0182“Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.” (Rô-ma 8:5 BHĐ).

Có bao giờ bạn cảm thấy mình bị cầm tù trong những suy nghĩ, tư tưởng của mình không? Có lẽ bạn không thể nào gạt được một suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu óc mình. Hay là bạn thường thấy mình đang làm những việc mà bạn không muốn làm. Bạn biết nhưng vẫn làm những điều tạo nên thất bại cho chính bản thân mình.  Bạn biết điều không tốt cho chính mình nhưng bạn vẫn cứ làm.

Rô-ma 7:23 nói, “Tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi” (BHĐ). Do bản tính tội lỗi, bạn chỉ nghĩ về mình và những gì mình muốn nhiều hơn những gì Chúa muốn. Đây là một trận chiến trong tâm trí của bạn, và bạn đang là người thất bại trong cuộc chiến đó. Bản tính cũ của bạn — bản tính trước khi được Chúa Jêsus thay đổi không phải là người bạn của bạn đâu. Nó là nguồn gốc của tất cả những thói quen khiến bạn tự chuốc lấy thất bại cho mình, tự mình hạ ngã mình.  

Bạn có muốn bỏ đi những thói quen đó và kiểm soát được cách suy nghĩ của mình tốt hơn không? Nếu vậy bạn cần nghe và hiểu được lẽ thật này: Bạn không cần phải tin tất cả những gì đang diễn ra trong đầu óc bạn.

Tâm trí của bạn nhiều khi lừa dối bạn. Chỉ vì đầu óc bạn nghĩ rằng điều đó là đúng không có nghĩa là điều đó là đúng. Chỉ vì bạn cảm thấy một điều gì đó là thật không có nghĩa rằng điều đó là thật. Tâm trí của bạn và những cảm xúc của bạn đôi khi lại lừa dối bạn. Một phần của việc tăng trưởng thuộc linh, được trở nên giống Chúa hơn là học biết sự khác nhau giữa những suy nghĩ đúng và những suy nghĩ sai trật.

Một trong những lãnh vực quan trọng nhất bạn có thể xây dựng phát triển trong cuộc sống là biết thách thức suy nghĩ của chính mình. Hãy tự nói với mình, “Tôi biết tôi đang suy nghĩ điều gì, nhưng điều đó có thật sự là đúng hay sai không?”

Bất kể bạn trải qua bao lâu trên bước đường thuộc linh mình, bản tính tội lỗi cũ của con người của bạn sẽ tiếp tục cố gắng kiểm soát những suy nghĩ của bạn. Bạn phải học cách xem xét, tự hỏi xem những suy nghĩ của mình là đúng hay sai, không phải chỉ một lần mà qua suốt cả ngày và suốt cả đời của bạn!

Khi bạn bắt đầu suy nghĩ rằng không ai thích bạn cả, hãy tự hỏi bản thân xem điều đó có thật sự là đúng hay không. Nếu bạn nghĩ rằng tình trạng hiện tại không thể cải thiện hơn, hãy tự hỏi mình rằng cách suy nghĩ đó có đúng hay không.

Khi bạn cho rằng cuộc sống của mình là vô giá trị, hãy tự hỏi tìm hiểu xem quỷ Sa-tan đang cố thuyết phục bạn điều gì. Sau đó, hãy nhớ lại rằng những gì bạn biết từ Lời Chúa là lẽ thật. “Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.” (Rô-ma 8:5 BHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những suy nghĩ theo thói quen nào bạn cần ngưng làm khi so sánh chúng dưới ánh sáng của Lời Chúa?

2.      Những điều nào làm vui lòng Chúa Thánh Linh (Rô-ma 8:5)?

3.      Điều gì khiến bạn khó có thể giao tư tưởng của mình cho Chúa Thánh Linh?


 

 

Are You Telling Yourself The Truth?

By Rick Warren — 

“Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit” (Romans 8:5 NLT).

Have you ever felt like you are a hostage to your thoughts? Maybe you just can’t get a thought out of your mind. Or you often find yourself doing things you don’t want to do. You knowingly engage in self-defeating behavior. You know something is not good for you, but you do it anyway.

Romans 7:23 says, “I see a different law at work in my body—a law that fights against the law which my mind approves of. It makes me a prisoner to the law of sin which is at work in my body” (GNT).

Because of your sinful nature, you think of yourself and your wants more than what God wants. It’s a battle in your mind, and you’re losing it. Your old nature—who you were before Jesus changed your life—is not your friend. It is the source of all your self-defeating habits that tend to take you down.

Do you want to break those habits and have more control over the way you think?

Then you need to hear and understand this truth: You don’t have to believe everything you think.

Your mind lies to you all the time. Just because you think something is true doesn’t make it true. Just because you feel something is true doesn’t make it true. Your mind and your emotions often lie to you. Part of spiritual growth—becoming more like Jesus—is learning to know the difference between thoughts that are true and those that are not.

One of the most important disciplines you can build in life is to challenge your own thoughts. Say to yourself, “I know what I’m thinking, but is that really true?”

No matter how far you go in your spiritual walk, your old, sinful nature will keep trying to take control of your thoughts. You have to learn to question your thoughts, not just one time but throughout your day and throughout your life!

When you start to think nobody likes you, ask yourself if that’s really true. If you think it’s never going to get better, ask yourself if it’s true. When you think your life is worthless, question what Satan is trying to convince you of. Then, remember what you know from God’s Word to be true.

“Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit” (Romans 8:5 NLT).

Talk It Over

  • What habitual thoughts can you stop believing when you hold them up to the light of God’s Word?
  • What are the things that please the Holy Spirit (Romans 8:5)?
  • What makes it difficult for you to surrender your thoughts to the Holy Spirit?