 3:27 TLB).

God makes it abundantly clear in the Bible how he feels about debt. Proverbs says, “Don’t withhold repayment of your debts” (Proverbs 3:27 TLB). And in Romans you can read, “Let no debt remain outstanding” (Romans 13:8 NIV).

You probably already know this intuitively, but God makes it clear in the Bible: Debt is not a good thing.

Yet many people find themselves drowning in debt. Moving forward, they would be willing to pay as they go if they could just finish paying for where they’ve been.

That’s what God wants for you too. He wants you to repay what you owe so he can bless you in your finances. But working your way out of debt isn’t easy. First you have to commit to do it, and then you need to make a plan for it. Let’s look at those two steps.

Commit to getting out of debt. You’ve probably noticed that it’s easy to coast into debt. You don’t even have to think about it. But you cannot coast out of debt. You’ve got to make a U-turn and start a long climb back up the hill. That requires a tough decision and a commitment to the time and discipline it will take to get out of debt.

It’s easy to feel alone in this uphill climb. But God knows right where you are! He understood this was going to happen a long time ago. And in the midst of your problems, he wants to help you, to strengthen you, and to grow you. He is with you in this challenge. You are not alone.

Make a plan to get out of debt. Getting out of debt is a day-by-day, step-by-step task. And it involves a word that most people don’t like: discipline. It means not buying that, resolving to do this, deciding not to do that.

The Bible says in Proverbs 21:5, “Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty” (NLT).

If you’re in debt, don’t ignore this warning from the Bible: Watch out for hasty shortcuts. If you’re in debt, you’re in pain—and you want to get out of pain as quickly as possible. And it’s tempting to take shortcuts.

But instead of chasing hurried shortcuts, look for God’s plan. Then commit to the plan, determining to do whatever it takes to accomplish your goals.

Imagine where you could be in a year if you took diligent steps to be free of debt. Then resolve to take those steps every day, relying on God’s wisdom and grace to do the hard thing.

Talk It Over

- Why do many people struggle to be disciplined with their finances?

- If you were not in debt right now, what would be different about your life?

- Imagine where you want to be financially in a year. What will you have to do every day to reach that goal?