0180“Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” (Ma-thi-ơ 5:44 BHĐ).

Suy nghĩ giống như Chúa Jêsus có nghĩa là sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn.

Ngay đang khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Jêsus cũng đã tha thứ. Trong Lu-ca 23:34 Chúa nói về những người đã hành hình và đóng đinh Ngài, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (BHĐ).

Ai là người sẽ gây tổn thương bạn nhiều nhất trong cuộc sống? Bạn đang giữ lòng cay đắng, oán giận, tổn thương nào bạn vẫn còn đang giữ trong lòng vì bạn chưa thể tha thứ được?

Khi bạn cứ khăng khăng giữ lấy sự tổn thương, bạn thực sự chỉ gây tổn thương cho chính mình mà thôi. Bạn cần phải tha thứ cho người đó, không phải vì họ đáng được tha thứ mà vì Chúa đã tha thứ cho bạn, và Ngài muốn bạn cũng làm như thế với người khác. Bạn tha thứ vì bạn không muốn những thương tổn của mình trở thành những cay đắng và oán giận. Không chịu tha thứ cũng giống như mình uống thuốc độc và hy vọng rằng người khác sẽ tổn thương vậy.

Chúa Jêsus luôn luôn tha thứ, nhưng Ngài không chỉ dừng lại với sự tha thứ. Chúa cho một ví dụ triệt để khi Ngài nói rằng, “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” (Ma-thi-ơ 5:44 BHĐ).

Chỉ tha thứ thôi thì chưa đủ. Chúa muốn bạn học cách lấy thiện báo ác và chúc phước cho những người đã làm tổn thương bạn. Chúa muốn bạn cầu nguyện điều tốt lành cho họ.

Tại sao bạn lại làm điều đó? Bởi vì suy nghĩ giống như Chúa Jêsus là cách sống lành mạnh nhất, hạnh phúc nhất, và chữa lành tổn thương nhanh nhất.

Nếu bạn suy nghĩ như thế gian thì cả đời bạn sẽ sống trong nỗi đau của những tổn thương trong quá khứ.

Khi bạn có được tâm trí của Đấng Christ, bạn sẽ có được sự tự do để tha thứ và chúc phước. Bạn được tự do để tiếp tục sống cuộc sống của mình được bảo đảm trong sự cứu rỗi và đầy hy vọng vào tương lai.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Những tổn thương nào đang ngăn trở bạn trong việc tăng trưởng thuộc linh?

2.      Bạn có cần đợi đến lúc người kia nhận sự tha thứ của bạn hay muốn giải hòa với bạn rồi mới tha thứ và cầu nguyện cho họ không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.      Có điều gì bạn hoặc người khác khác đã làm mà không thể tha thứ được hay không? Điều gì bạn có thể làm khiến Chúa yêu bạn ít đi không? Vì sao bạn trả lời như thế?

 


 

 

 

Don’t Stop With Forgiveness

By Rick Warren — 

“Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44 GNT).

To think like Jesus means to be willing to forgive the people who have hurt you.

Even on the cross, Jesus forgave. In Luke 23:34 he says of the people who tortured and hung him there, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing” (NIV).

Who has hurt you the most in life? Who are you holding a grudge against? What pain are you holding on to because you cannot forgive?

When you hold on to hurt, you’re really only hurting yourself. You need to forgive the person, not because they deserve it but because God has forgiven you, and he expects you to do the same for others. You forgive because you don’t want your pain to turn into bitterness and resentment. Being unforgiving is like drinking poison and hoping it hurts the other person.

Jesus always forgives, but he never stops with just forgiveness. He gives a radical example when he says, “Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44 GNT).

It is not enough to just forgive. God wants you to learn to respond to evil with good and bless those who have hurt you. He wants you to pray for their good.

Why would you do that? Because thinking like Jesus is the healthiest, happiest, and most healing way to live.

If you have the mind of the world, you’re only going to live in the pain of past hurt.

When you have the mind of Christ, you are free to forgive and bless. You’re free to move forward with your life, secure in your salvation and hope for the future.

Talk It Over

  • What hurt have you been holding on to that has kept you from more fruitful spiritual growth?
  • Does the other person have to accept your forgiveness or want to reconcile for you to forgive and pray for them? Why or why not?
  • Is there anything you’ve done or anyone else has done that cannot be forgiven? Is there anything you can do to make God love you less? What makes you answer those questions the way you did?