0720“Trong tay người khôn, tài sản còn lại, Kẻ dại hễ có là xài hết ngay” (Châm 21:20 KTHĐ).

John D. Rockefeller là người giàu có nhất trong thời kỳ của ông và thường được hỏi về bí quyết về sự giàu có của mình. Câu trả lời của ông đã được biết đến như nguyên tắc 10-10-80. Ông nói với mọi người rằng ông trở nên giàu có bằng cách cho đi 10% đầu tiên của bất cứ những gì ông làm ra; 10% thứ hai là tiền để dành; và ông sống 80% còn lại.

Châm 21:20 nói, “Trong tay người khôn, tài sản còn lại, Kẻ dại hễ có là xài hết ngay” (KTHĐ).

Dành dụm là một cách mà Chúa kiểm tra bạn trong lãnh vực tài chánh — để xem thử bạn có trách nhiệm với những gì Ngài giao cho bạn không. Nếu bạn đang để dành cho tương lai ngay bây giờ, đó là điều khôn ngoan. Nếu bạn không để dành thứ gì cả, đó thật là dại dột. Chúa muốn bạn dâng phần mười (dâng 10 phần trăm đầu tiên tiền kiếm được qua hội thánh của bạn), và rồi Chúa muốn bạn để dành cho tương lai.

Bạn có lẽ nghĩ rằng mình không thể sống dựa trên 80% tiền làm ra, nhưng nếu bạn không làm được điều đó rất có thể là bạn đang sống vượt quá khả năng của mình. Bạn đang quản lý không tốt tiền bạc của mình; bạn đang tiêu xài nhiều hơn những gì bạn thật sự đang có. Hãy nhớ rằng, Chúa thử nghiệm bạn qua tài chánh của bạn. Bạn có muốn Chúa thấy bạn trung tín với tiền bạc của mình không?

Nguyên tắc 10-10-80 hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà hầu hết các nền văn hóa dạy dỗ. Văn hóa bảo phải thanh toán tất cả các hóa đơn của bạn trước — nhưng sau đó có lẽ bạn không còn tiền để dành dụm và dâng phần mười. Chúa bảo, “Hãy dâng cho Ta trước, trả cho con thứ hai (tiền tiết kiệm), và rồi thanh toán các hóa đơn của con sau đó.” Đó là thứ tự ưu tiên mà Chúa ban phước — và Chúa muốn bạn lập một ngân sách để có thể thực hiện được thứ tự ưu tiên đó.

Nếu bạn không đang để dành điều gì cả là bạn đang có tâm lý “sống cho ngày hôm nay.” Lối suy nghĩ đó nói rằng, “Tôi có bây giờ, vì vậy tôi sẽ tiêu bây giờ. Đừng suy nghĩ đến ngày mai!”

Chúa không chỉ muốn bạn nghĩ về ngày mai. Ngài muốn bạn lập kế hoạch cho ngày mai để bạn có đầy đủ đặng làm những điều Ngài muốn bạn làm.

Hoãn lại một việc mua sắm hôm nay sẽ cho phép bạn sống cho mục đích của mình tốt hơn vào ngày mai là điều khôn ngoan. Và bạn có thể làm được điều đó! Dành dụm là một kỷ luật thuộc linh, và Chúa sẽ ban cho bạn tất cả ân điển bạn cần để thực hiện những bước khó khăn đó.

Đừng sống chỉ cho hôm nay. Hãy học làm bất cứ điều gì cần thiết để tiết kiệm tiền bạc cho tương lai. Đây là cách của Chúa để làm việc.

Khi bạn bỏ qua những nguyên tắc của Chúa là bạn đang chuốc lấy sự căng thẳng về tài chánh. Khi bạn làm theo cách của Chúa, bạn sẽ được bình an.

CÂU HỎI SUY GẪM & THỰC HÀNH

1.    Điều gì ngăn trở bạn trong việc tiết kiệm một phần thu nhập của mình?

2.    Bạn có tâm lý “sống cho ngày hôm nay” với tài chánh của bạn trong những cách nào?

3.    Bạn đã thấy Chúa chu cấp cho bạn như thế nào khi bạn tôn vinh Chúa bằng cách dâng phần mười trước tiên?

 

 

 


SAVE FOR TOMORROW, DON’T JUST LIVE FOR TODAY

By Rick Warren —

“The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets” (Proverbs 21:20 TLB).

John D. Rockefeller was the wealthiest man of his time and was often asked about the secret of his wealth. His answer became known as the 10-10-80 principle. He’d tell people that he got wealthy by giving away the first 10 percent of whatever he made; the second 10 percent went into savings, and he lived on the remaining 80 percent.

Proverbs 21:20 says, “The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets” (TLB).

Saving is one way that God tests you in your finances—to see if you will be responsible with what he’s given you. If you’re saving for the future right now, that’s smart. If you’re not saving anything, that’s just foolish. God wants you to tithe (to give the first 10 percent of your income through your church), and then he wants you to save for the future.

You may think you can’t live on 80 percent of your income, but if you can’t, you’re likely just living beyond your means. You’re not managing your money well; you are spending more than you actually have. Remember, God tests you through your finances. Do you want God to find you faithful with your money?

The 10-10-80 principle is the exact opposite of what most cultures teach. Culture says to pay all your bills first—but then you may not have any money for saving and tithing. God says, “Pay me first, then pay yourself second (savings), and then pay your bills after that.” That is the order God blesses—and he wants you to set up a budget that makes that order possible.

If you’re not saving anything, you have a “live for today” mentality. That kind of mindset says, “I’ve got it now, so I’ll spend it now. Forget about tomorrow!”

God doesn’t just want you to think about tomorrow. He wants you to plan for tomorrow so that you have enough to do the things he wants you to do.

It’s smart to put off a purchase today that will better allow you to live your purpose tomorrow. And you can do it! Saving is a spiritual discipline, and God will give you all the grace you need to take the hard steps.

Don’t live just for today. Learn to do whatever it takes to save money for the future. This is God’s way of doing things.

When you ignore God’s principles, you’re asking for financial stress. When you do it God’s way, you’ll be at peace.

Talk It Over

- What keeps you from being able to save part of your income?

- In what ways do you have a “live for today” mentality with your finances?

- How have you seen God provide for you when you’ve honored him by tithing first?