0181“A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha đều làm được. Xin Cha cất chén nầy khỏi Con, nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha.” (Mác 14:36 BHĐ).

Có tâm trí của Đấng Christ có nghĩa là bạn muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đem đến đau đớn, ngay cả khi điều đó thật khó khăn, đôi khi dường như không thể thực hiện được. Chúa Jêsus đã cho chúng ta một tấm gương cực điểm về điều này vào đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh.

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus đang thống khổ vì thấy trước được nỗi đau mà Ngài sẽ phải đối diện ngày hôm sau—không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần thuộc linh của việc bị phân cách khỏi Đức Chúa Cha khi Ngài mang lấy sự ô nhục và gánh nặng tội lỗi của chúng ta.

Trong lúc ấy, Chúa Jêsus đã cầu nguyện, “A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha đều làm được. Xin Cha cất chén nầy khỏi Con, nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha.” (Mác 14:36 BHĐ). Tại Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus đã nói rằng Ngài muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không theo ý mình, ngay cả khi điều đó là đau đớn cho Ngài.

Bất cứ khi nào bạn đau đớn, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Có ba phần trong lời cầu nguyện này. Phần đầu tiên là đức tin. Chúa Jêsus tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh của Ngài. Bạn cũng có thể cầu nguyện về điều đó. Dầu bạn đang trải qua hoàn cảnh nào trong lúc này, bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện bởi đức tin rằng, “Chúa ơi, con biết Ngài có quyền năng để thay đổi mọi điều.”

Sau đó cầu xin Chúa giúp đỡ.  Bạn có thể cầu nguyện như thế này, “Chúa ơi, xin Chúa cứu giúp con. Hiện bây giờ con đang vô cùng đau đớn, xin Chúa làm dịu bớt cơn đau của con. Xin Chúa hãy làm phép lạ. Con biết Chúa có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh này, và con xin Chúa hãy làm điều đó cho con.”

Phần thứ ba của lời cầu nguyện Ghết-sê-ma-nê là sự đầu phục, và đó là bí quyết để học biết làm thế nào để có được tâm trí của Đấng Christ. Hãy cầu nguyện như Chúa Jêsus đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, mặc dầu con xin Chúa cất con khỏi cơn đau này, nhưng con xin đầu phục Chúa. Điều con ao ước trên tất cả mọi sự, trên cả việc cất đi những đau đớn là ý Chúa được nên, chứ không phải ý con.”

Bạn đã sẵn sàng thưa điều đó với Chúa trong giờ phút tối cần nhất của mình chưa? Khi bạn sẵn sàng làm điều này cho thấy rằng mình đã trưởng thành về mặt thuộc linh và lòng tin cậy rằng nơi Chúa sẽ tiếp tục chu cấp cho nhu cầu của bạn và dùng sự hoạn nạn của bạn cho những điều tốt lành.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Nếu biết rằng ngày mai sẽ phải đối diện với thử thách lớn nhất trong đời mình, bạn sẽ cầu nguyện điều gì với Chúa ngày hôm nay?

2.      Bạn có tin rằng Chúa có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh nghiêm trọng, tệ hại nhất của mình không? Lời cầu nguyện của bạn phản ảnh về điều gì bạn tin vào?

3.      Chúa Jêsus đã làm gương cho chúng ta về cách đầu phục Đức Chúa Trời qua những trường hợp nào khác?


 

 

How To Surrender To God’s Will When You’re In Pain

By Rick Warren — 

“Abba, Father . . . everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will” (Mark 14:36 NIV).

To have the mind of Christ means you want to do God’s will, even when it’s painful, even when it’s difficult, even when it seems impossible. Jesus gave us the ultimate example of this the night before he went to the cross.

In the Garden of Gethsemane, Jesus was in agony knowing the pain he was going to face the next day—not just the physical pain but the emotional and spiritual pain of being separated from his Father as he carried the shame and weight of our sin.

Even then, Jesus prayed, “Abba, Father . . . everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will” (Mark 14:36 NIV). In Gethsemane, Jesus said that he wanted to do God’s will, not his own, even if it was painful.

Any time you’re in pain, pray the Garden of Gethsemane prayer. There are three parts to it. The first part is faith. Jesus believed God had the power to change his situation. You can pray that, too. Whatever kind of situation you’re going through right now, you can start by praying in faith, “God, I know you’ve got the power to change this.”

Then ask God for his help. It’s appropriate to say, “God, I’m asking for your help. I’m in a lot of pain right now, and I need some relief. I’m asking for you to do a miracle. I know you have the power to change the situation, and I’m asking you to do it.”

The third part of the Gethsemane prayer is surrender, and its key to learning to have the mind of Christ. Pray like Jesus did: “Lord, even though I’m asking you to take away the pain, I surrender to you. More than anything else, even more than relief, I want your will, not mine.”

Are you ready to say that to God in your hour of greatest need? When you do, you show your spiritual maturity and trust in God to continue to provide for you and use your trouble for good.

Talk It Over

  • If you knew that tomorrow you would face your biggest trial in life, what would you pray to God today?
  • Do you believe that God has the power to change your worst situation? How do your prayers reflect what you believe?
  • In what other ways did Jesus model for us how to surrender to God?